Referenser

Deltagare i tidigare kurser talar om sina erfarenheter och tankar från kompetensutvecklingskurser på Högskolan i Skövde.

Ållebergsgymnasiet

Styrkefokuserade, motiverande samtal
Referens neurovetenskap
– Jag är samordnare för all yrkespraktik som vi har på skolan, och jag kände att vi behövde ytterligare utbildningsinsatser som skulle gagna både våra lärare och elever, säger Helena Rask, lärare på Barn- och fritidsprogrammet på Ållebergsgymnasiet I Falköping. 

Hon ville att eleverna skulle ta den positiva attityd och energi som de hade med sig från praktiken och ta med sig den i skolan. För detta behövde lärarna kontreta verktyg, menade Helena.

För att hitta dessa instrument började hon leta på Högskolan i Skövdes hemsida och där hittade hon, under avdelningen Kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och filosofi, något som passade.
– Det var styrkefokuserade, motiverande samtal, förkortat MI. En samarbetsinriktad samtalsstil som syftar till att lyfta fram och stärka en persons egen motivation till förändring, Det görs utifrån ett förhållningssätt där en accepterande och medkännande atmosfär är centralt, och det kändes positivt och helt för oss.

Tillsammans med de kursansvariga lärarna på Högskolan i Skövde arbetade Helena och hennes kollegor fram ett gemensamt innehåll för uppdragsutbildningen, skräddarsytt för Ållebergsgymnasiet. Kursen var uppdelad på två heldagar och tre halvdagar och genomfördes från höst till vår. Knappt 20 personer deltog, både lärare och annan personal, de senare i första hand från elevhälsan. 

Daglig nytta
– Jag känner att vi dagligen har nytta av det vi de gånger som vi träffat forskarna från Högskolan. Vi har ett nytt sätt att förhålla oss till våra elever. Vi ställer frågor som ”Kan vi prata om det här?” och ”Ska vi försöka hitta en lösning?”. Utbildningen har gjort att vi fått en helt annan inställning till eleverna.

På Ållebergsgymnasiet har man börjat tala om MI-andan, att de motiverande samtalen på ett naturligt sätt ligger till grund för det dagliga samspelet med eleverna.

– Nu när personalen blivit varm i kläderna så har vi lyckats ta vårt redskap till andra nivåer än i början, vilket känns väldigt roligt. Både vi och eleverna har fått ett instrument att luta sig emot. Vi har fått en plattform som vi gemensamt kan utgå ifrån och diskutera kring. Vi lärare har upptäckt att det är eleverna själva som har lösningarna till sina liv. De måste ta det ansvaret, och vi kan vara där och stötta.

Helena Rask, som tog initiativet till att införa de styrkefokuserade, motiverade samtalen på sin gymnasieskola, har bara hört positiva reaktionerna. Utvärderarna efter genomgången kurs är varit väldigt fina som hon säger.  Här är några av rösterna:

  • Utbildningen har varit lärorikt, givande och rolig. Det har varit superbra med mixen av människor, att få jobba ihop med personer som man inte dagligen arbetar ihop med.

  • Jag använder fortbildningen dagligen i mina samtal, men vill använda det mer i handledning med mentorer.

  • Jag har nytta av den både för egen del, för att vara medveten om mina styrkor och för att lyfta fram elevernas styrkor och göra dem medvetna om dem. Detta så att eleverna kan använda sig av sina styrkor i sitt ledarskap och skolarbete.

  • Jag märker att eleverna blir intresserade, det är lite nytt för dem så jag tror att vi skulle försöka få in tänket på klassnivå, det skulle vara spännande. Sen är det ju en styrka att vi är många på olika håll nu som gått den här utbildningen, så det kommer genomsyra på fler håll.

  • Jag kan tänka mig använda MI både inom vanliga samtal och eventuellt vid utvecklingssamtal samt vid önskemål och placeringar i samband med arbetsplatsförlagt lärande, alltså praktik.

Försvarsmakten

Evelina Franzén och Jesper Karlström arbetar båda som sjukvårdare i en ambulansgrupp på Trängregementet i Skövde. De har läst Anatomi och fysiologi 1 och Anatomi och fysiologi 2 – en uppdragsutbildning för Sveriges försvarsmakt med sammanlagt 15 högskolepoäng på Högskolan i Skövde.

– Utbildningen är en bra grund för den fortsatta sjukvårdsutbildningen jag får genom Försvarsmakten. Anatomin och fysiologin vi läste behövs för att kunna gå vidare och läsa skadelära. Eftersom jag är sjukvårdare stöter jag hela tiden på situationer där det är användbart att känna till kroppens anatomi och fysiologi. Det märktes särskilt under min praktik på ambulansen då det var lättare att förstå patienters olika symtom och det medicinska vokabulär som sjuksköterskorna använde sig av, säger Evelina.

