Information om behandling av personuppgifter - student

Högskolan månar om din integritet genom att hantera dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Högskolan i Skövde är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom dess verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För dig som är student vid Högskolan behandlar vi personuppgifter som t.ex. namn, personnummer, kontaktuppgifter, adress, e-postadress, genomgångna studier, studieresultat, examina, i vissa fall pedagogiskt stöd.

Rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig utbildning och dokumentera dina resultat i enlighet med lagkrav. Vi behandlar även dina personuppgifter när vi fattar beslut som berör dig som student, så kallad myndighetsutövning.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi hämtar personuppgifter från antagning.se, folkbokföringen och från dig.
De personuppgifter som du lämnar vid ansökan om antagning registreras i högskolornas nationella antagningssystem. När du som sökande blir antagen till utbildning förs personuppgifterna över till Högskolans system för studiedokumentation som används för att dokumentera dina resultat och för att sammanställa statistik för internt bruk och externt för officiell statistik. Dina personuppgifter kan även förekomma i vårt epostsystem när du kommunicerar med oss.

Högskolan är ansvarig för hantering av sökande och studenters personuppgifter i ovanstående register. Hanteringen regleras i förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (1993:1153) och Dataskyddsförordningen.

Vilka kan ta del av personuppgifterna?

Förutom medarbetare på Högskolan kan andra myndigheter i vissa fall ta del av uppgifterna. Utlämnande att uppgifter till andra myndigheter regleras i förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (1993:1153). Även externa leverantörer av IT-system kan ibland ha åtkomst till dina personuppgifter. I dessa fall ska avtal säkerställa en korrekt och laglig behandling. Vidare lämnar vi dina uppgifter till Studentkåren för administration av medlemskap. Om du genomför en verksamhetsförlagd utbildning kommer dina uppgifter att lämnas till den organisation där du gör din verksamhetsförlagda utbildning.

Högskolan är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att personuppgifter i allmänna handlingar ska kunna lämnas ut på begäran, efter en sekretessprövning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är student vid Högskolan. Det gör vi med stöd av allmänt intresse och myndighetsutövning. När du har slutat dina studier använder vi uppgifterna för statistiska ändamål och i förlängningen för arkivändamål.

Vilka är dina rättigheter och hur kontaktar du oss?

Se information i den allmänna beskrivningen av personuppgifthantering.

 

Kontakta oss

Begäran om registerutdrag, begäran om rättelse eller begäran om att åberopa någon annan av dina rättigheter ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Begäran sänder du till personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig

Högskolan i Skövde
Adress: 541 28 Skövde
E-post: registrator@his.se
Telefon: 0500-44 80 00

Har du frågor om Högskolans behandling av personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud.

Datsskyddsombud

Albina Vizlin
E-post: dataskyddsombud@his.se