Sök stipendium

Det finns flera olika stipendier och uppsatstävlingar som du som student kan söka eller delta i. En del är lokala för Högskolan i Skövde och andra kan sökas av fler. Vad som gäller för respektive stipendium eller tävling framgår av texten eller de länkade dokumenten.

Stipendier från fackförbund

Besök fackförbundens sida för aktuella stipendier (fackförbund.com/stipendier)

Stipendier, aktuella att söka

Högskolans resestipendium av år 1990 (31 mars 2020)

Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde (31 mars 2020)

Stiftelsen Gösta Svenssons minne stipendium (31 mars 2020)

Stockholms arbetareinstitutsförenings forskarstipendium (31 januari 2020)

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium (15 januari 2020)

Anton Nyströms stipendium (15 november 2019)

Södermalms Arbetareinstituts stipendier (15 november 2019)

Sverige-Amerikastiftelsens stipendier för master-, doktorand- och postdocstudier i USA och Kanada (13 september 2019)

Mångfaldsstipendium (15 september 2019)

Pineberrys uppsatsstipendium (30 september 2019)

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen (9 oktober 2019)

Hedvig och Victor Renströms Stiftelse (10 oktober 2019)

Stiftelsen PAUSE stipendium inom HR och ledarskap (11 oktober 2019)

Minor Field Studies (15 oktober 2019)

Ekonomistipendium 2019 (1 april vårterminen och 1 november höstterminen) 

Solstipendiet (15 november 2019)

Stipendium för uppsats inom logistikområdet, Plan (31 december 2019)

Stiftelsen familjen först: utlysning av stipendiemedel 2019

Skyltmax stipendium (15 maj 2020)

Medisera stipendiet (30 juni 2020)

Information om stipendierna

Läs mer om stipendierna, hur länge de går att söka och få länkar till anmälningsformulär eller blanketter.

Stockholms arbetareinstitutsförenings forskarstipendium

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2020/21 fyra stipendier avsedda för forskarstuderande som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. Bestämmelser för stipendiet framgår av bilagan "Bestämmelser för Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier".
Stipendiet omfattar 100 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

Ansökan skall vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 31 januari 2020. Ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Studieförbunden, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm.

Förfrågningar ställs till Ulla Nissen, sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening: ulla.nissen@pof.se Telefon: 0709-73 18 77.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium

SWEA, Swedish Women's Educational Association International, Inc., har glädjen att för tjugoandra gången utlysa ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer.

Stipendiaten skall:

 • ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola,
 • ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande,
 • kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter mottagandet av stipendiet,
 • vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till SWEA, t.ex. genom föredrag för enskild SWEA-avdelning, som då bekostar resan.

Stipendiet delas ut vid SWEA:s årliga Sverigemiddag under sommaren. År 2020 kommer Sverigemiddagen att äga rum i Malmö i början av augusti.

För vidare information http://interkult.swea.org

Ansökan görs via ansökningsformulär som återfinns på SWEA:s hemsida. Ansökan skall vara inskickad senast den 15 januari 2020. Bilagor till ansökan kan bifogas formuläret alternativt skickas till kommittén för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer med e-postadress interkultstip@swea.org

Önskas ytterligare information, vänligen kontakta Paula Hasselgren, sammankallande i kommittén på e-postadress interkultstip@swea.org

Anton Nyströms stipendium

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser sedan 2011 årligen Anton Nyströms stipendium. Stipendiet har till ändamål att främja forskning eller andra slag av fördjupade studier rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige, däri inbegripet dess historiska utveckling fram till nutiden, liksom dess nordiska och internationella relationer.

Stipendiet, som utdelas vid föreningens årsmöte, uppgår till 100 000 kronor.
Anton Nyströms stipendium för 2020 utlyses härmed.

Sista ansökningsdag är 15 november 2019.

