Livsvär(l)den, individidualitet och solidaritet (LInS)

Ett projekt med fokus på barn och ungas livsvärld och livsvärden, med särskilt fokus på individualitet och solidaritet, har påbörjats 2010. Projektet genomförs i samarbete med lärare från tre kommuner i grundskolan och gymnasieskolan. Projektet är tvärvetenskapligt och genomförs i samarbete med forskare från Färöarna och Island.

Bakgrund

Bauman (1995, 1999) talar om frihet som det moraliska jagets kännemärke och om det rotlösa jaget i det postmoderna samhället. Socialisationsforskaren Tomas Ziehe (1993) hävdar att ungdomar är kulturellt friställda, dvs. identitetsskapandet är frikopplat från tradition och kultur i olika former. Andra (t ex teologen Tillich) betonar meningssökandet. Sammantaget kan hävdas att existentiella värden (trygghet, mening, hopp etc.) ställs på sin spets i en tid då barn och ungdomar alltmer själva tycks få skapa mening och sammanhang (Orlenius & Bigsten 2006). Globaliseringen, pluralismen och det mångkulturella samhället accentuerar frågorna om identitet, och därmed också frågor om personlig utveckling och samhällsansvar. Hur tar sig dessa processer ut ibland svenska skolungdomar anno 2010? Hur kan de förstås och tolkas i en internationell jämförelse? Hur kan skolan främja en kunskapsutveckling med fokus på välbefinnande, som både stärker personlig självkänsla och medborgarskap, personlig och social identitet (Wren & Mendoza 2004), individualitet och solidaritet? Frågor om identitet och centrala livsvärden är grundläggande delar av en individs personliga och medborgerliga utveckling.

Ett av läroplanens grundläggande värden ligger helt i linje med denna trend, ”individens frihet och integritet”. Skolan ska främja individens autonomi. Det som här kommer till utryck är post-moderna trender med betoning på olikhet, mångfald, pluralism, relativism, oberoende, självförverkligande, eget ansvar etc. Samtidigt finns också en markering i läroplanen om vikten av ”solidaritet med svaga och utsatta”. Solidaritet kan förknippas med kollektivt välbefinnande, beroende, lojalitet, ansvar för andra etc. Barn och ungdomar växer också upp i skärningspunkten mellan dessa olika ideal och livsvillkor, med både de möjligheter och risker som det innebär.

Genomförande

Projektet  syftar till att försöka förstå och tolka barn och ungas livsvärden. Projektet har inletts med en planeringsfas vt 2010 tillsammans med lärare vid en gymnasieskola och två grundskola i Skaraborgsregionen. Datainsamling har skett under läsåret 2010/2011 genom en enkät som besvarats av totalt 325 elever i  åk 6 och 9 och åk 3 i gymnasieskolan samt genom uppföljande intervjuer i nio fokusgrupper. Därefter planeras en aktionsforskningsinriktad studie under läsåret 2011/2012. Enkäten har översatts och genomförts vt 2011 bland ca 300 elever från Färöarna och Island. Analys av resultat har genomförts vid workshop i maj 2011, där lärare och forskare från respektive länder har deltagit.

Preliminära frågeställningar

  1. Vilka centrala livsvärden kommer till uttryck hos barn och unga i en tid av pluralism och globalisering?
  2. Vilka mönster framträder vid en jämförelse mellan olika nordiska länder?
  3. Vilka faktorer bidrar till att forma och påverka deras värdebaserade identitetsutveckling ?
  4. Vilka värderingar ger barn och unga uttryck för i förhållande till etiska värden såsom individens frihet respektive solidaritet med svaga och utsatta?

Projektledare vid Högskolan i Skövde: Professor Kennert Orlenius