Susanna Nordström

Lektor i socialpsykologi

Institutionen för hälsa och lärande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G2603

Jag arbetar som lektor på Högskolan i Skövde och undervisar såväl som handleder studenter inom socialpsykologi.

Förutom undervisning ägnar jag mig åt forskning, främst inom fältet subkultur och identitet. Jag disputerade 2012 på en avhandling vid namn We bang our heads, therefore I am : subculture as laboratory of identity - the case of heavy metal. I min avhandling undersöker jag hur unga vuxna konstruerar sin identitet gentemot hårdrocken som subkultur samt hur dessa hårdrockare balanserar bilden av en jag-identitet med och mot bilden av vi-identiteten. Avhandlingen behandlar fyra teman i fyra artiklar. I den första undersöks hur hårdrockare argumenterar för och upprätthåller en individuell och kollektiv autenticitet. Den andra artikeln behandlar hur känslor av alienation och rebelliskhet samexisterar och ger ton åt hårdrockarnas subkulturella identitet. I den tredje artikeln undersöks hur genus och könspositionering konstrueras i hårdrocken och den sista artikeln behandlar de ritualer och visuella häftytor som finns och stärker hårdrockare i subkulturen.

Jag har även skrivit antologikapitel om kopplingen mellan musikidentitet och plats samt musikidentiteten som skydd mot risker. För närvarande arbetar jag på ett antologikapitel om hårdrockssubkulturens semiotik, d.v.s. "signalsystem" samt en artikel om problematiken kring identitetskonstruktion i subkulturer i det senmoderna samhället.

Mina främsta intressen inom socialpsykologi är Symbolisk Interaktionism, senmoderna identitetsuttryck och sociala häftytor i subkulturer.

Publikationslista

Avhandling

Larsson, Susanna (2012) We bang our heads, therefore I am. Subculture as  laboratory of identity - the case of heavy metal. Akademisk avhandling. Örebro: Örebro Universitet.

Artiklar

Larsson, Susanna & Herz, Marcus (2013)“’It’s a matter of eating or being eaten’ – Gender positioning and difference making in the heavy metal subculture”. European Journal of Cultural Sociology, 16(3). Online first print tillgänglig.

Larsson, Susanna (2013). “I Bang my Head, Therefore I Am – Constructing Individual and Social Authenticity in the Heavy Metal Subculture”.  Young,  21(1):95-110.

Antologikapitel

Larsson, Susanna (kommande, 2013) ”The place of music, the place of becoming - Heavy Metal Identity Formation in Gothenburg City” i Håkan Forsell & Anders Trumberg Place and Identity. Stockholm: Santérus Förlag.

Larsson, Susanna & Bohlin, Margareta (kommande, 2013/2014) “Musik, Ungdomar och Risktagande” i Emma Sorbrings Ungdomars identitetsskapande: Kontextens betydelse. Malmö: Liber.