Lika villkor - mot diskriminering

Högskolan i Skövde ska vara omtänksam, öppen och nytänkande. Alla ska behandlas lika och med respekt. Högskolan i Skövde ska vara en organisation som speglar den mångfald som finns i det omgivande samhället. Vi har en nollvision: det ska inte finnas någon diskriminering eller fall av trakasserier på Högskolan. Vi arbetar aktivt för att främja Lika villkor och jämställdhet.

Högskolan vilar på en värdegrund som är demokratisk och bygger på mänskliga rättigheter. Högskolans strävan är att denna värdegrund alltid ska återspeglas i det dagliga arbete som pågår runtom på skolan. Att tillhandahålla en främjande miljö för kritiskt tänkande och ge möjlighet till att på ett ansvarsfullt sätt fritt uttrycka sina åsikter och föra dialog är avgörande för att arbetet ska gå framåt. Vi arbetar i medborgarens tjänst och vi ska göra vårt jobb med respekt för att människor är olika och utan att diskriminera.

På Högskolan i Skövde ska alla medarbetare och studenter behandlas med tolerans och respekt oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbetet bygger på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Alla människors begåvning, erfarenheter och resurser ska tas tillvara - det är en förutsättning för ett bra arbets-, studie- och forskningsklimat.

Högskolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.

Lika villkor

Relaterad information

Mer om arbetet för Lika villkor för studenter

Styrdokument för Lika villkor

Kontakt

HR-avdelningen
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 Skövde
personal.hr@his.se
Telefon: 0500-448000