Tentamen

De allra flesta kurser avslutas med en examination i form av en skriftlig salstentamen där dina kunskaper prövas. Andra former av examination kan vara hemtenta, laborationer, seminarier och inlämningsuppgifter.

Med hemtenta menas en skriftlig tentamen som genomförs individuellt eller i grupp på valfri plats under begränsad tid. Examinationsredovisningen ska göras individuellt om inte annat anges.

Vid Högskolan i Skövde finns ett dokument som reglerar vad som gäller vid tentamen - Riktlinjer för examination. Dokumentet gäller både för dig som student och för de som undervisar vid Högskolan. Här har vi försökt samla några viktiga delar som du bör känna till när du ska skriva tentamen.

Tidigare salstentamen

Om du vill bilda dig en uppfattning om hur en tentamen kan se ut, finns tidigare tentamina tillgängliga via sidan tidigare salstentamen.

När äger tentamen rum

För program- och friståendestudenter kommer information om tentamen automatiskt på resp. program- och kursschemat. Detta gäller för kurser du läser den aktuella terminen.

Normalt äger ordinarie tentamenstillfällen rum inom ramen för den fastställda tentamensveckan eller vid kursens avslutning. Datum för omtentamenstillfällen behöver dock inte infalla inom tentamensveckan, utan normalt 6-8 veckor efter ordinarie provtillfällen.

Information om tentamen på ej avklarade kurser som du läst tidigare terminer kan du hitta genom att gå in på kursschema den aktuella terminen.