Sök stipendium

Det finns flera olika stipendier och uppsatstävlingar som du som student kan söka eller delta i. En del är lokala för Högskolan i Skövde och andra kan sökas av fler. Vad som gäller för respektive stipendium eller tävling framgår av texten eller de länkade dokumenten.

Stipendier att söka

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse delar en gång per år ut studiestipendier till unga studerande kvinnor. Sökande ska vid ansökningstillfället vara högst 35 år och heltidsstuderande (undantag sjukskrivning eller liknande som lett till att studierna tillfälligt och ofrivilligt avbrutits).

Sökande ska minst ha påbörjat tredje utbildningsåret på en (och samma) eftergymnasiala utbildning och därmed ha klarat motsvarande 120 högskolepoäng vid höstterminens början, alternativt genomfört halva utbildningen ifall den är två- eller treårig.
Sista ansökningsadag är 15 oktober 2018. 
Läs mer om stipendiet och ansökan. 

Stipendium till Anna Wedholms minne

Sundsvallskretsen och Örnsköldsvikskretsen av Fredrika Bremer Förbundet verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Stipendiet riktar sig, bland annat, till:

- Personer som har anknytning till Västernorrlands län och som bedriver eller står i begrepp att bedriva studier, vetenskapligt arbete eller forskning, som kan belysa eller sprida fakta om förhållanden som rör jämställdhet mellan kvinnor och män och därmed sammanhängande frågor.

- Personer med sådan anknytning i yrke som vanligtvis domineras av det andra könet.
Sista ansökningsdag är 15 oktober 2018.
Läs mer om stipendiet och ansökan.

Stipendium till Thailand

Den thailändska ambassaden utlyser ett stipendium, the Prince Mahidol Award 2018, öppna för studenter inom områdena medicin och folkhälsovetenskap att söka. Stipendiet ger en medalj, ett intyg och en prissumma om 100.000 US dollar.
Sista ansökningsdag 25 juni.

Läs mer om Prince Mahidol Award och hur du söker

Promisepriset 2018

Stipendium instiftat av Branschföreningen Promise, för bästa examens-arbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.

Promisepriset har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag. Examensarbete av hög kvalitet får den uppmärksamhet de förtjänar.

Promisepriset, 10 000 kr för bästa examensarbete/uppsats, delas ut under senare delen av hösten. Tävlingen är öppen för studenter som under det senaste läsåret har presterat ett examensarbete eller en uppsats av hög kvalitet, med anknytning till kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.
Sista ansökningsdag: 30 juli 2018.

Läs mer om Promisepriset och ansökan (pdf)

Tidaholms Sparbanks utbildningsstipendium

Tidaholms Sparbanks styrelse delar varje år ut utbildningsstipendier till studerande som på ett positivt sätt ägnar sig åt sina studier inom högskolan respektive gymnasieskolan. Ett stipendium delas ut till studerande vid högskola med 10.000 kronor.
Sista ansökningsdag: 15 mars 2018.

Läs mer om stipendiet och ansökan på Tidaholms sparbank

Stiftelsen Gösta Svenssons minne - stipendium

Gösta Svensson, avliden 2009-01-17, har genom sin sista vilja och testamente, efter att sedan viss kvarlåtenskap fördelats enligt särskild fördelning, avsatt den kvarvarande behållningen till fonden Gösta Svensson minne enligt till testamentet bilagda önskemål.

Enligt Gösta Svenssons sista vilja och testamente är fondens ändamål att ge ekonomiskt stöd till 1-3 studenter eller f d studenter, som studerar eller redan erhållit legitimation vid Hälsohögskolan Väst, Skövde.

10% av stiftelsens kapital samt föregående års avkastning, ca 130 000 kr för 2013 års utdelning går till 1-3 stipendier. Under 2014 valde stipendienämnden att inte göra någon utdelning. Under 2015 delades 200 000 kr ut, 2016 var summan 120 000 kr och för 2017 delades 110 000 kr ut.
Sista datum för ansökan: 29 mars 2018. 

Läs mer och ansök här om stipendium ur Stiftelsen Gösta Svensson minne

Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Härmed utlyses ett av Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde för ansökan 2018. Stipendiesumman är på 25 000 kronor.

Stipendiet ska utgå i form av resebidrag och avser studenter som bedriver eller nyss har bedrivit forskning på avancerad nivå inom naturvetenskaplig eller teknisk inriktning.
Sista datum för ansökan: 29 mars 2018. 

Läs mer och ansök om Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Högskolans resestipendium av år 1990

Högskolan i Skövde har instiftat ett resestipendium, i form av ett resebidrag, till en student inom grundutbildningen vid Högskolan i Skövde, som särskilt har utmärkt sig i sina studier. Stipendiet benämns "Högskolans resestipendium av å 1990".

Stipendiesumman utgör 25 000 kronor för år 2018.
Sista datum för ansökan: 29 mars 2018. 

Läs mer och ansök här om Högskolans resestipendium av år 1990

Minor Field Studies

Minor Fields Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill göra examensarbete på grund- eller avancerad nivå i ett utvecklingsland. Stipendiet (för 2017) var på 27 000 kr och går till för att stödfinansiera resan till landet samt uppehälle under insamling av material till sin uppsats. För att vara behörig sökande ska man bedriva fältstudier i ett utvecklingsland under minst åtta veckor. 
Sista datum föransökan: 15 oktober 2018

Läs mer om MFS-stipendium

Mångfaldsstipendium

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen och tilldelas ett examensarbete på grundnivå (lägst fördjupningsnivå G2E) eller avancerad nivå som särskilt utmärker sig på temat mångfald.