Mer information om stipendiet och hur du ansöker

Södermalms Arbetareinstituts stipendier

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser årligen två stipendier à 50 000 kronor vardera för stockholmsforskning. Stipendierna är benämnda Södermalms Arbetareinstituts stipendier. Stipendierna är avsedda för forskare som bedriver eller har bedrivit kvalificerade studier kring Stockholm med inriktning på arbetarkultur och folkbildning.

Södermalms Arbetareinstituts stipendier för 2020 utlyses härmed.
Sista ansökningsdag är 15 november 2019.

Mer information om stipendiet och hur du ansöker

Sverige-Amerikastiftelsens stipendier för master-, doktorand- och postdocstudier i USA och Kanada

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.

Stipendiebeloppen ligger vanligen mellan ca 50 000 kr och ca 400 000 kr. Stipendierna är såväl merit- som behovsbaserade och skall ses som bidrag till finansiering av studierna eller forskningsvistelsen.

Sista ansökningsdag är 13 september.
All information om stipendiet och ansökan finns på sweamfo.se/stipendier/kontantstipendier

Mångfaldsstipendium

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen och tilldelas ett examensarbete på grundnivå (lägst fördjupningsnivå G2E) eller avancerad nivå som särskilt utmärker sig på temat mångfald.

Examensarbetet bedöms utifrån tre kriterier:

 • Det ska vara originellt och nyskapande.
 • Ämnet för uppsatsen ska vara aktuellt och spegla samhällsutvecklingen.
 • Det ska vara angeläget och innebära nytta för flera.

Examensarbetet ska vara genomfört och examinerat vid Högskolan i Skövde under läsåret 2018/2019 och ska ha ett sammanhängande tema (bakgrund, syfte, problemformulering metod, resultat och slutsats) med en tydlig koppling till området mångfald/lika villkor utifrån någon eller några av diskrimineringsgrunderna.

Temat mångfald kan innefatta många olika aspekter men särskilt uppmärksammas ämnesområden som kopplas till etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder samt funktionsnedsättning.

Mer om stipendiet och hur du ansöker.
Ansökan ska vara Högskolan i Skövde tillhanda senast den 15 september 2019.

Pineberrys uppsatsstipendium

Pineberry är ett företag som jobbar med sökmotoroptimering, Google Ads och Facebook-annonsering. Deras uppsatsstipendium riktar sig till studenter som skrivit en uppsats som berör digital marknadsföring.

Stipendiet är värt 10 000 kr och kan sökas av författare till både C- och D-uppsatser.

Sista ansökningsdag är 30 september 2019.
Läs mer om stipendiet och hur du söker det på www.pineberry.com/stipendium

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen, Universitets- och högskolestipendier

Styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till
studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige.

Universitets - och högskolestipendium kan tilldelas studerande, som

 • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
 • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
 • är mindre bemedlad
 • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examineras vid statlig universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett.

Stipendium kan endast erhållas en gång.

Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag från berörda universitet och högskolor eller den organisation dessa bestämmer. För läsåret 2019/2020 bedöms totalt lägst 120 stipendier att delas ut. Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut under höstterminen.

Ansökningshandlingar skall lämnas till respektive universitet eller högskola senast 2019-10-09.
Ansökan om stipendium skall ske på särskild blankett, som också kan hämtas hem från stiftelsens hemsida www.hvitfeldtskastiftelsen.se.
Information om Universitets- och högskolestipendium Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen

Hedvig och Victor Renströms Stiftelse

Studerande vid vårdprogrammet vid Högskolan i Skövde har möjlighet att söka utbildningsstipendium från Hedvig och Victor Renströms stiftelse.
Stipendium kan endast tilldelas studerande som är född eller bosatt i förutvarande Skaraborgs län och som företrädesvis inte själv kan antas kunna finansiera studierna. Ansökan kan ske från och med årskurs 2.

Ansökningsblankett kan rekvireras från stiftelsen, adress: Kungsgatan 14, 541 31 Skövde eller info@renstromsstiftelse.se.
Frågor kan ställas till stiftelsens stipendieansvarige: Claes Bengtsson, tel. 0705-510747.

