Tillgodoräknande av utbildning

Tillgodoräknande är ett samlat begrepp som omfattar flera olika sätt för att göra en bedömning av dina tidigare kunskaper.

Vad är ett tillgodoräknande

Universitetsämbetets definition av tillgodoräknande är följande "Beslut om att viss utbildning, kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen".

Om en student vid en högskola inom landet har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Som student kan man också ansöka om tillgodoräknande genom reell kompetens.

Det är endast den som är student, d.v.s. den som är eller har varit registrerad på kurs vid Högskolan i Skövde, och den som gått igenom viss uppdragsutbildning som kan komma i fråga för tillgodoräknande.

Ett tillgodoräknade kan göras på olika sätt, på olika nivåer och i olika sammanhang. Tillgodoräknandet kan gälla utbildning vid svenska lärosäten, utländska lärosäten eller andra meriter. Beslutet måste alltid relateras till en specifik kurs eller en specifik examen vid lärosätet som mottar ansökan.

 Vid Högskolan i Skövde indelas tillgodoräknande i tre olika former:

  • tillgodoräknade av högskole-/universitetsstudier i Sverige
  • tillgodoräknande av universitetsstudier i utlandet
  • tillgodoräknande av andra meriter (annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet)

När ska du ansöka om tillgodoräknande

Syftet med ett tillgodoräknade är att förkorta vägen till examen genom att du som student inte ska behöva läsa något som du redan har motsvarande kunskaper och färdigheter i.

Du ska ansöka om ett tillgodoräknande av kurs:

  • om kursen ska ingå som en del av en yrkesexamen, eftersom det måste prövas om kursens innehåll är relevant för utbildningen.
  • om kursen som ingår i ditt program i sin tur är förkunskapskrav för fortsatta studier i programmet

För vissa tillgodoräknanden behöver inte någon särskild ansökan göras utan tillgodoräknandet sker i samband med ansökan om examensbevis. Om du läser ett program som ger en generell examen (se Högskolans Examina) och har avslutade kurser vid annat svenskt lärosäte behöver du vanligtvis inte ansöka om ett tillgodoräknande. Kursen kan tas med direkt i examensbeviset. 

Hur ansöker du om tillgodoräknande 

Du rekommenderas att alltid, inför en eventuell ansökan om tillgodoräknande, inledningsvis ta kontakt med berörd studievägledare. Kontakten bör tas i så tidigt skede som möjligt. Ibland kan tillgodoräknande göras enkelt och snabbt medan det i andra fall kan krävas en process som är mer tidskrävande.

Om du har läst en kurs på ett annat svenskt lärosäte eller studerat på egen hand vid ett utländskt lärosäte ska du fylla i blanketten ansökan om tillgodoräknande.

Vid tillgodoräknande av avslutade eller oavslutade kurser vid Högskolan i Skövde krävs i regel inte några handlingar utöver själva ansökningsblanketten.

Vid tillgodoräknande genom reell kompetens görs en helhetsbedömning av alla de meriter som du skickat in, inte bara formella meriter från studier. Vi utgår från möjligheterna att du ska klara av de mål som finns i kursplanen eller det program du läser.

Du som söker måste kunna beskriva hur den samlade kompetensen är ett resultat av vad du tidigare lärt dig. Allmän erfarenhet räcker inte. Du ska kunna ge exempel på hur dina kompetenser kan användas.

Vid ett beslut om reell kompetens har din sammanlagda kompetens och kunskap identifierats och bedömts mot målen kursen eller programmet. Det innebär att de kan ges ett erkännande, vilket kan innebära att du får tillgodoräkna kurs, del kurs eller del av en utbildning.

Information om vilka handlingar du ska bifoga din ansökan finns på ansökningsblanketten. Kraven är olika beroende på vilket fall av tillgodoräknande som ärendet gäller.

 Ansökan om tillgodoräknande.pdf (OBS! 2 sidor)

Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier

Om du varit utbytesstudent vänder du dig till din studievägledare för att genomföra tillgodoräknande av kurserna.

Beslut om tillgodoräknande

Beslut om tillgodoräknande fattas av examenshandläggarna.

Godkänns din ansökan får du besked om detta via e-post och du kan inom kort se uppgifterna om tillgodoräknandet i Studentportalen.

Om din ansökan inte godkänns skickas ett skriftligt beslut till den adress du uppgett på din ansökan. Avslaget kan överklagas.