MFS-stipendium

Skriv din uppsats i ett utvecklingsland! Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill göra examensarbete på grund- eller avancerad nivå (kandidat-, magister- eller masternivå) i ett utvecklingsland. Stipendiet är på 27 000 kr och är till för att stödfinansiera resan till landet och uppehället medan man hämtar in material till sin uppsats. Syftet med stipendiet är att sprida kunskap om utvecklingsländer och främja internationellt utbyte. Högskolan i Skövde utlyser fem stipendier för 2016.

 

Fotografierna i filmen är tagna av Karolina Carlsson, Charles Ndali Masanja, Lovisa Svensson, Karin Widell och Hanna Tornblad.

För att kunna bli beviljad stipendium ska du under minst åtta veckor studera frågor eller företeelser som har betydelse för landets utveckling, till exempel inom hälsa, politik eller teknik.

Sista ansökningsdag

Du ska ansöka om MFS-stipendium senast den 15 oktober 2016. När du ansöker om MFS-stipendium ska du använda de ansökningsblanketter som finns i dokumentsamlingen till höger på denna sida.

Notera att du bara kan få ett MFS-stipendium. Om du blev beviljad ett stipendium för ett examensarbete på kandidatnivå kan du inte söka igen för ett examensarbete på magister- eller masternivå.

Observera att du måste ha genomfört din MFS och lämnat din reserapport till Universitets- och högskolerådet (UHR) senast den 15 maj 2017.

Ämne

Du kan söka MFS-stipendium för att skriva uppsats inom vilket ämne som helst, under förutsättning att uppsatsen och frågeställningen är relevanta för landet. En uppsats där du till exempel studerar ett svenskt företags förutsättningar i ett utvecklingsland utan att inkludera det svenska företagets påverkan på den lokala befolkningen eller ekonomin, kan inte beviljas ett MFS-stipendium.

Språk och land

Uppsatsen ska skrivas på engelska eller på landets officiella språk om det är franska, portugisiska eller spanska och du behärskar detta språk på minst gymnasienivå. För att uppfylla kraven för stipendiet ska fältstudien genomföras i ett utvecklingsland som är godkänt av Universitets- och högskolerådet (UHR). En förteckning över godkända länder finns på UHRs webbsida, (i högerkolumnen finns en länk till en PDF-fil). Vissa möjliga samarbetsländer är klassade som farliga resmål av Utrikesdepartementet men studenter har möjlighet att bli försäkrade genom Kammarkollegiet under sin utlandsvistelse.

Handledare

För att vara aktuell för MFS-stipendium måste du ha en handledare på Högskolan i Skövde samt en kontaktperson i det land du ska resa till. Du behöver också en handledare som har kunskaper om utvecklingsfrågor och forskning i fält. Du är välkommen att vända dig till Högskolans MFS-handläggare för tips på kontaktpersoner i fält.

Ansökan

Du ska skriva din ansökan på engelska. Ansökningsformulär hittar du till höger på denna sida. Sista ansökningsdatum är den 15 oktober 2016. Din ansökan ska innehålla följande:

 • Checklista
  Denna fungerar både som en checklista och ett försättsblad
 • Student MFS application form
  Detta dokument ska fyllas i, skrivas ut och signeras.
 • Projektbeskrivning
  Projektbeskrivningen ska skrivas på engelska, vara max 2000 ord och innehålla:
  • Tidsplan som täcker både resan och uppsatsskrivandet samt preliminärt datum för den obligatoriska förberedelsekursen
  • Syfte, metod och upplägg för uppsatsen med tydlig anknytning till utvecklingsfrågor och det ämne som du skriver inom
  • Eventuella förutsedda kritiska moment som kan hota genomförandet av projektet och förslag till alternativt upplägg gällande metodik, datum för resan etc.
  • Kort beskrivning av hur boende planeras på plats i vistelselandet
  • Brev från din kontaktperson i mottagarlandet. Detta brev ska innehålla en inbjudan från kontaktpersonen vid organisationen/myndigheten/orten där studien ska utföras. Det ska framgå att personen accepterar att vara din kontaktperson och om det är ett oroligt område bör det även framgå hur säkerheten ser ut på platsen där fältstudierna ska genomföras.
  • Preliminär budget som ska innehålla: Resa till och från vistelselandet för studien, del av levnadsomkostnader (exempelvis 50% av fastställt utlandstraktamente, www.skatteverket.se), eventuella nödvändiga resor inom vistelselandet/regionen, vaccinationer, eventuella kostnader för utrustning nödvändiga för fältstudien samt tryck av färdig uppsats (maximalt 10 ex.)

Beslut om tilldelning

Målet är att beslut om vilka sökande som får stipendium är taget inom en månad efter sista ansökningsdag. Beslutet fattas av Högskolan i Skövdes bedömargrupp.

 

Kontakt

International Office

Vid frågor rörande internationalisering

Vi finns i hus E, våning 2

E-post: international@his.se

Läs mer

Dokument - ansökan

Dokument - riktlinjer för bedömning av ansökan

Bloggar

Fältstudie i Malaysia

Följ Malin och Michaels blogg. De gör sin fältstudie i Malaysia.

Fältstudie i Vietnam 

Följ Lisas blogg. Lisa gör sin fältstudie i Vietnam.

Fältstudie i Bosnien-Hercegovina

Följ Annas blogg. Anna gjorde sin fältstudie i Bosnien och Hercegovina.

Fältstudie i Tanzania  

Följ Hanna och Karins blogg. Hanna och Karin gjorde sin fältstudie i Tanzania.

Reseberättelser

Jenny och Sara gjorde sin fältstudie i Indien. Här hittar du deras reseberättelse.

Läs om hur Helen som var i Filippinerna upplevde sin MFS.