Sista ansökningsdag är den 10 oktober.
Ansökningsblankett för stipendium ur Hedvig och Victor Renströms stiftelse

Stiftelsen PAUSE stipendium inom HR och ledarskap

Stiftelsen PAUSE delar ut det största svenska stipendiet inom HR och ledarskap. Syftet är både att bidra till stipendiaternas egna utveckling och att sprida aktuell kunskap om området till andra.

Stipendiet riktar sig i första hand till den som har universitetsexamen och
praktisk erfarenhet av HR- och ledarskapsfrågor, men även studerande med
arbetslivserfarenhet från området kan söka. Den sökande ska ha ett genuint
intresse för, vilja och förmåga att utveckla sig själv inom området.

Stiftelsen uppmanar intresserade att söka omgående och senast den 11 oktober 2019.
Läs mer och ansök på www.stiftelsen-pause.se
Kontakt: Helena Lundberg, 073-982 43 28 eller kontakt@stiftelsen-pause.se

Minor Field Studies

Minor Fields Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill göra examensarbete på grund- eller avancerad nivå i ett utvecklingsland. Stipendiet (för 2017) var på 27 000 kr och går till för att stödfinansiera resan till landet samt uppehälle under insamling av material till sin uppsats. För att vara behörig sökande ska man bedriva fältstudier i ett utvecklingsland under minst åtta veckor. 

För att ha möjlighet att bli tilldelad eventuella stipendier måste du ansöka senast den 15 oktober, 2019 för att kunna åka ut på MFS under vårterminen 2020.
Läs mer om MFS-stipendium

Ekonomistipendium 2019

Från och med våren 2019 kommer Konsument.se att dela ut ett stipendium på 5000 kronor per termin till en student som ska skriva ett examensarbete inom ekonomi på ett svenskt universitet eller högskola. Avsikten är att bidra till att höja kvaliteten ytterligare på arbetet genom att t.ex. möjliggöra införskaffandet av ytterligare relevant litteratur.

Det här är ett stipendium för dig som ska skriva ett examensarbete inom ekonomi på ett svenskt Universitet eller högskola.Vi ser gärna att arbetet har ett tydligt konsumentperspektiv, men det är inget absolut krav.

Sista ansökningsdag är 1 april (vårterminen) och 1 november (höstterminen)
Läs mer och skicka din ansökan på konsument.se/ekonomistipendium

Solstipendiet

Otovo utlyser stipendium som riktar sig till studerande från alla studieinriktningar. Beloppet på stipendiet är 10 000 kronor. Du som sökande ska ha ett intresse för hållbar utveckling och motivera det i din ansökan.

Läs mer om Solstipendiet och hur du ansöker.
Sista ansökningsdag 15:e november 2019
Vinnaren kommer att presenteras den 20:e november 2019

Stipendium för uppsats inom logistikområdet, Plan

Plan utser årligen "Bästa examensarbete inom logistik". Stipendiet är öppet för studerande vid universitet och högskolor i samband med kandidat- och magisteruppsatser samt för examensarbeten inom logistikområdet. Bedömningarna baseras på arbetets tillämpbarhet i praktisk verksamhet eller teoretiskt bidrag, nyhetsvärde, originalitet, metodtillämpning med mera.

Ansökan tillsammans med uppsatsen i pdf-format skickas till exjobb@plan.se senast 31 december varje år. Stipendiet tillkännages och delas ut i april.

Prissumman är 10 000 kronor.
Sista ansökningsdag är den 31 december 2019.
Läs mer om Plans stipendium och hur du gör ansökan

Stiftelsen familjen först: utlysning av stipendiemedel 2019

Stiftelsen Familjen Först utlyser fortlöpande stipendiemedel för forskning om familjefrågor.

Under år 2019 prioriterar stiftelsen ansökningar inom följande två områden:
– genusfrågor i relation till barn och familj; kritisk belysning av genusteorier och genuspedagogik
– frågor om barns tidiga utveckling sett i ett familjeperspektiv, särskilt anknytning.

