Ta till vara på ungas spelintresse

Arbetslösheten bland ungdomar har minskat de senaste åren men det finns fortfarande stora grupper av unga som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det kan handla om avsaknad av en fullständig gymnasieutbildning, om nysvenskar som kommer från andra länder eller unga som har nedsatt arbetsförmåga. Gapet blir allt större mellan de som etablerat sig på arbetsmarknaden och de som står utanför.

Förstudieprojektet Spel som etableringsverktyg handlar om att hitta nya vägar för att långsiktigt förbättra möjligheterna för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Tanken är att undersöka om ett intresse för spel, spelteknik och spelkultur kan underlätta för fler att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det finns idag en stor grupp ungdomar som inte är aktiva i sina utbildnings- och yrkesval. Trots ansträngningar från aktörer på området är det svårt att få ut budskapet om alla de möjligheter som finns tillgängliga. En del av denna grupp är däremot intresserade av spel, spelteknik och spelkultur. Det kan vara svårt att nå denna grupp via traditionella informationskanaler och det kan därför vara av intresse att pröva nya vägar baserat på spelintresset.

Förstudieprojektet kommer att utreda och skapa underlag för ett regionalt genomförandeprojekt där spel och spelutveckling är del av metoden för att underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för unga kvinnor och män som är arbetslösa och står långt från arbetsmarknaden eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem.

Förstudien kommer att fokuseras kring tre områden

Spelintresse: Vilken typ av aktiviteter kan fånga upp personer med intresse för spel och spelkultur och genom deras hobby väcka intresse för ökat deltagande i studier/fortsatta studier. Något som längre fram möjligen skulle kunna leda till att ungdomar kan arbeta med att utveckla sin nuvarande hobby yrkesmässigt.
Gamification: Vilka aktiviteter kan få ungdomar som är intresserad av spelteknik att reflektera över hur man skulle kunna använda tekniken i andra sammanhang än spel och hur kan detta kunskapsområde fördjupas så att fler hittar en plats på arbetsmarknaden.
Validering: Vilka är möjligheterna till validering av kompetens inhämtad via dataspel.

En viktig målsättning för projektet

Det är en viktig målsättning för förstudien att planen blir genomförbar och relevant för målgruppen och övriga intressenter. Detta innebär att de metoder som tas fram i förstudien måste vara attraktiva och spännande för den unga målgruppen. Strategierna måste också innebära ett mervärde och ett tillägg gentemot befintliga metoder, framförallt för att väcka intresse hos övriga intressenter att engagera sig i ett genomförandeprojekt och efterföljande implementering.

Förstudien kommer därför att genomföras tillsammans med representanter från målgruppen, d.v.s. unga som är arbetslösa, står långt ifrån arbetsmarknaden eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem. Representanterna kommer att bestå av unga som är i olika grad intresserade av spel och spelutveckling. Förstudien kommer kontinuerligt efterfråga input från Arbetsförmedlingen, kommunerna, spelbranschen, studie- och yrkesvägledare samt andra relevanta aktörer.

EU-flagga

  
Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.
 

Spel som etabliringsverktyg

Kontakt

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn: 
Spel som etableringsverktyg

Kort om projektet: 
Syftet med förstudien är att utreda möjligheterna att använda ungas intresse för spel, spelteknik och spelkultur för att stimulera till fortsatta studier och yrkesval. Målet för förstudien är att skapa en plan för ett genomförandeprojekt som redovisas i en slutrapport tillsammans med övriga erfarenheter.

Projekttid: 
1 februari 2017 – 31 oktober 2017

Finansieras av
Europeiska socialfonden

Medverkande forskare:

Anna-Sofia Alklind Taylor, lektor i datavetenskap
Björn Berg Marklund, lektor i informationsteknologi
Christian Nyman Gomez, forskningsassistent
Jimmy Andersson, forskningsassistent
Katrin Dannberg, adjunkt i medier, estetik och berättande (projektledare)
Per Backlund, bitr. professor i datavetenskap

_______________________

Forskning inom Serious Games-området

InGaMe Lab