Funktionsnedsättning och högskolestudier

Du som är student eller funderar på att läsa vid Högskolan i Skövde, och har någon form av funktionsnedsättning har rätt till undervisning av hög kvalitet och en bra studiemiljö. På högskolan finns en samordnare för studenter med funktionsnedsättning som du är välkommen att kontakta för att diskutera dina behov av särskilt pedagogiskt stöd i studiesituationen.

Nytt på högskolan i Skövde januari 2019

Öka läshastigheten genom att läsa med öronen.

Talsyntesen TorTalk finns nu för egen nedladdning för alla studenter som har behov av denna, om du har en funktionsvariation som innebär att du har en läsnedsättning eller om du helt enkelt föredrar att lyssna framför att läsa själv. Med TorTalk har du möjlighet att lyssna på all text du ser på datorskärmen. Ta kontakt med Virpi Westin, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, för att få mer information och för att få aktiveringskod för nedladdning. 

Vad innebär stöd för funktionsnedsättning?

Tanken med stödet är att studenter eller doktorander med någon funktionsnedsättning ska kunna studera på så lika villkor som möjligt. Stödet ska kompensera för svårigheter i studiesituationen som funktionsnedsättningen för med sig. Stödet ska främst ses som en hjälp till självhjälp. Många stödformer syftar till att ge studenten verktyg och möjligheter att utveckla förmågor — med målet att studenten ska bli så självständig och framgångsrik som möjligt i sina studier.

Om du inte har en varaktig funktionsnedsättning utan en tillfällig skada eller sjukdom har du inte rätt att få stöd för funktionsnedsättning. I sådant fall kan du höra dig för med din institution om möjligheten att få stöd utifrån dina behov.

Vad är en funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning definieras som: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. (Diskrimineringslagen, 2008:567)

När ska jag ansöka om stöd?

Om du behöver anpassningar som tar tid att förbereda ska du skicka in din ansökan om stöd redan i samband med att du söker till utbildning. I annat fall ansöker du om stöd när du har antagits och tackat ja till utbildning vid högskolan i Skövde. Handläggningstiden för en ansökan kan vara upp till 4 veckor så ansök i god tid innan du behöver stödet.

Observera att funktionsnedsättningen ska kunna styrkas med intyg, utredning eller liknande.

Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd

För att kunna ta del av det stöd vi erbjuder gör du en ansökan via systemet Nais. Till ansökan behöver du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Ta kontakt med samordnaren om du av någon anledning inte har möjlighet att göra din ansökan om särskilt pedagogiskt stöd i det digitala systemet Nais.

När din ansökan är mottagen blir du kontaktad av vår samordnare för att boka ett personligt möte. Önskar du hellre boka ett möte först och skicka in ansökan efteråt går det också bra, skicka då ett mail till virpi.westin@his.se

Gör din ansökan genom att klicka här. Du kommer till en annan webbplats.

Efter ansökan görs en prövning av ett särskilt pedagogiskt stöd. Prövningen leder fram till ett beviljande eller ett avslag. Ett beviljande innehåller beslut om stödåtgärder och/eller rekommendationer om olika stödåtgärder för anpassning av studentens studiesituation. Allt stöd är individuellt anpassat. Beviljandet gäller för en bestämd tidsperiod, vilken anges. Ett avslag motiveras skriftligt för studenten.

En beskrivning av olika pedagogiska stödåtgärder finns här.

Överklagan av beslut

Beslut som strider mot diskrimineringsförbudet i 1 kap. 4 § 3 i Diskrimineringslagen (2008:576) kan överklagas. Överklagandet ska ha inkommit till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du vill överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för högskolan ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. Du skriver under överklagandet och anger din adress, telefonnummer samt e-postadress. 

Överklagandet ställs till Överklagandenämnden för högskolan, men ska lämnas eller sändas in till Högskolan i Skövde:

Högskolan i Skövde, 
541 28 Skövde

E-post: registrator@his.se

Bild från introduktionen 2013