Stiftelsen vill med denna prioritering bidra till att belysa den i samtiden ständigt ställda frågan: "Varför mår barn och unga så dåligt, när vi har det så bra?" Vi utmanar forskare och tänkare av olika slag att analysera de strukturella problem som det svenska samhället för närvarande har och att även komma med konstruktiva lösningsförslag.

Läs mer om stipendiet och hur du söker det på www.familjenforst.nu/stipendier

Skyltmax stipendium

Har du en lösning på klimathotet, en idé som förenklar människors stressade vardag eller kanske kan underlätta livet för en småbarnsförälder? Ansök till Skyltmax stipendium.

Som en ung entreprenör vet vi hur viktigt det är med extra stöd för att kunna förverkliga sin idé. Vi vill hjälpa dig att genomföra ditt uppdrag eller projekt! Vi älskar innovation och alla idéer är därför välkomna!

Din idé kan vara en fysisk produkt, tjänst eller en kombination av dessa, en metod eller process. En intern jury utser sedan en stipendiat som tilldelas ett stipendium om 20 000 kronor. Vi baserar vår bedömning på innovation samt hur väl genomförbar och genomarbetad idén är.

Sista ansökningsdag är 15 maj 2020.
Läs mer om stipendiet och gör din ansökan på Skyltmax.se

Medisera stipendiet 2020

Medisera utlyser ett stipendium på 5000 kr under 2020 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling. Stipendiet kan sökas för:

Vetenskaplig och/eller klinisk fortbildning/utbildning
Kostnader i samband utvecklingsarbete
Kostnader i samband med forskning
Med Medisera stipendiet vill vi uppmuntra främst studenter runt om i Sverige att utveckla hälsoområdet. Det är enkelt att ansöka och vi kommer att utse stipendiaten på vår hemsida senast den sista augusti 2020.

Sista ansökningsdag är 30 juni 2020.
Läs mer om stipendiet och gör din ansökan på Medisera.se

Högskolans resestipendium av år 1990

Högskolan i Skövde har instiftat ett resestipendium, i form av ett resebidrag, till en student inom grundutbildningen vid Högskolan i Skövde, som särskilt har utmärkt sig i sina studier. Stipendiet benämns "Högskolans resestipendium av å 1990".

Stipendiesumman utgör 25 000 kronor för år 2020.

Sista datum för ansökan: 31 mars 2020. 
Läs mer och ansök här om Högskolans resestipendium av år 1990

Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Härmed utlyses ett av Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde för ansökan 2020. Stipendiesumman är på 25 000 kronor.

Stipendiet ska utgå i form av resebidrag och avser studenter som bedriver eller nyss har bedrivit forskning på avancerad nivå inom naturvetenskaplig eller teknisk inriktning.

Sista datum för ansökan: 31 mars 2020. 
Läs mer och ansök om Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Stiftelsen Gösta Svenssons minne - stipendium

Gösta Svensson, avliden 2009-01-17, har genom sin sista vilja och testamente, efter att sedan viss kvarlåtenskap fördelats enligt särskild fördelning, avsatt den kvarvarande behållningen till fonden Gösta Svensson minne enligt till testamentet bilagda önskemål.

Enligt Gösta Svenssons sista vilja och testamente är fondens ändamål att ge ekonomiskt stöd till 1-3 studenter eller f d studenter, som studerar eller redan erhållit legitimation vid Hälsohögskolan Väst, Skövde.

10% av stiftelsens kapital samt föregående års avkastning, ca 130 000 kr för 2013 års utdelning går till 1-3 stipendier. Under 2014 valde stipendienämnden att inte göra någon utdelning. Under 2015 delades 200 000 kr ut, 2016 var summan 120 000 kr, 2017 delades 110 000 kr ut och för 2018 delade stiftelsen ut 110 000 kr.

Sista datum för ansökan: 31 mars 2020.
Läs mer och ansök här om stipendium ur Stiftelsen Gösta Svensson minne

 

Kontakt

Susanne Ekhäll
susanne.ekhall@his.se
Telefon: 0500-448141