Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH)

Forskargruppens övergripande mål är att utveckla omvårdnadens teori och praxis med syfte att främja människans välbefinnande i livets alla skeenden. Inom forskargruppen sker forskning och innovation med utgångspunkt i människans livssammanhang med syfte att stärka eller bibehålla fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa.

Forskningen syftar till att stödja ett meningsfullt liv trots hälsoproblem och lindra lidande samt främja ett värdigt slut på livet. Det etiska patientperspektivet i forskningen är centralt eftersom forskningsfrågor innefattar patientens utsatthet, egna perspektiv på sin hälsosituation, egna resurser och självbestämmande samt hur en kvalitativt god vård uppnås. Forskningen inom VLH innefattar patienter och närståendes egenvård och möjligheter till delaktighet i vården, utveckling och implementering av hälsofrämjande stöd såväl digitala som analoga.

Forskningens inriktning
Forskningen har speciellt fokus på att stödja hälsoprocesser vid långvariga hälsoproblem och stödja lärandet hos såväl patienter som studenter och personal inom hälso- och sjukvård. Forskningsprojekten kan vara tvärvetenskapliga och inriktade mot innovationer vilket innebära att utveckla och testa nya idéer, metoder, arbetssätt samt digitala stöd med etiskt patientperspektiv i fokus.  

Pågående forskningsprojekt