FRAMtidens E-tjänster (FRAME)

FRAME startade officiellt den första januari 2014 men arbetet påbörjades i mindre skala redan under hösten 2013. Projektet har för avsikt att skapa ny kunskap inom e-tjänsteområdet, både för privat och offentlig sektor. Målet med FRAME är tvåfaldigt; 1) att bidra med kunskap till praktiker i näringslivet och offentliga myndigheter, samt 2) att skapa ny kunskap för forskningssamhället.

De huvudsakliga forskningsfrågorna i FRAME är:

  1. Hur bör effektiv förvaltning av e-tjänster bedrivas? Både företag och offentliga organisationer behöver designa och generera innovativa tjänster, vilka dock behöver utvärderas, förbättras och levereras löpande. FRAME har haft för avsikt att identifiera de kärnprocesser som leverantörer måste implementera för leverera tjänster med god kvalitet på ett effektivt sätt.
  2. Hur bör ett verktyg utformas för att underlätta förbättringsarbete kring e-tjänster? En digital artefakt har utvecklats, testats och utvärderats under projektets gång. Verktyget har fått stor uppskattning bland deltagande organisationer och visat på goda effekter gällande effektivitet hos desamma.
  3. Hur kan organisationer visualisera och följa upp effekterna av effektiv förvaltning av e-tjänster, inklusive såväl process som mätvärden? Under projektet har en modell för att bedöma tjänsteprocesser vidareutvecklats och testats i praktiken. Modellen har tagits emot väl av praktiker vilka menar att den hjälper dem att visualisera sina förmågor.

Hittills uppnådda resultat

Arbetet med att studera forskningsfrågorna i FRAME har hittills resulterat i följande praktik- och forskningsbidrag:

  • En konceptuell diskussion där begreppen "E- och IT-service" diskuteras och positioneras relativt varandra.
  • Ett IT-verktyg för förbättringsarbete kring IT-tjänster (e-tjänster) baserat på befintliga erkända ramverk.
  • Ett definierat personakoncept som kan användas i utvecklings- och förvaltningsprocessen av e-tjänster i offentlig förvaltning.
  • En bedömningsmodell som svarar mot forskningsfrågan som gäller visualisering.
 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
FRAMtidens E-tjänster (FRAME)

Projekttid:
1 januari 2014 – 31 december 2015

Finansieras av:
TiKT – Västra Götalandsregionen

Medverkande forskare

Eva Söderström, biträdande professor

Jesper Holgersson, lektor

Beatrice Alenljung, lektor