Forskning på Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövdes forskning ska bedrivas inom ett fåtal, tydligt avgränsade specialiseringar. Forskningsmiljöerna ska ha sådan volym, kvalitet och relevans att de räknas som nationellt ledande och de ska vara internationellt konkurrenskraftiga

Profilering, excellens och kompetens

Högskolan profilerar sig inom fem områden; Informationsteknologi, Systembiologi, Virtual Engineering, Hälsa och lärande samt Framtidens företagande. Den forskning som bedrivs är främst behovsmotiverad och fokuserad mot riktad grundforskning och tillämpad forskning. All forskning vid Högskolan i Skövde ska över tid förankras med våra utbildningar och vice versa. Nya forskningsrön och ny kunskap ska integreras i utbildningen. Excellens inom forskningen vid Högskolan i Skövde innebär att vi arbetar strategiskt med att stärka vår forskarkompetens, öka vår vetenskapliga produktion och vår kunskapsöverföring till det omgivande samhället.

INFINIT

INFINIT är en forskningsmiljö vid Högskolan i Skövde som stöds av KK-stiftelsen. I miljön utvecklas ny kunskap i nära samverkan mellan akademi och näringsliv. Syftet med INFINIT är att söka lösningar på aktuella problem och utveckla morgondagens innovationer inom områdena Informationsteknologi, Systembiologi och Virtuella system.
Läs mer om INFINIT

Forskningens finansiering

Högskolan i Skövde får 0,25 % av de statliga anslagsmedlen till forskning. Det som möjliggör vår framgångsrika forskning är externa anslag från forskningsfinansiärer och ett väl utvecklat samarbete med näringsliv och samhälle. Det sker bland annat genom INFINIT.

Akademisk högtid

Vartannat år firar Högskolan i Skövde Akademisk högtid där de som doktorerat promoveras och de som utsetts till professorer installeras. Den sjunde oktober 2016 ägde Högskolan i Skövdes Akademiska högtid rum.
Läs mer om Akademisk högtid här.

Hedersdoktor

Vid den Akademiska högtiden 2016 promoverades Högskolans nya hedersdoktor i informationsteknologi Åsa Roos.

Läs om Akademisk högtid 2014.

Läs om Akademisk högtid 2016.

Forskningsnyheter

Publikationer