Forskningsprojekt inom gymnasieskolans yrkesprogram (gymnasial lärlingsutbildning)

Den svenska gymnasieskolan diskuteras ofta och olika nationella utredningar har avlöst varandra. I nuläget ska en ny gymnasieskola införas hösten 2011 och samtidigt med den nya gymnasieskolan startar hösten 2011 en ny lärarutbildning där yrkeslärarnas utbildning kommer att bli än mer profilerad.

En specifik  gymansieskola har kontaktat forskare vid HS med förfrågan om en kartläggning och kompetensutveckling med avseende på gymnasieskolans uppdelning av kärn- och karaktärsämnen inom yrkesutbildningar. Detta område är känt som problematiskt vilket beskrivits inom både utredningar och forskning (se t.ex. Johansson, 2009).  Övergripande kan området hänföras till diskussionen om vad kunskap är – dess form, innehåll och användbarhet.

Syfte

I föreliggande forskningsprojekt är fokus både på elever och lärare i några av gymnasieskolans yrkesprogram (specifikt lärlingsutbildningen) och relationen emellan dessa. Mer specifikt handlar det i detta projekt om olika kunskapssyn i relationen mellan kärnämnen och karaktärsämnen. En central forskningsfråga för projektet är: Vilka institutionaliserade mönster bildar grund för olika elev- och läraridentiteter och på vilka olika sätt bidrar detta till olika syn på kunskap? Sedan tidigare finns vid HS forskning om gymnasieelevers identitetsskapande (Johansson, 2009) och relationen mellan skolbaserad och verksamhetsbaserad kunskapsutveckling (Gustavsson 2008). 

Genomförande

 Projektet har startat upp med viss planerng vt 2010. Under ht 2010 genomför lektorerna Monica Johansson och Susanne Gustavsson en kartläggning  genom en mindre etnografisk studie (deltagande observationer – intervjuer och dokumentanalys). En yrkeslärarstudent genomför sitt examensarbete inom projektet. Våren 2011
analyseras kartläggningen  och diskuteras gemensamt av elever - lärare och forskare. Ett förslag inför fortsatta utvecklingsarbetet formuleras och implementeras. Ytterligare medel planeras att sökas till projektet genom projektansökningar till KK-stiftelsen och Vetenskapsrådet.
Under ht 2011 och vt 2012 genomförs ett utvecklingsarbetet, vilket varvas med fördjupad analys .

Forskningsprojektet finansieras i nuläget av strategiska medel och medverkande forskares och lärares kompetensutvecklingstid.