Informationssäkerhet

Högskolan är beroende av information för att kunna utföra sitt uppdrag (bedriva undervisning, forskning ect). Med information kan vi kommunicera, lagra, förädla och styra processer. Vår (”din”!) information är värdefull, både för skolan och för samtliga intressenter med information i skolans infrastruktur (studenter/forskarstuderande/lärare/medarbetare m. fl.).

Ibland kan information vara känslig och bör ej vara nåbar för obehöriga. Därför måste vi skydda vår information så att den alltid finns när vi behöver den, så att vi kan lita på att den är riktig och inte manipulerad samt att endast behöriga personer få ta del av den.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram ett verktyg, metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete, för att hjälpa organisationer att förbättra informationssäkerhetsarbetet. Metodstödet bygger på de internationella standarderna i ISO/IEC 27000-serien.

Högskolans informationssäkerhetsarbete tar avstamp i detta Metodstöd för införande av ett Ledningssystem för informationssäkerhet, LIS.

 

Läs mer

För anställda

Kontakt