Strategier, kvalitet och organisation

Här finner du länkar till lokala styrdokument som rör övergripande strategier, kvalitetsarbete, organisation och några övriga områden. Länkarna leder till dokument i pdf-format.

Övergripande strategier

Utvecklingsplan för Högskolan i Skövde 2017-2022

Kvalitetsarbete

Kvalitetspolicy för Högskolan i Skövde
Anvisningar för uppföljning av grundutbildningsuppdrag i Ladok
Anvisningar för tidsatt process för verksamhetsplanering och budget

Organisation

Arbetsordning vid Högskolan i Skövde
Uppdragsbeskrivning för avdelningschef och biträdande avdelningschef
Delegationsordning för chefen för avdelningen för utbildnings- och studentstöd
Fakultetsnämndens delegationsordning
Högskoledirektörens delegationsordning

Institutionernas ansvarsområden
Uppdragsbeskivningar för prefekt och biträdande prefekt
Prefekternas delegationsordning
Rektors kanslis ansvar och uppgifter
Verksamhetsstödets interna organisation

Valföreskrifter

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde
Föreskrifter för val av lärarledamöter till högskolestyrelsen vid Högskolan i Skövde

Övrigt

Arkivhandbok för Högskolan i Skövde
Inköpspolicy för Högskolan i Skövde
Riktlinjer om jäv
Policy mot korruption och oetiskt handlande
Krisorganisation vid Högskolan i Skövde

Anvisningar för hantering av remisser
Stipendienämnd
Handläggningsordning för stipendier vid Högskolan i Skövde
Former för inrättande av studentkår vid Högskolan i Skövde
Ställning som studentkår vid Högskolan i Skövde

Upphandlingspolicy
Anvisningar för översättning till engelska av termer som rör verksamheten vid Högskolan i Skövde
Riktlinjer för översättning till engelska i administrativa sammanhang