Tidskriften Utbildning & Lärande

Utbildning & Lärande är en vetenskaplig tidskrift som startade hösten 2005 och som numera utges av avdelningen för Pedagogik, Socialpsykologi och Språk vid Högskolan i Skövde. Tidskriften består företrädelsevis av vetenskapliga artiklar av relevans för skilda pedagogiska verksamheter och berör aktuella ämnesområden kopplade till utbildning, skola och andra arenor för lärande. De artiklar och rapporter som utges i tidskriften har genomgått ett kritiskt granskningsförfarande enligt gängse peer-review process.

Läs temat om DEN REFLEKTERANDE HANDLEDAREN
- myt eller verklighet? i vårt webbarkiv


I detta temanummer behandlar artiklarna såväl forskarhandledning i sig, som handledning i en vidare och generell mening inom högre utbildning. Författarna bidrar till en tydligare och klarare bild av det hantverk och den pedagogiska form som lärare bedriver genom olika former av handledning, om dess förutsättningar och villkor inom den högre utbildningen. "Oavsett vilken typ av handledarroll vi har inom akademin reflekterar vi i stort över vad och hur vi genomför vår handledning. Däremot försvinner ibland möjligheten att hitta rimliga svar på varför-frågorna om vi inte tillsammans som handledare möts i diskussion och reflektion genom utbytet av våra kunskaper och erfarenheter", skriver temaredaktör Tomas Grysell. I temanumret presenteras sex stycken artiklar författade av:

Vanja Carlsson, Petra Svensson, Vicki Johansson & Stig Montin: Handledare, vägledare eller kontrollant?
Radosveta Dimitrova: Ingredients of good PhD supervision - evidence from a student survey at Stockholm university
Ulrike Schnaas & Åsa Cajander: Peer reflection on inclusive supervision - a study circle as a space for collegial learning
Anita Eriksson & Susanne Gustavsson: Krav, uppmaningar och frågor - en autoetnografisk reflektion över handledning av självständiga arbeten
Markus Lundström: Handledningens potential, examinationens låsningar - om uppsatsmomentets konflikt mellan formativ och summativ bedömning
Daniel Berg: Det självständiga arbetet - en plats för emancipation eller automation?

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

avgående Huvudredaktör:
Urban Carlén, lektor, Högskolan i Skövde

Redaktionsråd:
Sara Irisdotter Aldenmyr, prof. Ped. arbete, Högskolan Dalarna,
Åsa Bartholdsson, docent Socialantropologi, Högskolan Dalarna,
Urban Carlén, lektor Pedagogik/ Tillämpad IT, Högskolan Väst
Magnus Dahstedt, prof. Socialt arbete, Linköpings univ.
Silvia Edling, docent Didaktik, Uppsala univ./ Högskolan i Gävle
Christian Helms Jørgensen, docent, Roskilde univ. Danmark
Anders Jakobsson
, prof. Pedagogik, Malmö Högskola
Ulrika Jepson Wigg, lektor Didaktik, Mälardalens högskola
Monica Johansson, lektor Pedagogik, Göteborgs univ.
Johan Liljestrand, lektor Didaktik, Högskolan i Gävle
Lisbeth Lundahl, prof. Ped.arbete, Umeå univ.
Ann-Marie Markström, docent, Ped.arbete. Linköping univ.
Maria Olson, bitr.prof. Pedagogik, prof. Ped.arbete,
Högskolan i Skövde/Högskolan Dalarna/Stockholms univ.
Kennert Orlenius, prof. Ped.arbete, Högskolan i Borås
Ninni Wahlström, prof. Pedagogik, Linnéuniversitetet

Ansvarig utgivare:
Susanne Gustavsson, lektor Pedagogik, Högskolan i Skövde