Studentarbetsmiljö

Högskolan har en god arbetsmiljö när anställda och studenter upplever arbetet och studierna som meningsfulla, omväxlande, stimulerande och utvecklande. Detta leder till trivsel på arbetsplatsen, främjar både hälsa och verksamhetens kvalitet samt bidrar till att Högskolan når de mål som är definierade i utvecklingsplanen.

Högskolans definition av en god arbetsmiljö utgår från Arbetsmiljölagen (1977:1160), som likställer anställda och studenter. Arbets- och studiemiljön vid Högskolan ska präglas av grundpelarna i den statliga värdegrunden, där begrepp som demokrati och respekt är särskilt viktiga. 

En god arbetsmiljö uppnås bland annat genom att:
  • Arbetsmiljön är säker och anpassad för anställda och studenter.
  • Alla ges möjlighet att delta i Högskolans verksamhet på lika villkor oavsett kön, ålder, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, funktionshinder samt kulturell och social bakgrund.
  • Arbetet organiseras så att arbets- och studiemiljömålen kan nås.
  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i den dagliga verksamheten.
  • Ansvar och befogenheter i arbetsmiljöfrågor är tydliga och kända inom Högskolan.
  • Förbättring av eventuella brister i arbets- och studiemiljön genomförs med hög prioritet.  
  • Åtgärder som vidtagits för att förbättra arbets- och studiemiljön följs upp och utvärderas.

Tillbud och arbetsskador

Tillbud och arbetsskador ska anmälas. Lämna ifylld blankett om tillbud eller arbetsskada till Studentservice. Här nedan finns länkar till de olika blanketterna:

Kontakta gärna skyddsombuden, på skyddsombud@his.se eller huvudskyddsombud@his.se.

 

StudentskyddsombudRosafärgat streck

Studenthuvudskyddsombud

Carolina Kaspersson

huvudskyddsombud@studentkaren.se 

Rosafärgat streck

ESS = Institutionen för ingenjörsvetenskap
Sofie Johansson
skyddsombud-ess@studentkaren.se 
Rosafärgat streck

SAFIR = Institutionen för handel och företagande
Elisabeth Åkesson
skyddsombud-safir@studentkaren.se
Rosafärgat streck

SKILLS = Institutionen för informationsteknologi
Johan Nilsson
skyddsombud-skills@studentkaren.se
Rosafärgat streck
VITAE = Institutionen för hälsovetenskaper samt Institutionen för biovetenskap
Markus Niemi
skyddsombud-vitae@studentkaren.se
Rosafärgat streckStudentskyddsombuden utses av kåren.

E-post till alla studentskyddsombuden
 studentskyddsombud@his.se

Rosafärgat streckHögskolans skyddsombud

Göran Segerstedt, ST (huvudskyddsombud).
tfn 0500-44 81 02
goran.segerstedt@his.se
Rosafärgat streckElisabeth Insulander, Lärarförbundet
tfn 0500-44 82 62
elisabeth.insulander@his.seRosafärgat streckKarin Kronberg, SACO
tfn 0500-44 82 37
karin.kronberg@his.seRosafärgat streckNiklas Börjesson, ST
tfn 0500-44 8     
niklas.borjesson@his.seRosafärgat streckE-post till skyddsombuden för alla anställda: skyddsombud@his.se eller huvudskyddsombud@his.se Rosafärgat streck