Mångfaldsstipendium

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen och tilldelas ett examensarbete på grundnivå (lägst fördjupningsnivå G2E) eller avancerad nivå som särskilt utmärker sig på temat mångfald/Lika villkor. Stipendiet för 2019 är på 7000 kr.

Examensarbetet bedöms utifrån tre kriterier:

 • Det ska vara originellt och nyskapande.
 • Ämnet för uppsatsen ska vara aktuellt och spegla samhällsutvecklingen.
 • Det ska vara angeläget och innebära nytta för flera.

Examensarbetet ska vara genomfört och examinerat vid Högskolan i Skövde under läsåret 2018/2019 och ska ha ett sammanhängande tema (bakgrund, syfte, problemformulering metod, resultat och slutsats) med en tydlig koppling till området mångfald/lika villkor utifrån någon eller några av diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringsgrunder:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Studenten bifogar i sin ansökan:

 • Motivering till varför stipendiet ska erhållas. Max 200 ord
 • Kort sammanfattning av examensarbetet (bakgrund, syfte, problemformulering metod, resultat och slutsats). Max 2-4 A 4 sidor
 • Examensarbetet
 • Poängutdrag (gällande att examensarbetet är godkänt).
  Ämnesansvarigs bedömning Länk här till dokument avseende ämnesanasvarigs bedömning

Ansökan om Mångfaldsstipendiet direkt via formuläret nedan.
Ansökan om Mångfaldsstipendiet kan också skickas till skickas till Registrator, Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde.

Ansökan ska vara Högskolan i Skövde tillhanda senast den 15 september 2019.

Ansökan om Mångfaldsstipendiet

Ämnesansvariges bedömning av examensarbetes relevans för området mångfald/lika villkor i samband med ansökan om Mångfaldsstipendium.
 
Ämnesansvariges sammanfattande bedömning samt betygsättning (Betygsskala 1-5) Om du inte anser att studentens examensarbete håller tillräcklig kvalitet avseende området mångfald/lika villkor är det också viktigt med en tydlig motivering.
 

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr
 

Kontakt

Mångfaldsgruppen
Högskolan i Skövde
Besöksadress
Högskolevägen
Postadress
Box 408 541 28 Skövde
 
tfn 0500-44 80 00
mangfaldsgruppen@his.se