Söka information

Olika typer av material söks i olika källor. Exempelvis artiklar och konferensbidrag söks främst i olika ämnesdatabaser, medan böcker söks i lokala eller nationella bibliotekskataloger.

Söka artiklar och annan information i databaser
Söka upp en särskild artikel
Söka upp en särskild bok
Söka efter böcker inom ett ämne

Söka artiklar och annan information i databaser

databaslistan finns bibliotekets databaser samlade. Databaserna finns listade utifrån ämne och utifrån typ. 

Det finns ämnesövergripande databaser som täcker flera ämnesområden. Exempel på ämnesövergripande databaser är WorldCat Discovery, Web of Science och Scopus. Vet du inte var du ska börja söka, testa någon av dessa. Det är bra att söka i flera olika databaser eftersom du då kan hitta mer relevant material än om du söker i en enstaka databas. 

I databaslistan går det att välja databaser med en viss typ av material, exempelvis avhandlingar, uppsatser eller citeringsdatabaser.

I många av databaserna finns en koppling till de tidskrifter biblioteket prenumererar på, om det inte finns fulltext direkt i databasen, klicka på Check WorldCat Discovery for Full Text för att komma vidare. Använd därför inte begränsningar av typen "Linked Full Text" vid databassökningar. Detta begränsar antalet träffar till referenser i databasen med direktlänkad fulltext, vilket är färre än vad som finns via bibliotekets prenumerationer och fria källor.

En del rapporter och liknande material finns fritt tillgängliga på internet, testa att googla på titeln.

Böcker och e-böcker söks främst i bibliotekskataloger, pröva först högskolebibliotekets bibliotekskatalog men också den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.  

Hitta bra sökord

Utgå från din frågeställning eller uppgift och identifiera de centrala delarna i frågan. Ta reda på vilka termer och begrepp som används inom ditt ämnesområde, exempelvis med hjälp av din kurslitteratur. I de flesta databaser behöver du söka på engelska.

Fundera över synonymer till sökorden. Oftast kan något uttryckas på olika sätt och för att få fler träffar och täcka in ämnesområdet behöver alternativa sökord identifieras. Blir träffarna för många behöver sökningen avgränsas genom att exempelvis fler sökord läggs till eller att sökorden görs mer specifika. Skriver du in för många ord från början kan detta resultera i få träffar.

Flera databaser som exempelvis PubMed, CINAHL och PsycINFO har egna kontrollerade ämnesordslistor. Artiklar med liknande innehåll tilldelas samma ämnesord. PubMeds ämnesordslista heter MeSH, Medical Subject Headings och ämnesordslistan i CINAHL heter CINAHL Headings. För att översätta mellan svenska och engelska ämnesord inom medicin och omvårdnad kan Svensk MeSH användas. Du kan läsa mer i databasernas hjälptexter om sökning med ämnesord.  

Har du hittat en bra artikel eller bok, titta efter vilka ämnesord/nyckelord som finns angivna, på så sätt kan du få tips om fler sökord att använda dig av.

Tänk på att kontrollera stavningsformen av ord, till exempel alternativ stavning på engelska såsom colour och color.

Booleska operatorer 

Booleska operatorer är AND, OR och NOT. De är användbara när du vill kombinera olika sökord eller begrepp. I vissa svenska databaser kan operatorerna OCH, ELLER och INTE användas.

AND används för att kombinera två eller flera sökord. I många databaser sker sökningen med AND automatiskt. Exempel på sökning med AND: (child* AND diabetes)

OR mellan sökord ger träffar där båda eller endast ett av orden förekommer. Denna operator är användbar då du söker med olika synonymer som till exempel: (student OR pupil).

NOT utesluter träffar ur sökresultatet. Du skriver då NOT före ordet du inte vill ska finnas i sökresultatet, till exempel: (cats NOT dogs).

Det finns undantag för hur de booleska operatorerna fungerar, exempelvis används AND NOT i Scopus istället för NOT. I databasernas hjälptexter kan du läsa mer om hur booleska operatorer används i respektive databas.