Vidare tycker Evelina att innehållet i kurserna var relevant, att det lades kraft på rätt saker och hon uppskattade de praktiska momenten i utbildningen.

Bild på Evelina Franzén

– Det var bra med en del praktiskt arbete, framför allt när vi övade att ta blodprover på låtsasarmar. Det är ju något jag som sjukvårdare har som uppgift, till exempel inläggning av Perifer venkateter (PVK), säger Evelina.

Den teoretiska undervisningen i kursen upplevde både Evelina och Jesper som intensiv under vissa perioder. Då de läste båda kurserna på tio veckor var det kontinuerligt tentor och inlämningsuppgifter. Trots det tyckte Jesper, som från det civila har en bakgrund som undersköterska, att upplägget i kurserna var bra.

– Att kurserna kom direkt efter varandra såg jag som ett stort plus, från Fysiologi 1 till 2 medan kunskaperna var färska. Min befattning som sjukvårdare kräver grundläggande kunskaper om hur kroppen fungerar, till exempel hur kroppen beter sig i friskt tillstånd respektive vid skador eller trauman. Det har jag stor nytta av, säger Jesper.

Efter avslutad tjänstgöring hos Försvarsmakten kan både Evelina och Jesper tänka sig att läsa sjukvårdsrelaterade ämnen i framtiden. Evelina menar att kurserna vid Högskolan i Skövde har medfört att hon ser fortsätta studier inom sjukvård som ett framtida alternativ. För Jespers del har utbildningen också varit inspirerande.

– Jag har tidigare varit intresserad av att studera vidare och nu har Anatomi och fysiologikurserna öppnat dörrarna ytterligare för att jag ska läsa till sjuksköterska i framtiden, säger Jesper.

Västra Götalandsregionen

Vid två tillfällen deltog sammanlagt 54 anställda från Västra Götalandsregionen i en tvådagars utbildning med titeln "Controllerns roll i verksamhetsutveckling" under ledning av professor Henrik Linderoth.

Det övergripande målet med utbildningen var att deltagaren ska få en djupare förståelse för det sammanhang i vilket ekonomen/controllern arbetar, samt hur ekonomen/controllern utifrån verksamhetens förutsättningar kan bidra med analyser som stödjer verksamhetens mål och vidare utveckling. För att kunna stötta verksamheten med sina analyser måste även ekonomen/controllern ha en inblick i hur verksamhetens processer ser ut, samt vilka modeller och verktyg som finns för att utveckla processer.

Vidare behandlade utbildningen ekonomens och controllerns roll så som den är idag och hur denna roll har förändrats inom regionen och rent generellt. Dessutom diskuterades övergripande mål inom regionen och hur dessa mål dagligen implementeras över skilda verksamheter.

En deltagare betonade hur betydelsefullt det är att inte endast strukturen inom organisationen ska beröras vid ett förändringsarbete utan att det är minst lika viktigt att den enskilde individen också förbereds på eventuella hinder som kan uppstå. Genom att skapa en grundläggande förståelse för förändringsprocesser kommer det även att bli möjligt att ställa en preliminär diagnos på problem som eventuell kan uppstå senare i processen.

- Förändringar i organisationer kräver att alla inblandade är engagerade och ser nyttan med förändringen. Jag tycker det var en mycket bra utbildning som ger mersmak och mycket eftertanke.

Deltagarna gavs också möjligheten att diskutera hur olika grupper kan påverkas av en förändring, samt vad det är som påverkar hur en viss grupp uppfattar en förändring. Hur dessa problem i sin tur kan hanteras, beror delvis på hur förändringen kommuniceras och i synnerhet hur väl argumenten för en förändring stämmer överens med berörda gruppers intressen.

Responsen har varit mycket positiv och gett deltagarna en större insikt i den övergripande processen i samband med en större organisationsförändring.

Borga

Borga i Skara förstärker sin position på den internationella arenan, bland annat genom att höja kompetensen i muntlig affärsengelska för cirka 30 anställda.
Allteftersom marknaden antar en mer internationell prägel, ställs det bland anställda i svenska företag högre krav på kunskaper i engelska. Många företag ser fördelarna med att anlita Högskolan i Skövde för att förbättra kunskaperna i engelska och därigenom bli mer konkurrenskraftiga.

