Värdera material

Forskningsresultat presenteras i många fall i vetenskapliga tidskrifter eller på konferenser. Inom vissa ämnesområden är det vanligt att forskningsresultat presenteras i monografier.

Primärkällor och sekundärkällor

En primärkälla kan vara exempelvis en originalartikel i en vetenskaplig tidskrift, ett konferensbidrag, forskningsrapport eller en avhandling. Hänvisa allra helst till primärkällan när du refererar forskningsresultat. Kursböcker är ofta inte primärkällor utan sekundärkällor där forskning återges. Även populärvetenskapliga framställningar är sekundärkällor.

Peer review och granskning

Vetenskapliga tidskrifter har tydliga riktlinjer för vilken forskning som publiceras och hur insända manuskript expertgranskas. Det kallas peer review eller referee-granskning. I databasen Ulrichsweb går det att söka fram vilka tidskrifter som har referee-granskning. Granskningsförfarandet brukar även framgå på tidskrifters webbplatser.

Liknande krav ställs på forskningspublikationer av annat slag, så som doktorsavhandlingar och vissa konferensbidrag. Konferensers webbplatser kan ge besked om vilka bidrag som har genomgått granskning. 

I många databaser går det att begränsa sökningen till material ur publikationer som genomgått peer review. Tänk dock på att även om publikationen har ett granskningsförfarande kan vissa delar vara ogranskade, till exempel material av typen letter eller editorial. 

De nordiska listorna kan användas för att kontrollera vetenskapligheten hos en publiceringskanal, exempelvis en tidskrift, konferens eller förlag. Listorna bygger på bedömningar gjorda av expertgrupper. Finns en publiceringskanal med i listorna på nivå 1 eller högre ska publiceringskanalen hålla en viss vetenskaplig kvalitet. Observera dock att du också måste granska och värdera exempelvis själva artikeln eller konferensbidraget, även om tidskriften eller konferensen finns med på någon eller flera av listorna.

Norska listan (tidskrifter, serier och förlag)
Finska listan (förlag, konferenser, publikationsserier)
Danska listan (tidskrifter, bokserier, konferensserier och förlag)

Struktur i vetenskapliga dokument - IMRaD

Inom många forskningsområden är det vanligt att vetenskapliga dokument har en IMRaD-struktur, vilket betyder att de omfattar introduktion, metod, resultat och diskussion (IMRaD). Detta återspeglas i disposition och rubriksättning.

Introduktion

I introduktionen ska ämnet presenteras på ett tydligt sätt. I anslutning till denna ges ofta begreppsdefinitioner och en grund till problemställningar utifrån tidigare forskning. Eventuella teorier som ligger till grund för avgränsningar och perspektiv kan också presenteras. I introduktionen anges syftet som berättar vilken typ av slutsatser som studien förväntas resultera i, ofta åtföljt av en eller flera specifika frågeställningar. 

Metod

I metodavsnittet motiveras och redovisas de tillvägagångssätt som används för datainsamling. Detta görs vare sig studien bygger på någon form av empiriskt material (t.ex. intervjuer, enkätsvar, observationer, mätningar) eller redovisar en systematisk genomgång av tidigare publicerad forskning. Om arbetet är en systematisk litteraturstudie bör det finnas en redovisning av hur informationssökningen gått till.

Resultat

Resultatet av studien redovisas utifrån det tillvägagångssätt som presenterats i metodavsnittet. Resultatet utgör grunden för svaret på den eller de frågor som ställs i arbetet. Beroende på typen av undersökning kan resultatdelen exempelvis innehålla tabeller, diagram, bilder eller intervjucitat.

Diskussion

Diskussionen leder fram till slutsatser utifrån studiens resultat.

Referenser och bilagor

Genomgående i ett akademiskt arbete finns tydliga hänvisningar till alla källor som använts. Alla källor som refereras i texten ska anges i en referenslista i slutet av arbetet. Allra sist läggs vanligtvis eventuella bilagor.

Källkritik

Vetenskapliga publikationer bör också värderas utifrån andra källkritiska aspekter. Att fundera över exempelvis utgivning, syfte och innehåll, författare och aktualitet är därför bra att göra. Exempel på källkritiska frågor.

Fakta från andra källor

Fakta som kan behöva återges är inte alltid resultatet av vetenskapliga undersökningar. Även fakta som inte är forskningsresultat bör dock värderas med avseende på trovärdighet och användbarhet. Ställ källkritiska frågor om dokumentet för att bedöma relevansen.

Student

 

Mer om vetenskapliga publikationer

Hjälp vid bedömning av förlag och tidskrifter

Om att bedöma förlag, vägledning från Pieta Eklund, Högskolan i Borås: Open Access och tveksamma förlag: En guide och stöd i att bedöma open access-tidskrifter.

Directory of Open Access Journals, förtecknar Open Access-tidskrifter. En bedömning har gjorts av tidskriften innan den tas med på DOAJs lista.

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, avvikande öppettider

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Fler kontaktuppgifter