Vad innebär samproduktion?

Alla forskningsprojekt inom INFINIT bedrivs i samspel med näringslivet och genom samproduktion. Samproduktion är ”när inblandade parter gemensamt identifierar behov, möjligheter och problem, och utifrån detta gemensamt beslutar om hur aktiviteter ska genomföras och sedan genomför dem så att resultaten skänker värde för alla inblandade parter” (KK-stiftelsens definition).

Nedanstående bild och text (hämtade från KK-stiftelsens hemsida) beskriver samproduktion på ett djupare plan.

Samproduktion enligt KK-stiftelsen

Samproduktion förutsätter en från början god samverkan mellan akademi och näringsliv. Ett tydligt definierat forskningsprojekt som innehåller samproduktion kan utformas på en rad olika sätt. Dock finns det anledning att exemplifiera hur utformningen av samproduktionen i ett forskningsprojekt kan se ut: Personal från företag och forskare från akademin utformar tillsammans en vetenskaplig problemställning. Denna utgår dels från ett relevant problem som om det löses gagnar företagens verksamhet och dels från ett akademiskt perspektiv där en lösning på frågeställningen bidrar till den vetenskapliga kunskapsutvecklingen. Enligt denna modell går de respektive aktörerna in i ett projekt med olika agendor. Den vetenskapliga problemställningen utformas också så att företagen och akademin i projektet har möjlighet att komplettera varandras kunskaper och belysa problemställningen ur olika perspektiv. Innan projektet sätter igång utarbetas också en plan över hur samproduktionen ska bedrivas och hur arbetsuppgifter ska fördelas. Under projektets gång belyses den vetenskapliga problemställningen ur både ett praktiskt (företag) och ett teoretiskt generaliserande (akademi) perspektiv vilket borgar för att resultatet blir relevant för såväl företag som akademi. Ett slutligt syfte med samproduktionen i projektet är att de båda perspektiven skapar mervärden och resultat som inte hade utvecklats om aktörerna arbetet var för sig.