Organisering för verksamhetskvalitet inom svensk äldreomsorg

Utgångspunkten för detta projekt är resultat från "Öppna jämförelser" om äldreomsorgen i Sveriges kommuner som visar vad som kännetecknar god verksamhetskvalitet men inte hur denna kan uppnås.

Projektet undersökte därför relationen mellan lednings- och omsorgspraktiker, organisationskultur och verksamhetskvalitet inom svensk äldreomsorg. Projektet kombinerade kvalitativ och kvantitativ metodik och bestod av tre delstudier som syftade till att beskriva och analysera olika perspektiv på god verksamhet inom äldreomsorgen. I delstudie 1 har fördjupade statistiska analyser gjorts av Öppna jämförelsers data med särskilt fokus på individuella, strukturella och processuella faktorers relativa betydelse för att förklara äldre brukares nöjdhet med omsorgen inom både hemtjänst och särskilt boende (äldres perspektiv). I delstudie 2 har kvalitativa fallstudier gjorts i form av intervjuer och fältobservationer i två kommuner som nått olika resultat i fråga om äldre brukares upplevelser av omsorgen (chefs- och förvaltningsperspektiv). I delstudie 3 har en enkätundersökning genomförts i tolv svenska kommuner som inkluderade faktorer som förhållningssätt till omsorgsarbete, brukarorientering och personcentrerad omsorg, relationen till den äldre brukaren, frågor om förhållanden på arbetsplatsen samt en rad olika bakgrundsfrågor (medarbetarperspektiv). Projektet har hittills resulterat 14 vetenskapliga arbeten, varav 12 har publicerats. 

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn: 
Organisering för verksamhetskvalitet inom svensk äldreomsorg

Projekttid:
2013-2017

Finansieras av: 
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Medverkande forskare

Stefan Tengblad, professor, Högskolan i Skövde

Petri Kajonius, Högskolan i Skövde