Obligatoriska seminarier

Under utbildningen ska den forskarstuderande presentera sitt avhandlingsarbete vid tre obligatoriska seminarier.

Forskningsförslag och planeringsseminarium

Efter ungefär en fjärdedel av utbildningstiden ska den forskarstuderande skriva en rapport över tänkt forskningsinriktning. Forskningsförslaget (research proposal) ska presenteras och diskuteras vid ett öppet seminarium.

1. Rapport innehåller:

 • problemformulering
 • precisering av syfte och mål
 • bakgrund och forskningens betydelse
 • metod och forskningsplan
 • förväntade resultat

2. Diskussionsledare, senior forskare utanför handledargruppen, är utsedd

3. Minst två veckor innan planerat seminarium skickas forskningsförslaget (i form av en pdf), namn på diskussionsledare samt datum tid när planeringseminariet ska genomföras till

 • styrgrupp.forskarutbildning.it@his.se
 • forskarhandledare.informationsteknologi@his.se
 • doktorand.informationsteknologi@his.se

4. Kommentarer och ställningstaganden dokumenteras enligt särskilt protokoll (se under "Dokument") och bifogas den individuella studieplanen.

5. Efter avklarat seminarium

Huvudhandledare flyttar upp doktorand i lönestege. Forskningsförslaget ska publiceras som rapport i DiVA:

 • Logga in i DiVA och välj att skapa en post enligt publikationstypen Rapport.
 • Registrera tillämpliga uppgifter enligt vägledning på följande sida: https://www.his.se/Intranat/Innehall/Forskning/Biblioteket/DiVA/
  https://www.his.se/en/Intranet/Content/Research/Library/DiVA/
 • I postens fält för Anmärkning / Note (inte Intern anm. / Internal note), skriv in ett av följande:Thesis proposal, PhD programme, University of Skövde eller Research proposal, PhD programme, University of Skövde

Avhandlingsförslag och halvtidsseminarium

Efter ungefär halva utbildningstiden ska den forskarstuderande skriva en längre rapport över tänkt avhandling. Avhandlingsförslaget (thesis proposal) presenteras och diskuteras vid ett öppet seminarium. Seminariet hålls när doktorsavhandlingens struktur och väsentliga delar av dess innehåll är planerat och dokumenterat.

1. Rapporten innehåller

 • hittills uppnådda forskningsresultat
 • publicerat material och planerade manus
 • utkast till avhandlingens inledande delar
 • påbörjad analys samt planering av återstående arbete

2. Diskussionsledare, senior forskare ej verksam vid Högskolan i Skövde är utsedd

3. Minst två veckor innan planerat seminarium skickas avhandlingsförslaget (i form av en pdf), namn på diskussionsledare samt datum tid när halvtidsseminariet ska genomföras till:

 • styrgrupp.forskarutbildning.it@his.se
 • forskarhandledare.informationsteknologi@his.se
 • doktorand.informationsteknologi@his.se

4. Kommentarer och ställningstaganden dokumenteras enligt särskilt protokoll (se under "Dokument") och bifogas den individuella studieplanen.

5. Efter avklarat seminarium

Huvudhandledare flyttar upp doktorand i lönestege. Forskningsförslaget ska publiceras som rapport i DiVA:

 • Logga in i DiVA och välj att skapa en post enligt publikationstypen Rapport.
 • Registrera tillämpliga uppgifter enligt vägledning på följande sida: https://www.his.se/Intranat/Innehall/Forskning/Biblioteket/DiVA/
  https://www.his.se/en/Intranet/Content/Research/Library/DiVA/
 • I postens fält för Anmärkning / Note (inte Intern anm. / Internal note), skriv in ett av följande:Thesis proposal, PhD programme, University of Skövde eller Research proposal, PhD programme, University of Skövde

Avhandlingsmanuskript och slutseminarium

Senast tre månader innan planerad disputation eller licentiatseminarium ska en preliminär version av avhandlingen förhandsgranskas samt presenteras och diskuteras vid ett öppet slutseminarium.

1. Kontakta Högskolebiblioteket (isbn@his.se) för aktuella uppgifter om Högskolans avhandlingsserie som ska ingå i avhandlingsmallen (kappan).

2. Extern granskare, minst docent och ej verksam vid Högskolan i Skövde, är utsedd

3. Plageringsgranskning genomförd (ska göras innan förhandsgranskning)

4. Minst två veckor innan planerat seminarium skickas avhandlingsmanuskript (i form av en pdf), namn på extern granskare samt datum tid när slutseminariet ska genomföras till

 • styrgrupp.forskarutbildning.it@his.se
 • forskarhandledare.informationsteknologi@his.se
 • doktorand.informationsteknologi@his.se

5. Kommentarer och ställningstaganden dokumenteras enligt särskilt protokoll (se under "Dokument") och bifogas den individuella studieplanen.

Dokument

Protokoll för obligatoriska seminarier

Formerna för de obligatoriska seminarierna samt förhandsgranskningen beskrivs i Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå

Kontakt