CCRAAAFFFTING - Resilient betalningssystem

Creating Collaborative Resilience Awareness, Analysis and Action for Finance, Food and Fuel Systems in INteractive Games (CCRAAAFFFTING)

När ett IT fel eller en naturkatastrof slår ut betalningssystemet, när börsen kraschar eller när svenska valutan rasar pga. politiska oroligheter eller krig, har en kris i den ekonomiska infrastrukturen nästan direkt följdkonsekvenser för till exempel transportsektorn eller livsmedelsförsörjningen. När bankkortet inte fungerar kan vi inte handla mat och kan lastbilarna som ska transportera maten till livsmedelsaffären inte tanka drivmedel. Hur ska beslutsfattare på olika nivåer i de tre sektorer gemensamt klara de utmaningarna som de då ställs inför?

Projektet CCRAAAFFFTING ska i perioden 2016-2020 samla beslutsfattare som representerar betalningssystemet, transportsektorn och livsmedelsförsörjningssektorn i 30 rollspel där de tillsammans ska upptäcka hur kriser som slår ut deras sektorer samtidigt kan hanteras, och hur de olika sektorerna genom gemensamma åtgärder snabbt och kraftfullt kan återhämta sig. I rollspelen kommer deltagarna under en heldag gemensamt analysera olika situationer från ett helhetsperspektiv och föreslå beslut där de tar hänsyn till varandras intressen. Besluten matas varje gång in i en datorsimulering som återger vad de samlade effekterna av besluten blir på stor skala (i hela Sverige) efter en viss tidsperiod (några dagar eller veckor beroende på scenariot som spelas). Deltagarna får omgående resultaten och tar sedan ställning till den nya situationen. På det sättet spelas ett skeende med ett flertal beslutsrundor och lär deltagarna mer och mer om varandras beteende och systemets komplexitet i stort.

Kombinationen av rollspelssimulering och datorsimulering är ett forskningsområde där styrkorna med båda simuleringsformer försöks utnyttjas. Genom rollspelssimulering kan de verkliga aktörerna bli en del av simuleringen, som gör simuleringen mer genuint. Genom datorsimulering ka n effekterna av besluten på större skala och över längre tid snabbt analyseras och visualiseras.

Projektet CCRAAAFFFTING är ett samarbete mellan forskare från Mittuniversitet, Linköpings universitet, Högskolan i Skövde och företaget Combitech. De olika partner kompletterar varandra med var sin spetskompetens.

De viktigaste förväntade resultat av projektet är:

  • Konkreta råd och tips för respektive samhällssektor (betalningssystem, transportsektorn, livsmedelsförsörjningen) vilka typ av åtgärder är gynnsam för en snabb återhämtning
  • En djupare förståelse för hur kollektiv resiliens (återhämtningsförmåga) kan utvecklas (även i andra sektorer)
  • En djupare förståelse för hur datorsimulering och rollspelssimulering kan kombineras

betalsystem påverkar andra sektorer

Störningar i betalsystemet påverkar handeln, transporter, drivmedelsförsörjning och livsmedelsdistribution

 

rollspelssimulering och datorsimulering kombineras

Rollspel och datorsimulering kombineras för att studera olika aspekter av systemet

Projektledare

Joeri van Laere
Lektor i datavetenskap
Institutionen för informationsteknologi
joeri.van.laere@his.se
Telefon: 070-5594895

Blogg

Följa forskningen i bloggen: 
Om betalsystemet kraschar

Dokument att ladda ner

Faktablad - sammanfattning av projektet på 1 sida

Projektplan (8 sidor på engelska)

Workshop med samhällsaktörer 24 november 2016 (presentation)

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Creating Collaborative Resilience Awareness, Analysis and Action for Finance, Food and Fuel Systems in INteractive Games (CCRAAAFFFTING)

Projekttid:
2016-2020

Finansieras av:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (www.msb.se)

Andra partners:
Mittuniversitet, Linköpings universitet, Combitech

Medverkande forskare

Joeri van Laere, lektor 

Christian Lennerholt, adjunkt