Nationella styrdokument

Här finner du länkar till nationella styrdokument som rör verksamheten vid Högskolan.

Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Arkivförordningen
Arkivlagen
Förordning om avskiljande av studenter från högskoleutbildning
Förordning om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor

Diskrimineringslagen
Förvaltningslagen
Högskolelagen
Högskoleförordningen
Förordning om högskoleintroducerande utbildning

Förordning om miljöledning i statliga myndigheter
Myndighetsförordningen
Högskoleverkets föreskrifter om områdesbehörigheter (pdf)
Förordning om redovisning av studier m m vid universitet och högskolor
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Högskolan i Skövde (pdf)

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende universitet och högskolor (pdf)
Språklagen
Studentkårsförordningen
Riktlinjer för tillgänglighet  - Riv hindren
Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

Tryckfrihetsförordningen
Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Upphovsrättslagen
Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda (pdf)
Förordning om årsredovisning och budgetunderlag

Nationella förteckningar över ämnen och huvudområden
SCB:s och Universitetskanslersämbetets förteckning över huvudområdesgrupper (pdf)
SCB:s och Universitetskanslersämbetets förteckning över ämnesgrupper (pdf)
Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 (uppdaterad 2016)  (pdf)