Övrigt

Här presenteras nyheter, genomförda, pågående eller kommande konferenser och andra aktiviteter samt kort information om examensarbete inom forskningsområdet Utbildningsvetenskap vid avdelningen Pedagogik, Socialpsykologi och Språk, Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde.

Konferenser och andra aktiviteter
 

Nationell konferens om verksamhetsintegrerat lärande (VILÄR) i högre utbildning och i professionella praktiker, Högskolan i Skövde, 8-9 december 2011

Denna konferens samlade forskare och praktiserande lärare och professionella som på olika sätt intresserar sig för verksamhetsförlagt lärande som moment inom högskola och universitet samt i arbetslivet och andra professionella praktiker och sammanhang. Syftet med konferensen är att sprida och diskutera aktuell forskning inom området, och att bidra till utveckling av utbildningar som bygger på integrerad samverkan mellan forskare och praktiker.

Under konferensen kommunicerade forskare och yrkespraktikerande sin forskning, sina ingångar och lärdomar på området i syftet att utveckla och implementera hållbara pedagogiska modeller som bygger på samverkan och kvalitativt högtstående
integration mellan högre utbildning och arbetsliv. 

Inom detta kunskapsfält finns pedagogiska utmaningar som är gemensamma för arbetsintegrerat lärande (AIL), verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Cooperative education (Coop), mentorskapsprogram, fadderföretag och andra former av projektsamverkan mellan högskoleutbildning och arbetsliv. I flera länder pågår ett intensivt forskningsarbete kring verksamhetsintegrerat lärande vilket inte sällan är kopplat till yrkesutbildningar för ingenjörer, läkare, lärare, officerare, personalvetare sjuksköterskor, tandläkare med flera.

Nordisk konferens om etik- och värdeforskning i förskolans och skolans praktik, Högskolan i Skövde, 7-8 november 2009

Konferensen genomfördes som en uppföljning av, och i samarbete med, den nordiska forskningsorganisationen NERA Nordic Educational Research Association. Konferensens fokus vilade på forskning inom ett av forskningsnätverken inom NERA; 'Empirical Research on Value Issues'. Initiativtagare och koordinator: docent/professor i pedagogik Kennert Orlenius, Högskolan i Skövde.

Syftet med konferensen var att forskare som arbetar med etik och värdefrågor i förskolans och skolans praktik skulle ges tillfälle att redovisa och diskutera sina erfarenheter. Diskussionerna över den två dagar lnga konferensen fördes mot bakgrund av att lärare och lärarstuderande idag har svårigheter att tala om (yrkes)etiska värden och värderingar.

Några av de centrala frågorna som låg till grund för konferensen var: Hur främjar en etisk miljö i skolan elevers kunskapsutveckling? Vad innebär alla människors lika värde i förskolans och skolans verksamhet? Hur kan forskning om (yrkes)etik och värden bidra till skolutveckling? Hur kan vår forskning bidra till att ge verktyg för att aktualisera existentiella frågor i professionella utbildningssammanhang och praktiker?

Forskare från en rad lärosäten i Sverige – högskolor och universitet – deltog, men också deltagare från andra nordiska länder.

Examensarbete

Examensarbetet vid lärarutbildningen och inom ramen för magisterprogrammet i pedagogik genomförs inom ramen för Allmänt utbildningsområde (AUO) under sista terminen, eller inom en inriktning. Den studerande har stor frihet att göra egna ämnesval, men studien skall ha relevans för yrkesprofessionen (pedagogiskt arbete) eller för ämnet pedagogik som kunskaps- och forskningsområde.

Examensarbetet kan också bestå av ett uppdrag från en förskola, skola eller kommun. Uppdraget kan vara ett problemområde eller en fråga som behöver belysas på ett fördjupat sätt. Maila till studievägledaren på lärarutbildningen studievagledare.lu@his.se och berätta om vilket problemområde som ni önskar ett samarbete kring. Skriv även något om dina egna tankar med projektet.

 

Kontakt