Kontakt och stöd

Vid Högskolan i Skövde finns olika resurser som ska ge administrativt stöd för forskarutbildningen i syfte att säkerställa rättssäkerheten och en god kvalitet.

.

 

Styrgrupp för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Styrgruppen för forskarutbildning i informationsteknologi

Styrgruppen för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi har uppdraget att utveckla och samordna forskarutbildningen som bedrivs vid institutionen för ingenjörsvetenskap (ING) och institutionen för informationsteknologi (IIT). De områden som styrgruppen ansvarar för omfattar fastställande av kursplaner, samordning av kurser på forskarnivå samt utveckling av rutiner och processer inom forskarutbildningen. Styrgruppen leds av ämnesföreträdaren (ordförande) och föreståndaren (vice ordförande).

Följande ledamöter ingår i Styrgruppen:

 

Studierektorer

Studierektorer

Studierektorns uppdrag är att utgöra ett stöd för Högskolans forskarstuderande och ansvara för uppföljning av forskarutbildningen

Studierektor ansvarar bl.a. för

  • uppföljningssamtal med forskarstuderande och deras handledare
  • uppföljning att forskarutbildningen genom lokal doktorandspegel
  • att vid behov hantera uppkomna konflikter mellan forskarstuderande och handledare

Birgitta Lindström, studierektor för forskarutbildning vid

  • Institutionen för informationsteknologi (IIT)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Katarina Ejeskär, studierektor för forskarutbildning vid

  • Institutionen för hälsa och lärande (IHL)
  • Institutionen för handel och företagande (IHF)

Tomas Jonsson, studierektor för forskarutbildning vid

  • Institutionen för biovetenskap (IBI)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Kontakt