Funktionsnedsättning och högskolestudier

Du som är student eller funderar på att läsa vid Högskolan i Skövde, och har någon form av funktionsnedsättning har rätt till undervisning av hög kvalitet och en bra studiemiljö. På högskolan finns en samordnare för studenter med funktionsnedsättning som du är välkommen att kontakta för att diskutera dina behov av särskilt pedagogiskt stöd i studiesituationen.

Vad menas med funktionsnedsättning?

Med funktionsnedsättning avses nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada.

Med funktionshinder avses den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Att göra samhället tillgängligt är att ta bort de hinder som finns så att alla människor, oavsett funktionsnedsättning, kan vara delaktiga.

Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning.

Observera att funktionsnedsättningen ska kunna styrkas med intyg, utredning eller liknande.

Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd

En student men även forskarstuderande med funktionsnedsättning, kan få särskilt pedagogiskt stöd i studiesituationen. Det innebär att Högskolan, genom olika insatser och åtgärder, stödjer studenten i syfte att kompensera begränsningar av funktionsförmågan.

För att kunna ta del av det stöd vi erbjuder måste du göra en ansöka via systemet Nais. Till ansökan behöver du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning.

När din ansökan är mottagen blir du kontaktad av vår samordnare för att boka ett personligt möte. Handläggningstiden för en ansökan är upp till 4 veckor så ansök i god tid innan du behöver stödet. Skicka gärna även ett mail till funktionshinder@his.se och meddela att en ansökan är gjord. Önskar du hellre boka ett möte först och skicka in ansökan efteråt går det också bra, skicka då ett mail till funktionshinder@his.se.

Gör din ansökan genom att klicka här. Du kommer till en annan webbplats.

Nedan följer en kort beskrivning av olika pedagogiska stödinsatser. Dessa är kostnadsfria för studenten och är individuellt anpassade.

 • Anteckningshjälp – om du inte själv kan anteckna under föreläsningar eller andra undervisningstillfällen kan en kurskamrat ta på sig uppgiften att dela med sig av sina anteckningar mot en mindre ersättning. Högskolan bekostar kopiorna.
 • Kurslitteratur på anpassat medium – Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, producerar översättningar av kurslitteratur till talbok, e-text eller punktskrift. Du behöver ett låne-id som berättigar till lån hos MTM. Kontakta Högskolebiblioteket
 • Lektörshjälp – Talboks- och punktskriftsbiblioteket läser inte in kompendier, stenciler och böcker som understiger 100 sidor. Då kan du få litteraturen inläst på cd-skiva. Kontakta samordnare i mycket god tid.
 • Mentor – vid behov kan du få en mentor som till exempel kan hjälpa dig att komma i gång med studierna och hjälpa dig att strukturera och planera och följa upp dina studier. Mentorn är oftast en äldre student eller doktorand.
 • Personlig assistans – innebär ett praktiskt personligt stöd i samband med undervisningssituationen. Det kan gälla förflyttning mellan lokaler, hjälp under lektioner med mera.
 • Teckenspråkstolkkontakta samordnaren i mycket god tid före utbildningens början men senast i samband med anmälan till utbildningen om du behöver teckenspråkstolk. Anvisningar för teckenspråkstolkning för döva och hörselskadade studenter
 • Extra handledning – kan förekomma vid behov och efter samråd med samordnare och institutionen det vill säga program- eller kursansvariga.
 • Förlängd tentamenstid eller alternativ examinationsform – vid behov finns möjlighet att få förlängd tentamenstid, sitta enskilt eller använda dator. Alternativ examinationsform kan exempelvis vara muntlig tentamen eller uppdelning av tentor. Detta sker alltid i samråd med samordnare och examinator. Ytterst beslutar examinator om examinationsformen.
 • Resursrum – i Högskolebiblioteket rum BIB201 finns ett resursrum utrustad med två datorer och anpassat program som underlättar för studenter med dyslexi. Kort beskrivning av program:
  Stava Rex, rättstavningskontroll och grammatikstöd på svenska; rättar grava stavfel, ViTal- lässtödprogram med inbyggd talsyntes, ViTex – gör allt i ett steg, skannar, tolkar till text (OCR) och läser med talsyntes, Gustavas Ordböcker – programvara för elektronisk sökning i svenska och engelska ordböcker från Gustavas förlag. Kontakta samordnaren om du vill ha tillgång till rummet.
 • Lån av tekniska hjälpmedel – det finns möjlighet att låna en viss utrustning från högskolan såsom höj- och sänkbara bord, bärbar hörselslinga med mera.

Fler stödåtgärder och hjälpmedel för studenter med funktionsnedsättning

Bild från introduktionen 2013

Ansökan

Ansök via NAIS - klicka här

Råd, riktlinjer och handlingsplan

Allmänna råd vid funktionshinder 

Riktlinjer för arbetet med tillgänglighet

Handlingsplan för arbetet med tillgänglighet 2015-2016

Appar och studietips

Appar och studietips från en student

Kontakt

Virpi Westin

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

virpi.westin@his.se

Telefon: 0500-44 80 96

Telefontider: Måndag och torsdag 10.15-12.00

Porträttbild Virpi Westin