Organisering för verksamhetskvalitet inom svensk äldreomsorg: Ett skifte i fokus från vad till hur

Detta projekt är finansierat av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, tidigare kallat FAS) och pågår till och med 2016. Projektledare är Ali Kazemi, bitr. professor i socialpsykologi och medverkande är Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi och Petri Kajonius som är doktorand i psykologi. Projektet är etikprövat av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg.

I detta projekt tas bland annat avstamp i resultat från "Öppna jämförelser" om äldreomsorgen i Sveriges kommuner som visar vad som kännetecknar god verksamhetskvalitet men inte hur denna kan uppnås. Projektet undersöker därför relationen mellan lednings- och omsorgspraktiker, organisationskultur och verksamhetskvalitet inom svensk äldreomsorg. Projektet kombinerar kvalitativ och kvantitativ metodik och består av tre delstudier som syftar till att beskriva och analysera olika perspektiv på god verksamhet inom äldreomsorgen. I delstudie 1 har fördjupade analyser av Öppna jämförelser gjorts med särskilt fokus på strukturella och processuella faktorers relativa betydelse för att förklara äldre brukares nöjdhet med omsorgen inom både hemtjänst och särskilt boende (äldres perspektiv). I delstudie 2 har fallstudier i form av intervjuer och fältobservationer genomförts i två kommuner som nått olika resultat i fråga om äldre brukares upplevelser av omsorgen (chefs- och förvaltningsperspektiv). I delstudie 3 genomförs en enkätundersökning i 6-8 kommuner som inkluderar faktorer som förhållningssätt till omsorgsarbete, brukarorientering och personcentrerad omsorg, relationen till den äldre brukaren, frågor om förhållanden på arbetsplatsen samt en rad olika bakgrundsfrågor (medarbetsperspektiv). Då det inte finns någon validerad skala för brukarorienterat arbetssätt inom äldreomsorg syftar enkätstudien även till att utveckla och validera ett sådant mått.

Projektet är tvärvetenskapligt och utgår från socialpsykologiska och företagsekonomiska teorier. Projektet förväntas tillföra nya perspektiv på brukarorientering och identifiera faktorer som kan förklara skillnader i verksamhetsutfall som går bortom ekonomisk resurstilldelning.

Publikationer

Kajonius, P., & Kazemi, A. (in press). Structure and process quality as predictors of satisfaction with elderly care. Health & Social Care in the Community. (länk till fulltext: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hsc.12230/epdf)

Kajonius, P., & Kazemi, A. (in press).Safeness and treatment mitigate the effect of loneliness on satisfaction with care. The Gerontologist. (länk till fulltext: http://gerontologist.oxfordjournals.org/content/early/2015/05/19/geront.gnu170.full)

Kajonius, P. (2015). An inquiry into satisfaction and variations in user-oriented elderly care. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet.

Kazemi, A., & Kajonius, P. (2015). User-oriented elderly care: A validation study in two different settings using observational data.Quality in Ageing and Older Adults, 16, 140 – 152. (länk till fulltext: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/QAOA-08-2014-0013)

Kajonius, P., & Kazemi, A. (2014).Rankning av Sveriges kommuners äldreomsorg i Öppna jämförelser. Socialmedicinsk tidskrift, 91, 323-331. (länk till fulltext: http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1223)

Kajonius, P. (2014). The impact of care process on satisfaction with elderly care. Licentiatavhandling, Göteborgs universitet. (länk till fulltext: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A779003&dswid=1084)

Manuskript

Kajonius, P., & Kazemi, A. (2015). The Big Five of user-oriented care and its variations. Manuscript submitted for publication.

Kajonius, P., & Kazemi, A., Tengblad, S. (2015). Organizing principles and management climate in successful municipal elderly care. Manuscript submitted for publication.

Kazemi, A., & Kajonius, P. (2015). Variations in user-oriented care: A multi-level approach. Manuscript submitted for publication.

