Klagomålsrutiner

Här beskrivs hur du som student kan kontakta Högskolan vid olika typer av frågor och klagomål.

Ärenden med fastställda rutiner för frågor och klagomål

För vissa typer av ärenden finns fastställda rutiner som du ska följa när du har frågor eller vill klaga på något. Sådana rutiner finns till exempel för ärenden som rör behörighet till kurser, tillgodoräknande eller omprövning av betyg – se sammanställning av ärenden med sådana rutiner.

Övriga frågor och klagomål

Om det inte finns en fastställd rutin för hantering av frågor och klagomål ska du kontakta ansvarig lärare eller ansvarig funktion inom verksamhetsstödet.
Om du är osäker på vilken lärare eller funktion som ansvarar för frågan – eller om det finns en fastställd rutin för ärendet – kan du kontakta Studentservice, Högskolans gemensamma studentexpedition.

Skulle ett problem kvarstå efter kontakt med lärare kan ärendet föras vidare, enligt den ansvarsordning som beskrivs i figuren:

Figur som beskriver klagomålsrutiner för studenter.

Figur: Ansvarsordning enligt Högskolans organisations- och delegationsdokument. Steg 1) Undervisande lärare, Steg 2) Kursansvarig lärare, Steg 3) Avdelningschef, Steg 4) Prefekt, Steg 5) Rektor

Om du är missnöjd med själva hanteringen av ett ärende, dvs. om du anser att ärendet inte har behandlats på ett korrekt sätt, kan du också använda ”ansvarstrappan”. Detta gäller vid alla typer av ärenden, både med och utan fastställda rutiner för frågor och klagomål. Ett exempel skulle kunna vara att du anser att nationell eller lokal reglering inom området inte har följts. Ärendet kan då föras vidare till ansvarig chef.

I samtliga ärenden som rör frågor och klagomål kan du få stöd av Studentkåren.

Fullständig information finns i dokumentet Anvisningar för frågor och klagomål från studenter.

Anvisningarna och informationen på denna sida gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Om du är forskarstuderande finns motsvarande information här.

 

Dokument

Anvisningar för frågor och klagomål för studenter (pdf)

Kontakt

Studentservice
Hus E, plan 2
E-post: studentservice@his.se
Telefon: 0500-448100

Studentkåren
Hus A, plan 2
E-post: info@studentkaren.se
Telefon: 070-717 08 86