Att styra medborgare

Formering av medborgare inom och bortom utbildningspolicy och praktik

Projektansvarig vid Högskolan i Skövde: Maria Olson, lektor i pedagogik, postdoktor

Syftet med detta forskningsprojekt, som under hösten 2010 inleds med en pilotstudie, är att undersöka mötet mellan svensk vuxenutbildningens ålagda uppdrag att fostra demokratiska medborgare och de handlingar, aktiviteter och uttryck som vuxna studerande själva sammankopplar med medborgarskap. Intresset är riktat mot ett område som knappast är nytt, men som förefaller vara relativt outforskat: relationen mellan det ’levda’ medborgarskapet och det lagfästa, utbildningspolitiskt önskvärda medborgarskapet så som detta tar form i policydokument och i kommunala vuxenutbildningspraktiker i Sverige.

I olika typer av utbildningspolitiska dokument och reformer lyfts medborgarskap ofta fram som en förberedelse för livet, en förberedelse som tar form i relativt abstrakta och generella termer och som något som är förutbestämt. Att se medborgarskap som förberedelse tenderar att åsidosätta vad vuxna studerande redan gör som medborgare såväl inom som bortom skolkontexten. De positioneras istället som i behov av viss kunskap, värderingar och kompetenser för ett aktivt medborgarskap och vidare utveckling - som några som är utanför sammanslutningen av medborgare som är aktiva.

Att uppfatta skolans medborgarfostran som en fråga om att förbereda barn, unga och vuxna studerande för ett framtida, senare medborgarskap blir satt på sin spets när det gäller vuxna studerande, då dessa ofta redan genomgått någon form av medborgarfostran i andra, tidigare utbildningssammanhang. I detta projekt tar vi vår utgångspunkt i att dessa vuxna studerande, som ofta dessutom redan har epitetet medborgare, inte agerar i ett tomrum. De använder sig av sina kapaciteter och de vidare institutionella och materiella förutsättningar som möjliggör sådana handlingar. Intresset är således riktat mot medborgarskap som något de "gör".

 Projektet syftar till att: 
1. identifiera och se till relationen mellan den medborgare vars formering uppmuntras genom olika typer av styrning i vuxenutbildningen och de medborgarskapande handlingar som äger rum i de vuxenstuderandes vardagsliv. 

2. identifiera och undersöka de villkor som möjliggör och begränsar formeringen av olika sorters medborgare både innanför och utanför komvuxskolan.

Vi kommer att studera tre olika grupper av vuxenstuderande: en grupp inom det samhällsvetenskapliga programmet, en inom naturvetenskap och en inom omvårdnadsprogrammet. Vuxnas medborgaraktiviteter innanför och utanför skolan identifieras genom en design i fyra steg, som innefattar öppna diskussioner om begreppet medborgarskap och medborgaraktivitet, elevers dagboksförfattande rörande egna medborgaraktiviteter, intervju och gruppintervju samt observation och textanalys (läroplaner och andra policydokument).

I projektet anläggs ett maktteoretiskt perspektiv i analys och diskussion. Projektet har, trots primärt fokus på den svenska utbildningskontexten, internationella samverkanspartners. Dessas delaktighet i forskningsprojektet står inte bara för betydelsefulla teoretiska och analytiska perspektiv vid årliga sammankomster kring projektet, utan öppnar för ett eventuellt komparativt arrangemang där dessa ämnar genomföra ett liknande projekt i Skottland.

Detta forskningsprojekt har utarbetats genom tilldelande av strategiska forskningsmedel Högskolan Skövde (2010). Syftet med tilldelandet är att utveckla forskning med relevans för lärarutbildningen i Skövde. Ansökan för projektmedel för att utvidga omfattningen av detta projekt är ställd till Vetenskapsrådet (UVK) 2010.

Projektmedlemmar:

Docent Andreas Fejes, Linköpings universitet 
Docent Magnus Dahlstedt, REMESO, Linköpings universitet Campus Norrköping
Dr Maria Olson, lektor och forskare vid IKI, Högskolan Skövde. www.his.se/olom

Samverkanspartners:

Professor Gert Biesta, University of Stirling, Skottland
Dr Katherine Nicoll, University of Stirling, Skottland