Sex Sigma - Green Belt, Volvo GTO

Utbildning i 6 Sigma – Green Belt som Högskolan i Skövde genomförs återkommande med deltagare från Volvo Group Trucks Operations i Skövde. Innehåller föreläsningar, projektarbete och slutligen en projektredovisning via ett avslutande seminarium.

6 Sigma är ett arbetssätt baserat på faserna Define-Measure-Analyse-Improve-Control (DMAIC). Processen inleds med att ett problem definieras och noga avgränsas varpå fakta tas fram via datainsamling. Därefter sker en analys med hjälp av relevanta verktyg med avsikt att fastställa grundorsak och sedermera en lämplig lösning.Med denna process arbetar välutbildade förbättringsledare och som beroende på vilken nivå de befinner sig kallas vid olika bälten (gula, gröna, svarta).

I utbildningen diskuteras bakgrunden till 6 Sigma, dess historiska utveckling samt koppling till övrigt kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete. Man går igenom ovan nämnda arbetsmetodik DMAIC och arbetar sedan vidare med hur kvalitetsrelaterade statistiska data med lämpliga mått, tabeller och diagram presenteras med hjälp av det statistiska analysverktyget Minitab.

Utbildningen blandar även praktiska och teoretiska moment för att ge ett grundläggande statistiskt tänkande och därmed få deltagarna att inse nyttan med statistiska metoder i samband med problemlösning, vilket i sin tur leder till ökad motivation och acceptans för att tillämpa sådana metoder i arbetslivet.

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete arbetar med problemlösning som kräver en strukturerad arbetsmetodik samt förmåga att använda statistiska metoder för experimentplanering, mätdatainsamling och analys.

 

Kontakt

Jan Oscarsson
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde
jan.oscarsson@his.se
0500 - 44 85 67