Forskning och utbildning på forskarnivå

Här finner du länkar till lokala styrdokument som rör forskning och utbildning på forskarnivå. Länkarna leder till dokument i pdf-format.

Forskning

Riktlinjer för registrering av forskningspublikationer och populärvetenskapliga publikationer i DiVA
Riktlinjer för utnämning till docent vid Högskolan i Skövde
Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde
Uppdrag för rådet för forskningsetiska frågor
Uppdragsbeskrivning för forskningsgruppsledare

Riktlinjer för fördelning av publiceringsincitament och forskningsanslag baserat på publicering av konstnärlig forskning och konstnärliga arbeten inom musik
Riktlinjer för fördelning av publiceringsincitament och forskningsanslag baserat på vetenskaplig publicering
Förteckning över forskningsmiljöer, forskningsgrupper och företrädare för forskning vid Högskolan i Skövde
Riktlinjer för utseende av hedersdoktorer vid Högskolan i Skövde
Riktlinjer om jäv

Handläggningsordning för hantering av ärenden som rör misstänkt vetenskaplig oredlighet
Riktlinjer för utseende av sakkunniga
Handläggningsordning för Skaraborgs Akademis pris
Allmänna råd för god vetenskaplig praxis

KK-miljön INFINIT

Ledningsstruktur och beslutsmandat inom Högskolans KK-miljö INFINIT
Riktlinjer för sakkunniggranskning av den vetenskapliga kvaliteten i ansökningar om forskningsprojekt inom INFINIT/KK-miljö
Riktlinjer för sakkunniggranskning av samproduktion i ansökningar om forskningsprojekt inom INFINIT/KK-miljö
Riktlinjer för utvärdering av den vetenskapliga kvaliteten i pågående insatser inom INFINIT/KK-miljö

Utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi
Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå
Anvisningar för uppgifter och ansvarsfördelning i samband med disputation vid Högskolan i Skövde
Lokal examensordning vid Högskolan i Skövde
Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde
Indragning av forskarstuderandes resurser vid Högskolan i Skövde
Anvisningar för framställning och distribution av licentiat- och doktorsavhandlingar
Anvisningar för uppgifter och ansvarsfördelning för opponent och examinator i samband med licentiatseminarium vid Högskolan i Skövde
Uppdragsbeskrivning för studierektor för utbildning på forskarnivå i samarbete med andra lärosäten
Uppdragsbeskrivning för studierektor för ämne inom utbildning på forskarnivå

Uppdragsbeskrivning för kursansvarig lärare inom utbildning på forskarnivå
Updragsbeskrivning för examinator för kurs inom utbildning på forskarnivå
Uppdragsbeskrivning för ämnesföreträdare inom utbildning på forskarnivå