Utvalda projekt

I dagsläget finns flera aktiva forskningsprojekt som du hittar information om på den här sidan.

SMEs Internationalisering

Projektet behandlar följande frågor; hur SMEs (små och medelstora företag) internationaliserar sin verksamhet, hur de använder sina nätverk och resurser vid internationalisering, vilka resurser de använder att bygga upp konkurrenskraft vid internationalisering och hur de bygger upp och bibehåller konkurrenskraft. De centrala begreppen är resurser, nätverk, anpassning och konkurrenskraft och forskningens syfte är att utveckla förståelse om internationaliseringens bidrag till och påverkan på konkurrenskraft. En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder används i projektet.

Strategiska allianser

Projektet undersöker följande frågor; vilka konkurrensstrategier som företag tillämpar med hänsyn till parternas motiv, resurser, lärande, nätverk och prestation på ECE marknader? Dessutom undersöks hur omgivande faktorerna påverkar allianens verksamhet och prestation. En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpas i studien och de centrala begreppen är motiv, lärande, resurser och prestation. Projektets syfte är att utveckla en teoretisk referensram om strategiska allianser.

Konsumenternas val av köpkanaler

Projektet studerar; varför konsumenter väljer olika/multipla kanaler i enskilda processer och vad orsakar både det enskilda kanalvalet och kombinationen av kanaler? Metoden är kvalitativ och de centrala begreppen är behov medvetenhet, informationssökning, utvärdering av alternativ och inköpsbeslut. Syfte är att utveckla kunskap om interaktivitet mellan inköpsprocess och val av kanaler i enskilda köpprocesser.