Lärande och egenvård vid diabetes, 15 högskolepoäng (hp)

Våren 2018 erbjuder Högskolan i Skövde kursen Lärande och egenvård vid diabetes, 15 högskolepoäng.

Målgrupp

Sjuksköterskor som arbetar med diabetesvård och har 15 hp i diabetesvård (del1).

Innehåll

I kursen behandlas pedagogik och didaktik i relation till diabetes, omvårdnad och egenvård. Livsvärldsteori, pedagogiska begrepp och traditioner diskuteras i relation till lärande vid diabetessjukdom i livets olika åldrar och skeenden. Evidensbaserad och personcentrerad vård samt kvalitetsarbete inom diabetesvård diskuteras och problematiseras. Diabetesvård och samverkan mellan primärvård, sjukhus och kommunal vård behandlas. Vidare diskuteras det etiska patientperspektivet i relation till bedömning och behandling vid diabetesrelaterade sjukdomar och komplikationer. Hälsofrämjande och förebyggande arbete vid diabetes samt metoder för att stärka egenvårdsförmåga diskuteras. Diabetessjuksköterskans roll, ledarskap och samverkan i team behandlas. I kursen ingår medicinteknik, patientsäker vård, lagar och författningar.

Omfattning och genomförande

Kursen ges som uppdragsutbildning på avancerad nivå och omfattar 15 hp. Studierna bedrivs på halvfart under vårterminen 2018, med start vecka 03. Kursen förläggs till Högskolan på tisdagar.

Antagning

Antalet platser är begränsat till 10 i form av uppdrag. Behöriga sökande antas, med hänsyn till anmälningsdatum. Anmälan kräver arbetsgivarens medgivande.

Kursansvarig

Susanne Andersson, lektor i omvårdnad.

Anmälan

Utbildningen ges som en uppdragsutbildning, vilket innebär att arbetsgivaren utser och anmäler deltagare. Observera att utbildningen ges på avancerad nivå och kräver en kandidatexamen. Anmälan är bindande. Anmäl dig här!

Bild på ett patientmöte

Kontaktperson