Biträdande professor i produktionsteknik med inriktning mot industriell underhållsteknik

Anställningen är inom ämnet automatiseringsteknik som vid Högskolan i Skövde behandlar automatiserade produktionssystem och datoriserade ingenjörsverktyg. I detta inbegrips sambandet mellan människor och maskinsystem samt integrering av processer för produktframställning.

Sista ansökningsdatum: 31 januari 2016
Referensnummer: HS 2016/661

Institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde ingår i Volvo Preferred Academic Partner inom tre områden, Virtual Manufacturing (sedan 2009), Maintenance and Prorcess Points Analysis (sedan 2016). Vi samarbetar med svensk fordonsindustrin sedan många år och är en av de ledande forskningsgrupperna inom området. Inom Virtual Manufacturing är vi en av Sveriges största forskningsgrupper som genomför forskning och utveckling i nära samarbete med industrin för att lösa industrirelaterade problem. Forskningen på Högskolan i Skövde har också ett nära samarbete med Gothia Science park vilka mottog the European Enterprise Award från EU 2009.

Anställningen avser undervisning och forskning samt den administration som kommer av dessa arbetsuppgifter

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Behörighetskrav

Behörig för anställning som biträdande professor är den som har:

 • visat vetenskaplig skicklighet motsvarande docentkompetens med en tydlig koppling till produktionsteknik
 • dokumenterad erfarenhet av forskning inom produktionsteknik och industriell underhållsteknik
 • dokumenterad skicklighet i handledning på forskarutbildningsnivå, minst som bihandledare och med en omfattning om minst två år. Den handledde forskarstuderande ska ha uppnått licentiatexamen (motsvarande) eller doktorsexamen. Hänsyn ska tas till vedertagen praxis inom ämnesområdet
 • visat pedagogisk skicklighet
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
 • dokumenterad god samarbets- och ledarförmåga
 • dokumenterad erfarenhet av att söka, erhålla och leda forskningsprojekt med extern finansiering.

Bedömningsgrunder

Utöver behörighetskraven kommer meritering inom följande områden att gälla som bedömnings-grunder vid anställningen:

 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom produktionsteknik och industriell underhållsteknik på högskolenivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning i samarbete med industrin.
 • Graden av förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • God förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av forskning inom produktionsteknik och industriell underhållsteknik, dokumenterad erfarenhet av forskning i samarbete med industrin samt dokumenterad erfarenhet av undervisning inom produktionsteknik och industriell underhållsteknik på högskolenivå.

Högskolan i Skövde eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier. Då flertalet befattningshavare inom ämnesområdet är män välkomnar Högskolan särskilt kvinnor att söka anställningen.

Anställningen är en anställning tillsvidare som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.

 

 

Upplysningar om anställningen

Magnus Holm, avdelningschef
Jan Oscarsson, ämnesföreträdare

Ansvarig HR-specialist

Anne Laigård Carlsen
HR-avdelningen
anne.laigard.carlsen@his.se
Telefon: 0500-448007

Facklig information

Anders Johansson, SACO-S
Sonja Nohlgren, ST
Helen Jern, Lärarförbundet

Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-448000

 

Din ansökan

Din ansökan, märkt med referensnummer, ska vara inkommen till Registrator via e-post registrator@his.se  eller till postadress Registrator, Högskolan i Skövde Box 408, 541 28 Skövde senast sista ansökningsdatum. Till ansökan  bifogas styrkt meritförteckning, kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och övrig verksamhet (inklusive planer på framtida arbete och utveckling inom respektive verksamhet), publikationslista samt de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren) och högst fem arbeten avsedda att dokumentera den pedagogiska skickligheten. Information om anställningar vid Högskolan finns i vår Anställningsordning. Samtliga handlingar ska sändas in i fyra exemplar (i fyra identiska paket) som utan vidare sortering kan skickas till sakkunniga. (Handlingarna bör – så långt det är möjligt – vara på engelska vilket möjliggör att handlingarna kan granskas av utländsk sakkunnig.)

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.