Utvalda projekt

I dagsläget finns flera aktiva forskningsprojekt som du hittar information om på den här sidan.

SMEs Internationalisering

Projektet behandlar följande frågor; hur SMEs (små och medelstora företag) internationaliserar sin verksamhet, hur de använder sina nätverk och resurser vid internationalisering, vilka resurser de använder att bygga upp konkurrenskraft vid internationalisering och hur de bygger upp och bibehåller konkurrenskraft. De centrala begreppen är resurser, nätverk, anpassning och konkurrenskraft och forskningens syfte är att utveckla förståelse om internationaliseringens bidrag till och påverkan på konkurrenskraft. En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder används i projektet.

Strategiska allianser

Projektet undersöker följande frågor; vilka konkurrensstrategier som företag tillämpar med hänsyn till parternas motiv, resurser, lärande, nätverk och prestation på ECE marknader? Dessutom undersöks hur omgivande faktorerna påverkar allianens verksamhet och prestation. En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpas i studien och de centrala begreppen är motiv, lärande, resurser och prestation. Projektets syfte är att utveckla en teoretisk referensram om strategiska allianser.

Konsumenternas val av köpkanaler

Projektet studerar; varför konsumenter väljer olika/multipla kanaler i enskilda processer och vad orsakar både det enskilda kanalvalet och kombinationen av kanaler? Metoden är kvalitativ och de centrala begreppen är behov medvetenhet, informationssökning, utvärdering av alternativ och inköpsbeslut. Syfte är att utveckla kunskap om interaktivitet mellan inköpsprocess och val av kanaler i enskilda köpprocesser.

Effekten av digital marknadsföring (digitalisering) hos små och medelstora företag

 

En studie av små och medelstora tillverkande och säljande företag i Sverige

Baserat på vår litteraturstudie kan vi konstatera att det inte finns någon studie som riktar sig mot hur och i vilken utsträckning digital marknadsföring påverkar resultatet hos små och medelstora företag, vilket är en tydlig indikation på bristande kunskap om hur digitaliseringen påverkar marknadsföringsresultaten.

Med tanke på de förändringar och den utveckling som sker på marknaden i linje med utvecklingen av digitaliseringens era, är detta ett forskningsprojekt som kommer att behandla följande frågor: 1. Vilka är de främsta digitala verktygen för små och medelstora företag för att anpassa sin marknadsföring och kommunikation och vilka är motiven för användningen av dessa verktyg?" 2. Vad är konsekvenserna av att börja använda digital marknadsföring för små och medelstora företag" (ekonomiskt och strategiskt?) 3. I vilken utsträckning skiljer sig tillverkningsföretag och handelsföretag åt vid anpassning av digitala marknadsföringsverktyg?

På grundval av de tre specifika forskningsfrågorna är syftet med dessa följande: 1. Att undersöka omfattningen av digital marknadsföring som stöd för små och medelstora företag och 2. Att undersöka i vilken utsträckning tillverkande och säljande företag skiljer sig åt vid användning av digitala marknadsföringsverktyg.