Lika villkor för dig som student

Utgångspunkten för arbetet med lika villkor är att främja lika rättigheter och möjligheter för alla studenter och medarbetare. Arbetet bygger i grunden på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. När alla människors begåvning, erfarenheter och resurser tas tillvara ges förutsättningar för ett bra arbets-, studie- och forskningsklimat. Målet är att skapa ett klimat som uppmuntrar och främjar mångfald.

Arbetet för lika villkor har sin grund i diskrimineringslagen och i arbetsmiljölagstiftningen. I diskrimineringslagen förbjuds diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (de olika diskrimineringsgrunderna). I arbetsmiljölagstiftningen förbjuds handlingar som upplevs som kränkande och som kan leda till ohälsa eller till att man ställs utanför en gruppgemenskap (på en studieplats eller arbetsplats). I dagligt tal kallas detta ofta för mobbning.

Högskolan får inte utsätta en student eller medarbetare för repressalier på grund av att hen har anmält eller påtalat ett handlande som står i strid med nationell och lokal reglering om lika villkor. Repressalier för medverkan i en utredning som rör lika villkor får heller inte förekomma.

Vid Högskolan i Skövde finns information om lika villkor samlat i ett antal olika styrdokument, bland annat en handlingsplan som innehåller främjande åtgärder som ska vidtas under åren 2018-2019. Särskilda rutiner finns också om du som student skulle känna dig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Mer information finns på sidan nedan.

 

Kontakt

Lena Wikström
Samordnare/Studentkurator 
Lika villkor för studenter
lena.wikstrom@his.se
Telefon: 0500-448147

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner enligt Diskrimineringslagens 1 kap 4 §, webbplatsen för Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.

Direkt diskriminering: när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. För att det ska räknas som diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering: när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar en person och där missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunerna. Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla. Det kan till exempel handla om krav på viss längd som kan missgynna kvinnor.

Bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Trakasserier: ett uppträdande som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna och som kränker någons värdighet.

Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Kön: att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Könsöverskridande identitet eller uttyck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel (eller på annat sätt) ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det som registrerats för hen vid födslen. Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr.Diskrimineringsgrunden avser vad som brukar kallas transpersoner. Det är ett paraplybegrepp för pesoner som bryter mot samhällets normer för könsidentitet och könsuttryck. Även en person som identifierar sig som transsexuell men inte tänker genomgå någon könskorrigerande operation omfattas av denna grund och därmed av skyddet mot diskrimering.

Etnisk tillhörighet: en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma nationstillhörighet, till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna som samer eller romer. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter.

Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.

Ålder: uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder, omfattas av lagens skydd mot diskriminering.

Kränkande särbehandling: handlingar som riktas mot en eller flera personer på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att någon/några ställs utanför en gruppgemanskap (på en studieplats eller arbetsplats). I dagligt tal kallas detta ofta för mobbning. Kränkande särbehandling behöver inte ha något samband med de diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen (som beskrivs ovan).

 

Diskrimineringslagen i sin helhet

Kontakt

Lena Wikström
Samordnare/Studentkurator 
Lika villkor för studenter
lena.wikstrom@his.se
Telefon: 0500-448147

Om du blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt

Om du blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt

Om du känner dig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkningar bör du aktivt försöka göra något åt situationen. Du kan alltid kontakta samordnaren för lika villkor för studenter, Studenthälsan eller annan anställd för råd och stöd.

Gör så här

 • Säg ifrån! Konfrontera personen direkt.
 • Kom ihåg att det inte är ditt fel! Om du har svårt att säga ifrån muntligt, så skriv ett brev. Ange där vad som har hänt, hur du upplever det och att du vill att personen ska upphöra med kränkningen. Behåll en kopia av brevet och skicka det rekommenderat med mottagningsbevis.
 • Skriv ner vad som hänt, så att du lättare kan bearbeta och dokumentera det inträffade. Anteckna datum, klockslag, eventuella vittnen, vad den som trakasserar eller diskriminerar dig sade och gjorde, hur du kände dig och hur du reagerade. Agera så snabbt som möjligt.
 • Berätta vad som hänt för någon du litar på. Hör efter om fler individer i din studiemiljö har blivit utsatta. Var särskilt uppmärksam på om det som hänt kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna.
 • Behöver du rådgivning och stöd kan du i första hand kontakta den särskilda stödfunktion som finns, nämligen samordnaren för lika villkor för studenter. Samordnaren ger råd såväl innan en utredning påbörjas som efter det att en utredning inletts. Innan en utredning påbörjas lämnar samordnaren inte någon information i ärendet vidare. Någon dokumentation av ärendet kommer då heller inte att ske. Situationen kan dock inte hanteras vidare eller lösas om inte utredning påbörjas.
 • Kontakta chefen för avdelningen där utbildningen ges eller samordnaren för lika villkor för studenter. Chefen försöker då, i samråd med stödfunktionen, hitta en lösning på den uppkomna situationen. Ärendet dokumenteras.
 • Anmäl det inträffade om du anser att händelsen bör utredas mer formellt. Du lämnar då en skriftlig anmälan till Högskolan. Tänk dock på att ärendet, inklusive ditt namn, direkt blir offentligt vid en formell anmälan. Rådgör gärna med samordnaren för lika villkor innan anmälan lämnas in.

Du kan även välja att göra en anmälan direkt till Diskrimineringsombudsmannen, som är den myndighet som ska se till att lagen följs.

Det här händer vid en formell anmälan

Målsättningen är att alltid snabbt och konfidentiellt se till att trakasserierna eller diskrimineringen upphör. Under en eventuell utredning kan du som student ansöka om en stödperson som ska vara ett stöd under hela utredningen. 

Så handlägger Högskolan ditt ärende

Vad kan du som studiekamrat göra?

 • Var uppmärksam på dina studiekamraters reaktioner.
 • Våga fråga om du undrar över någon händelse.
 • Lyssna när någon vill berätta vad han eller hon upplever.
  Ta dig den tid som krävs.
 • Utgå från den utsattes perspektiv och tag berättelsen på allvar.
 

Kontakt

Lena Wikström
Samordnare/Studentkurator 
Lika villkor för studenter
lena.wikstrom@his.se
Telefon: 0500-448147