Disciplinära åtgärder och fusk

När du är student vid Högskolan i Skövde (Högskolan) är du skyldig att följa lagar och förordningar samt de regler som gäller vid Högskolan. Detta innebär bland annat att du kan bli varnad eller avstängd om du fuskar eller stör verksamheten. Det är därför viktigt, och ditt eget ansvar som student, att du tar del av den information som förmedlas om tentamensregler, regler för citering, referat, källhänvisningar, ordningsregler vid laborationer med mera.

Enligt Högskoleförordningen, 10 kapitlets 1 §, får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som

  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för undervisningen vid högskolan,
  3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
  4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap 4§ diskrimineringslagen (SFS 2008:944)

Utredning och samtal

Om du blir misstänkt för att ha fuskat, stört eller hindrat undervisning eller examination eller trakasserat någon görs en utredning och du kallas till ett samtal. Beroende på vad saken gäller kan det exempelvis vara ett samtal med tentamensansvarig om det gäller en salstentamen eller med avdelningschef vid institution och examinator om det rör ett examensarbete eller annan examinerande uppgift.

Om den utredning som gjorts och samtalet med dig resulterar i att misstanken om förseelse enligt ovan kvarstår, till exempel fusk vid examination, informeras du om att du kommer att anmälas till rektor.

Anmälan till rektor

Alla anställda vid Högskolan kan göra en anmälan till rektor, men vanligast är att anmälan görs av avdelningschef vid institution eller tentamensansvarig vid Högskolan.

När en anmälan har inkommit ska rektor noggrant låta utreda ärendet. Du får då ta del av anmälan och ges möjlighet att lämna dina synpunkter om den misstänkta förseelsen. Rektor tar därefter ställning till om anmälan ska lämnas utan vidare åtgärd, om du ska få en varning eller om anmälan ska lämnas vidare till disciplinnämnden för prövning.

Beslutar rektor om att lämna anmälan utan vidare åtgärd eller att tilldela dig en varning får du beslutet skickat till dig via e-post och per post. Lämnas anmälan till disciplinnämnden kommer du senare att få en kallelse till disciplinnämndens möte.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden består av rektor (ordförande), en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare, en företrädare för lärarna samt två studentrepresentanter.

Vid disciplinnämndens sammanträde deltar även nämndens sekreterare och den eller de som har anmält ärendet, vanligen någon representant för aktuell institution eller tentamensansvarig vid Högskolan. Under sammanträdet har du möjlighet att ge din syn på anmälan samt får svara på frågor från nämndens ledamöter.

Efter mötet har nämnden enskild överläggning och fattar beslut i ditt ärende. Oavsett vilket beslut nämnden fattar får du senare under dagen ett besked om beslutet, normalt via e-post. Det färdiga protokollet skickas till dig efter ca en vecka.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden har möjlighet att besluta om att lämna anmälan utan vidare åtgärd, tilldela dig en varning eller stänga av dig från undervisning under en begränsad tid, dock högst sex månader.

Ett beslut om varning innebär inte någon inskränkning i dina möjligheter att bedriva studier. Det är dock en disciplinär åtgärd som markerar att den anmälda förseelsen har passerat gränsen för vad som är tillåtet, men inte är av så allvarlig karaktär att den föranleder en avstängning. Om nämnden däremot fattar beslut om avstängning innebär det att du inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet vid Högskolan under den tid som du är avstängd. Du får inte heller vistas i Högskolans lokaler eller på annan plats där Högskolan bedriver verksamhet. Undantag görs normalt för tidsbokade besök vid Studentkåren, Studenthälsan eller för besök hos studievägledare. Åtkomst till studentdatanät och andra system spärras under avstängningen. Även CSN meddelas.

Avstängning på grund av fusk

Vad händer med examinationen om du har blivit avstängd för fusk? Disciplinnämnden prövar endast frågan om du har gjort dig skyldig till något otillåtet och får överhuvudtaget inte besluta om eller yttra sig om huruvida din studieprestation ska bedömas eller inte.

I det fall disciplinnämnden beslutar om att stänga av dig från studier, betraktas provet normalt som ogiltigt. Det är dock examinator för aktuell kurs som slutgiltigt avgör om ett prov ska förklaras ogiltigt eller om det ska bedömas och betygsättas. Teoretiskt kan du således bli avstängd för att du haft en fusklapp, dvs ett otillåtet hjälpmedel, med dig i skrivsalen men ändå få din tentamen rättad och betygsatt om examinator bedömer att du inte haft någon nytta av din fusklapp.

Överklagande av beslut

Enligt Högskoleförordningen 12 kapitlets 3 § får disciplinnämndens beslut om avstängning och varning överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslutet överklagas skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Skrivelsen ska inges till Högskolan i Skövde inom tre veckor från den dag du delgivits beslutet (Förvaltningslagen 23 §).

Urkund

För att kontrollera att hemtentor, projektarbeten, examensarbeten (samt liknande examinationsformer) inte innehåller plagiat av andra personers texter utan att källan anges, använder Högskolan sig av Urkund. Urkund är ett automatiserat system som kontrollerar det inlämnade materialet mot Internet, material från förlag och tidigare inskickat studentmaterial.

Information om referenshantering, dvs de regler som gäller för citering och källhänvisning, samt att Urkund används för kontroll, lämnas i samband med uppstart av examenskurser och kurser som innehåller rapportskrivning, projektarbeten etc. Informationen lämnas både muntligt och skriftligt (studieanvisningar).

www.urkund.se kan du hitta mer information om hur systemet fungerar.

Övrigt

Beslut i disciplinärenden från rektor eller disciplinnämnd syns inte på exempelvis kursbevis, examensbevis eller i utdrag från det studieadministrativa systemet Ladok, utan sparas endast i Högskolans diarium. Beslutet är dock en allmän handling och kan på begäran utlämnas av registrator.

 

Referenshantering

» Så refererar du korrekt

Kontakt