Studiegrupp från Borga

Affärsengelska handlar inte enbart om att lära sig diskutera affärer eller ett specifikt ämne. Lika viktigt är att på ett bekvämt sätt lära sig att kallprata med sina kunder. Affärsrelationen stärks genom en avslappnad konversation.
Andréas Polzer är kommunikationschef på Borga och ger sin syn på kursen som hölls av Catharina Wolcott, lärare i engelska

- Catharina har en otrolig kunskap och hennes pedagogiska upplägg är mycket bra. Dessutom har hon en förmåga att skapa delaktighet och engagemang hos kursdeltagarna.

Borga har som ambition att genom Högskolan i Skövde ytterligare utöka sina färdigheter i engelska via framtida fördjupningsdagar. Önskemålet är då att kursmomenten ska anpassas helt mot byggbranschen som är den sektor där Borga är verksam.

Electrolux

Jan Eklund, produktutvecklingschef hos Electrolux i Mariestad, kontaktade Högskolan i Skövde beträffande en förfrågan avseende kompetensutveckling inom engelska. Studiegruppen från företaget bestod av chefer och projektledare som önskade blir bättre på engelsk kommunikation i tal och skrift. Högskolan i Skövde skräddarsydde en kurs efter företagets önskemål och gruppen träffades ett antal gånger under ledning av Catharina Wolcott, adjunkt i engelska.

Studiegrupp från Electrolux

- Vi har förbättrat oss på samtal och presentationsteknik. Vi känner oss dessutom mer bekväma i våra yrkesroller även om språket är engelska. Vi använder oss i stor utsträckning av engelska som kommunikationsspråk i dagsläget, via såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Med större säkerhet i engelska blir det dessutom enklare att sätta sig in i svåra texter, anser deltagarna i gruppen.

- Informella samtal har också varit viktigt för oss. Det handlar ju till stor del om ett utökat ordförråd och vad som bör undvikas i ett samtal, menar Sara Åberg. Övriga deltagare nickar medhållande.

- Vi har fått utbildningen helt skräddarsydd efter våra behov och är mycket nöjda med den kompetensutveckling vi fått genom Högskolan i Skövde, säger Jan Eklund.

SACO – Posten

Det är fredag eftermiddag och ett trettiotal medarbetare och chefer från Posten är på plats på Högskolan i Skövde. De är inne i slutskedet av sin utbildning som pågått i snart ett år. Själva upplägget på utbildningen har anpassats till deltagarnas önskemål och möjligheter. Gemensamma träffar, så kallade ”lunch-till-lunch träffar” med föredrag och diskussioner har varvats med självstudier, webb-föreläsningar, handledning och projektarbeten.

-Vi är ett gäng som känner varandra ganska bra nu, vi arbetar alla inom Posten men inom olika affärsområden. Vi kommer från Umeå i norr till Skåne i söder, säger en av deltagarna.

Utbildningen omfattar 15 högskolepoäng som motsvarar 15 veckors heltidsstudier som i det här fallet lagts ut över ett års tid. Utbildningen består av fem delkurser inom ledarskap, marknadsföring och strategi, företagsanalys, arbetsrätt och logistik.

”Allt i utbildningen hänger ihop!”

Anette Norström arbetar som säkerhetsstrateg för Regionservice som är en förvaltning i Västra Götalandsregionen. I jobbet som säkerhetsstrateg ingår att skapa förutsättningar för linjeorganisationen att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete.  Det kan vara att utarbeta riktlinjer och instruktioner för hur arbetet med säkerhet ska gå till samt att kommunicera ut dessa i linjen. Det kan till exempel handla om att ta fram strategier för hur det systematiska brandskyddsarbetet ska fungera – riktlinjer som organisationen sedan utgår ifrån.

Anette har läst en uppdragsutbildning i informationssäkerhet vid Högskolan i Skövde. Informationssäkerhet ingår i Anettes uppdrag som säkerhetsstrateg.

- Allt i utbildningen hänger ihop. Det har varit mycket givande och utvecklande. Jag har fått nya kunskaper kring metoder för att arbeta med riskanalyser. Och inte minst stiftat bekantskap med nya människor inom branschen, nätverk är en viktig del av säkerhetsarbetet.

Uppdragsutbildningen har Anette redan implementerat i sitt jobb. - Jag har utvecklat vår metodik och har överlag fått större insikt och ser hur många olika delar hänger ihop. Jag har också fått upp ögonen för vad som är viktigt, fått en ökad förståelse och flera aha-upplevelser. Det är som ett stort pussel – bitarna faller på plats!

Utbildningen var skräddarsydd för Västra Götalandsregionen och kurstillfällena har ägt rum på campus i Skövde.

- Det är en fördel att kunna använda en högskola i regionen för uppdragsutbildningar! Det gynnar alla parter.

 

Kontakt

Aktuella utbildningar
FAQ - Frågor och svar