Kazemi, A., Kajonius, P., & Tengblad, S. (in preparation). Kvalitet och brukarorientering i svensk äldreomsorg.

Elfstrand Corlin, T., Kajonius, P., & Kazemi, A. (in preparation). Personality, stress and person-centered care: A study of care staff in Swedish nursing homes.

Kajonius, P., & Kazemi, A. (in preparation). A longitudinal analysis of structure and process quality trends in Swedish elderly care.

Kajonius, P., & Kazemi, A. (in preparation). Analyzing resource transactions in elderly care services.

Konferenspaper och forskningspresentationer

Kajonius, P., & Kazemi, A. (May, 2015). Predictors of satisfaction with elderly care services.

Conference paper accepted for poster presentation at the European Association of Work and Organizational Psychology Congress, Oslo, Norway.

Kajonius, P., & Kazemi, A. (May, 2014). Older persons' subjective evaluations of care quality: Analyzing the national survey of Swedish elderly care. Conference paper accepted for oral presentation at the 22nd Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, Sweden.

Kajonius, P., & Kazemi, A. (May, 2014). Leadership climate in Swedish elderly care. Conference paper accepted for oral presentation at the 9th Nordic Conference on Group and Social Psychology, Linköping, Sweden.

12 mars 2014: Presentation av forskningsresultat för forskningsgruppen för Psychology of Innovation and Management, Göteborgs universitet.

4 februari 2014: Presentation av projektet, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

18 december 2013: Presentation av delstudie 1 och brukarklimat på forskardag, Högskolan Väst

Branschpresentationer

15 september 2014: Kvalitet inom svensk äldreomsorg: Från vad till hur. Temadag anordnad av Skaraborgs kommunalförbund för socialchefer, enhetschefer, strategisk utvecklingsgrupper och arbetsgrupper för kvalitetsledningssystem.

25 mars 2014: Projektpresentation för omsorgsnämnden, Skövde kommun

24 februari 2014: Presentation på Tomtegårdens äldreboende, Skövde kommun

18 februari 2014: Presentation för enhetschefer för äldreboenden, Skövde kommun

14 februari 2014: Presentation för enhetschefer inom hemtjänst, Skövde kommun

3 februari 2014: Presentation, Skövde kommun

28 januari 2014: Presentation av delstudie I för Lidköpings kommun, ledningsgruppen för omvårdnad och politiska ledamöter

29 december 2013: Presentation av projektet, Lidköpings kommun

26 november 2013: Presentation av resultat från delstudie 1, Skövde kommun

24 juni 2013: Presentation av projekt för kommundirektör, personalchef och omvårdnadschef, Skövde kommun

Press & Media

"Forskare söker den goda äldreomsorgen". Artikel i Skaraborgs Allehanda 2014-04-01.

"Pengar är inte allt i äldreomsorg". Artikel i Skövde Nyheter 2014-03-26.

Referensgrupp för projektet

Ingrid Bergh, Professor i omvårdnad, Institutionen för hälsa & lärande, Högskolan i Skövde

Elisabet Cedersund, Professor i äldre och åldrande, National Institute for the Study of Ageing and Later Life, Linköpings universitet

Boo Johansson, Professor i psykologi, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Johan Åsbrink, Regionchef, Schedevi Psykiatri AB

Förutom ovan nämnda personer finns det en referensgrupp bestående av fem personer (yrkesverksamma på förvaltningsnivå och politiker) som representerar de undersökta kommunerna i delstudie 2.

Projektgruppen består av Ali Kazemi (projektledare, bitr. professor i socialpsykologi), Stefan Tengblad (professor i företagsekonomi), Petri Kajonius (doktorand i psykologi) och Tinna Elfstrand Corlin (masterstuderande i psykologi och projektassistent för delstudie 3).

 

Vill du ta kontakt eller samarbeta med oss inom projektet?

Kontakta:
Ali Kazemi (projektledare)
Telefon: 0500-44 82 59
E-post: ali.kazemi@his.se