Omvårdnad

I ämnet utvecklas kunskaper om hur hälsa kan främjas, bevaras och upprätthållas, hur ett gott liv är möjligt att bevara trots ohälsa och sjukdom samt hur lidande kan lindras.

Med hjälp av ett etiskt och humanistiskt perspektiv utvecklar du successivt dina kunskaper i omvårdnad utifrån en helhetssyn, där människans värdighet respekteras och högaktas.

Definition

Omvårdnad definieras som den vetenskap som skapar kunskap om relationer och handlingar för att främja människans/patientens utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till känslan av välbefinnande.

Omvårdnadens värdegrund är av central betydelse för ämnet och för dess tillämpning. Omvårdnad kan förstås utifrån ett etiskt patientperspektiv. Patientperspektivet anger en värdegrund för vårdandet som handlar om att beakta människors självbestämmande, värdighet, integritet och sårbarhet. Värdegrunden utgår från en humanistisk grundsyn på människan som aktiv och skapande av sitt liv, med förmåga att göra val och ta ansvar. Människovärdet innebär att allas lika värde och rätt till ett värdigt liv beaktas. Människovärdet knyter an till människans existens och livsvärld. Centrala värden för omvårdnad är respekt för det sårbara, för värdighet, för integritet och för självbestämmande. Om respekt för dessa värden finns kan patienten ges möjlighet till att känna mening samt uppleva hopp och tillit. Patientens egna perspektiv på hälsa och sjukdom är centralt. Vårdarens värdegrund och hållning till patienten kännetecknas av ansvar, respekt och öppenhet för patientens situation och behov.

Läs mer om ämnets beskrivning och progression på Högskolan i Skövde.
Didaktiska strategier i vårdutbildningarna.

Utbildning och forskning

 

Ämnesföreträdare

Mia Berglund
Lektor i omvårdnad
Högskolan i Skövde
Vård och natur
mia.berglund@his.se
0500-44 84 19

Kristina Ek
Lektor i omvårdnad
Högskolan i Skövde
Vård och natur
kristina.ek@his.se
0500- 44 84 28