Studiehandleda på modersmål

Utveckla din kompetens i att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet, med målet att förbättra förutsättningarna för dessa elevers goda kunskapsresultat.

7,5 högskolepoäng
Kvartsfart, 25%
Kursstart: september 2018

Utbildningen riktar sig till dig som är studiehandledare på modersmål och omfattar de obligatoriska skolformerna, samt gymnasieskolan. Kursen ges vid Högskolan i Skövde på uppdrag av Skolverket.

Innehåll

Kursen ger kunskaper om studiehandledarens arbete i den svenska grundskolan och gymnasieskolan. Den ger också färdigheter i att handleda nyanlända elever i skolarbetet, samt förmåga att välja väl fungerande pedagogiska metoder och verktyg - detta för att skapa goda lärandesituationer för dessa elever.

Kursen ger kunskaper om:

Det svenska skolsystemet

 • skolans uppdrag inom kunskapsarbete och värdegrundsarbete
 • skolans regelverk och styrdokument
 • språkets betydelse för tillgodogörandet av information

Inflytande och inkludering

 • relationen mellan modersmål och svenska språket
 • relationen mellan vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk

Studiehandledning för elever med annat modersmål än svenska

 • vägledning för flerspråkiga och nyanlända elever i att förstå och arbeta i riktning mot att nå målen i skolans läroplaner och kursplaner
 • metoder för att utveckla goda samarbetsformer mellan studiehandledare, klasslärare och ämneslärare

Social kognition och social påverkan

 • hur attityder, normer och beteenden påverkar lärandet
 • förutsättningar och utmaningar i att utveckla ett inkluderande och interkulturellt förhållningssätt

Pedagogik och didaktik

 • modeller, metoder och verktyg som stöttar elever vid undervisning på annat språk än modersmålet
 • modeller, metoder och verktyg som främjar lärandet

Digitalisering i ett pedagogiskt perspektiv

 • didaktiska förutsättningar och utmaningar vid fjärrundervisning
 • metoder för informationssökande och pedagogiskt arbete med digitala verktyg

Upplägg

Denna modifierade distansutbildning inkluderar träffar på Campus Högskolan Skövde vid fyra tillfällen för kursintroduktion, seminarier och examination (examinationstillfällena är endast för de deltagare som väljer att genomföra utbildningen som en poänggivande kurs). Som deltagare har du tillgång till en kurshemsida i form av en digital plattform (SCIO) med kursinformation och kursmaterial.

Perioderna mellan utbildningsdagarna på högskolan ägnas åt inläsning och bearbetning av kursmaterial, samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte i form av smågruppsarbeten. För det egna pedagogiskt-didaktiska arbetet med skolelever får du under utbildningstiden handledning i form av digitala möten med verktyg genom SCIO kurshemsidesplattform, chattkommunikation och Adobe Connect-möten.

Samarbete mellan skolan och Högskolan i Skövde

För att utbildningen ska ge effekt på verksamheten är det centralt att studiehandledarens chef är involverad i arbetet med dina verksamhetsförlagda analys- och tillämpningsuppgifter. Lärosätet ansvarar för att informera om vilka uppgifter deltagarna i utbildningen ska genomföra och ger förslag på hur cheferna kan vara delaktig i dessa. Skolchefer/skolledare inbjuds också att delta i planering och utvärdering av utbildningen.

Förkunskapskrav

För att få delta i utbildningen krävs Godkänt betyg i Svenska 3 alternativt Svenska som andra språk 3 eller motsvarande.

Kurstillfällen

Kursen startar under vecka 39, 2018 och pågår en termin, fram till vecka 03, 2019. Datum för campusträffar är 25 september, 2 oktober, 6 november och 4 december 2018.

Kostnad

Kursen finansieras av Skolverket och är kostnadsfri. Kurslitteratur, resor och andra omkostnader står du som deltagare för. Lunch och fika ingår.

Kursbevis eller kursintyg

Vid anmälan kan du välja att delta i utbildningen för intyg eller högskolepoäng. Om du genomför utbildningen som en poänggivande kurs ingår examinationsuppgifter. De deltagare som väljer att ta poäng erbjuds stöd i akademiskt skrivande.

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat. Har du frågor om denna utbildning eller intresse av någon annan kurs är du välkommen att kontakta uppdragssamordnare Gunvi Broberg.

Kursbeskrivning PDF (för utskrift)

Länk till Skolverkets sida om kursen

För frågor om kursens innehåll, kontakta kursansvarig

Anna-Karin Waldemarson
Adjunkt i pedagogik
Institutionen för hälsa och lärande
anna-karin.waldemarson@his.se

Har du andra frågor, kontakta

Gunvi Broberg
Uppdragssamordnare/VFU-ledare
Institutionen för hälsa och lärande
gunvi.broberg@his.se
Telefon: 0500-448274