Elevers sociala samvaro i en skolklass utifrån positioneringar och grupperingar

Studien genomförs som en aktionsforskning om elevers sociala samvaro i en skolklass (år 8-9) utifrån positioneringar och grupperingar, och den ingår i ett avhandlingsarbete.

Syftet är att få kunskap om elevers föreställningar om den sociala samvaron utifrån positioneringar och grupperingar samt undersöka hur denna kunskap kan vara användbar för lärare vid ett förbättringsarbete av den sociala samvaron i en skolklass, där utgångspunkten är att lärare anser att den sociala samvaron behöver förbättras. I studien prövas bland annat en modell som jag utvecklat och som skulle kunna vara ett redskap när det gäller att synliggöra elevens egna normer och värderingar samt klassens gällande normer. Studien kan bidra med kunskap om samband mellan positioneringsskapande och kränkande handlingar samt normer som styr detta. Studien kan visa på redskap för pedagoger att dels kartlägga och kommunicera elevers förutsättningar för lärande ur ett demokratiskt och kommunikativt perspektiv, dels hur man på olika sätt kan intervenera vid kränkande handlingar och mobbning.

Huvudhandledare: prof. Kennert Orlenius, Högskolan i Skövde
Biträdande: prof. Odd Lindberg, Örebro Universitet

Studien bedrivs inom ramen för forskningsgruppen Values Education vid Högskolan i Skövde och forskarskolan i utbildningsvetenskap med didaktisk inriktning med Örebro universitet som värdlärosäte.