Temat mångfald kan innefatta många olika aspekter men särskilt uppmärksammas ämnesområden som kopplas till etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder samt funktionsnedsättning.

Mångfaldsstipendiet delas inte ut under 2018. Det eftersom en intern omorganisation för stipendiet pågår vid Högskolan i Skövde. 

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium

SWEA, Swedish Women's Educational Association, Inc., utlyser ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer.

Läs mer om Agneta och Gunnar Nilssons stipendium.

VANBRUUN - stipendium för utlandsstudier

VANBRUUN AB delar årligen ut ett stipendium till studenter som studerar vid svensk högskola eller universitet för utlandsstudier. Avsikten med stipendiet är att främja utlandsstudier via utbytesprogram.
Sista dag för ansökan: 30 juni

Mer information om VANBRUUN-stipendiet. 

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne fördelar årligen ett antal
stipendier för examensarbeten. Examensarbetet skall ligga inom ramen för stiftelsens ändamål (landskapsvård, markvård, vattenvård eller växtskydd) och ges till studerande som arbetar med den obligatoriska examensuppgiften i sina universitetsstudier (på magister- eller mastersnivå).

Läs mer om stipendierna - på svenska

Läs mer om stipendierna - på engelska

Driftigstipendiet

Driftigstipendiet delas ut Kampanjjakt.se. Och varje år får 6 studenter varsitt stipendium på 21 000 kr, 3 stipendiater per termin. Dessa stipendier går till personer som vill åstadkomma något, litet som smått, och behöver hjälp på traven.

Jurryn tittar i första hand på om du är en driftig person som vill åstakomma något, stort som smått, och som har en koppling till dina studier. Det kan vara allt från engagemnag i studentföreningen till dina framtidsplaner inom yrkeslivet.
Sista datum för ansökan: 31 mars 2018.

Läs mer och ansök om Driftigstipendiet

Klimatstipendium

Yta.se delar ut ett stipendium om 10 000kr för uppsats/projekt som behandlar hållbarhet inom fastighetsbranschen.
Sista ansökningsdag: 15 december 2018.

Läs mer och ansök om Klimatstipendiet på yta.se

Riksbankens jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 25 platser på en sommarskola i digital humaniora. RJ bekostar boende, resa och kursavgift. Sommarskolan erbjuder föreläsningar av experter inom området varvat med möjligheten att välja mellan åtta olika workshops som löper under en veckas tid. Kursen äger rum 2-6 juli 2018.
Sista ansökningsdag: 6 mars 2018.

Läs mer om stipendiet ansökan på  om RJ:s stipendium för Sommarskola

Stipendiet för innovativa idéer för e-böcker och ljudböcker

Nextorys vision är att alla ska ha tillgång till alla världens böcker i form av e-böcker och ljudböcker. Vi vill att alla ska kunna läsa genom att få tillgång till ett digitalt bibliotek av e-böcker och ljudböcker. Därför kan du som student få ett stipendium på 15 000 kr.

För att kunna tilldelas stipendiet ska du skriva en uppsats på 1 500–2 000 ord i en och samma uppsats om hur digitaliseringen och böcker kan kombineras för att öka läsandet i Sverige. Stipendiet är öppet att söka för alla som är registrerade vid ett universitet eller högskola i Sverige för vårterminen eller höstterminen 2018 och är bosatt i Sverige.
Sista ansökningsdag: 31 augusti 2018 kl. 23:59

Läs mer om stipendiet och ansökan på nextory.se

Konsumentverkets uppsatstävling för studenter

Tre uppsatser, på kandidat-, magister- eller masternivå, för dela på 50 000kr. Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. I uppsatstävlingen för 2018 ser vi gärna bidrag som belyser

  • mäns och kvinnors olika förutsättningar som konsumenter,
  • vilka konsekvenser användning av individdata på internet får för konsumenterna, exempelvis i form av nya former av marknadsföring
  • olika aspekter av miljömässigt hållbar konsumtion ur individ- eller samhällsperspektiv

Sista ansökningsdag: 30 augusti 2018

Läs mer om tävlingen på Konsumentverket.se

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Stiftelsen utlyser tre stipendier på vardera 3000:- till uppsatsskrivare på C-nivå (kandidat) som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga för stipendiet kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden.
Sista ansökningsdag: 1 september 2018

Läs mer om stipendiet från Stiftelsen Torgny Segerstedts minne och hur du söker (pdf)

Tage Ericssons donationsfond för studier av källor

Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har
studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar sig åt vård av
källor eller arrangerar firandet av källor vid speciella dagar.

Källakademin utlyser nu två stipendier för studier av kallkällor.
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2018

Läs mer om Källakademins stipendier och hur du söker dem (pdf)

Kungliga Skogs- och Lanbruksakademiens utbildningsstöd och resestipendier

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser utbildningsstöd och resestipendier för studerande ur flera stiftelser. Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå inom agronom, hortonom, landskapsarkitektur eller lantmästarinriktning, samt arkitektur- och ingenjörsinriktning.
Sista ansökningsdag: 1 juni 2018, kl. 17.00.

Läs mer om Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens stipendier och ansökan (pdf)

 

Kontakt

Susanne Ekhäll
susanne.ekhall@his.se
Telefon: 0500-448141