Trunkering

Trunkering är ett sätt att få med olika ändelser av sökord. Genom att sätta en asterisk efter ordstammen, exempelvis learn*, får du träff på alla dokument där ord som börjar på learn ingår, som learninglearnerlearners o.s.v.

Trunkering fungerar i bibliotekskatalogen och många databaser. Ibland kan trunkeringstecknet vara ett annat än en asterisk. Läs vad som gäller i databasernas hjälptexter.

Frassökning

Frassökning är användbart när du vill söka på ord som ska stå ihop. Använd citationstecken för att frassöka, exempelvis ”public health”. Vid frassökning får du träff på just den ordföljden och inte orden var för sig långt ifrån varandra i texten. Tänk på att sammansatta ord på svenska ofta särskrivs på engelska, exempelvis folkhälsa och dess engelska motsvarighet public health.

Söka upp en särskild artikel

Sök på artikeltiteln i WorldCat Discovery, har biblioteket en prenumeration på tidskriften kommer du åt artikeln.

Du kan också söka fram tidskriften via bibliotekets tidskriftslista. Sök på hela tidskriftsnamnet (inte artikeltiteln) eller ISSN och leta dig sedan vidare till rätt år, volym och nummer på tidskriftens webbplats. 

Vissa tidskrifter finns i tryckt form i biblioteket, detta framgår i tidskriftslistan. Artiklar ur tryckta tidskrifter går bra att kopiera, tidskrifter kan du inte låna hem.

Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser är integrerat i Google Scholar. Gör denna inställning i Google Scholar för att se vilka poster det är samt hämta det fulltextmaterial som biblioteket har tillgång till. 

Artiklar ur tidskrifter som biblioteket inte prenumererar på kan du beställa.

Söka upp en särskild bok

Använd bibliotekskatalogen för att leta reda på en bok. Skriv in ord ur titeln och/eller författare i sökrutan. Finns boken tillgänglig syns det vid Hylla var i biblioteket boken är placerad. Om boken är uppställd i hyllan efter författarnamn eller titel framgår på rad två katalogen. Om boken är utlånad går den att reservera genom att logga in på ditt bibliotekskonto eller kontakta informationsdisken.

Är boken kurslitteratur står det markerat som Kurslitteraturhyllan vid Hylla. Kurslitteratur kan du inte låna hem utan får läsa i biblioteket. Mer information om kurslitteratur.

Finns inte boken på Högskolebiblioteket i Skövde, pröva att söka fram den i LIBRIS som är en gemensam bibliotekskatalog för svenska bibliotek. I de flesta fall går böcker som hittas i LIBRIS att fjärrlåna, boken beställs då och skickas till Högskolebiblioteket i Skövde. Läs mer om fjärrlån. Det går också att lämna ett inköpsförslag med förslag på böcker för biblioteket att köpa in.

För att läsa e-böcker, logga in med samma inloggningsuppgifter som gäller för exempelvis studentmejlen eller Canvas. 

Söka efter böcker inom ett ämne

För att söka efter böcker inom ett visst ämne, markera sökalternativet ämne i bibliotekskatalogen och skriv in sökord. Det går sedan att klicka sig vidare för att se titlar på böcker som finns inom det ämnet. Är ämnet väldigt specifikt, testa även att söka med fritext i katalogen.

I bibliotekskatalogen LIBRIS går det att via utökad sökning söka efter böcker och annat material ämnesvis. Finns inte boken på Högskolebiblioteket i Skövde går det i de flesta fall att fjärrlåna boken.

Böcker i biblioteket står placerade ämnesvis på hyllorna. Titta vidare på hyllan där en intressant bok står för att upptäcka fler böcker inom samma ämne. Det går också att söka i bibliotekskatalogen på hyllplaceringskoden för att hitta fler böcker inom ett ämne.

datorplatser i bibliotek

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, avvikande öppettider

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Fler kontaktuppgifter