Publikationer och andra resultat

Här presenteras ett urval av publikationer, konferensbidrag och populärvetenskapliga texter och presentationer producerats inom forskningsgruppen Utbildningsvetenskap, Avdelningen barns, ungas och vuxnas lärande (BUVL), Institutionen för kommunikation och information (IKI), Högskolan i Skövde under åren 2011-2013 och Avdelningen för Pedagogik, Socialpsykologi och Språk, Institutionen för hälsa och lärande fr.o.m 2014.

2013

2012

2011

Urval av publikationer år 2011-2013
 

Artiklar 2013

Klaar, Susanne & Öhman, Johan (2013) Doing, knowing, caring and feeling: exploring relations between nature-oriented teaching and preschool children's learning. International Journal of Early Years Education, DOI: 10.1080/09669760.2013.809655.

Peters, M. A. & Olson, M. (2013) Citizenship, Democracy and Social Justice: A Conversation with Maria Olson. New York: Addleton Academic Publishers. Contemporary Readings in Law and Social Justice 5(1), 112-120.

Lundahl, Lisbeth & Olson, Maria (2013, kommande) Democracy lessons in market-oriented schools: The case of Swedish upper secondary education. Education, Citizenship and Social Justice, (accepterad for utgivning)

Nicoll, Katherine, Fejes, Andreas, Olson, Maria, Dahlstedt, Magnus & Biesta, Gert J. J. (2013) Opening discourses of citizenship education: a theorization with Foucault. Journal of Education Policy, online-first. DOI: 10.1080/02680939.2013.823519.

Böcker, kapitel 2013

Andersson, Erik (2013) Det politiska rummet. Villkor för situationspolitisk socialisation i en nätgemenskap av och för ungdomar. Doktorsavh. Örebro universitet, Örebro.

Olson, Maria (2013, kommande) Att 'bilda sig' eller att 'bilda sig'? Om religionslärarens frirum som medborgarbildare i den nya ämnesplanen för religionskunskap på gymnasiet. I G. Skeie & M. Olson (red) Spänningsfyllda erfarenheter – ämnesdidaktik i skilda kontexter. CeHum skriftserie, nr 8.

Dahlstedt Magnus & Olson, Maria (2013, kommande) Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups förlag.

Edling, Silvia, Liljestrand, Johan & Olson, Maria (2013) Demokratiperspektiver i svensk laererutdanning: 'tre om svensk lärarutbildning' I D. Fjeldstad & R. Mikkelsen (red) Demokrati og laererbevissthet. Konferensrapport. Nordisk demokratikonferens för lärarutbildningar. Nordiska Ministerrådet. Institutt for laereutdaning og skoleforskning. Oslo: Universitetet i Oslo. Acta Didactica Oslo, 1/2013, s. 81-95.

Klaar, Susanne (2013) Naturorienterad utbildning i förskolan: pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner. Doktorsavh. Örebro Universitet, Örebro.
Skeie, Geir & Olson, Maria (2013) Spänningsfyllda erfarenheter – ämnesdidaktik i skilda kontexter. Presentation av skriftserien och den första utgåvan. I G. Skeie & M. Olson (red) Spänningsfyllda erfarenheter – ämnesdidaktik i skilda kontexter. CeHum skriftserie, nr 1, s. 7-10.

Artiklar 2012

Andersén, Jim & Andersén, Annelie (2012, kommande) Deconstructing resistance to organizational change – A social representation theory approach. International Journal of Organizational Analysis (accepterad för publicering)

Andersson, Erik (2012) The political voice of young citizens: educational conditions for political conversation – school and social media. Utbildning & Demokrati 21(1), 97–120.

Carlén, Urban & Lindström, Berner (2012) Design for Co-moderation in Online Learning Communities. International Journal of Web Based Communities 8(4), 408–421.

Forsberg Ahlcrona, Mirella (2012) The Puppet's Communicative Potential as a Mediating Tool in Preschool Education. International Journal of Early Childhood 44(2), 171–184.

Gustafsson, Gerd (2012) Sharing and developing knowledge products from Learning study. International Journal for Lesson and Learning Studies 1(3), 245–260.

Klaar, Susanne & Öhman, Johan (2012) Action with friction: a transactional approach to toddlers’ physical meaning making of natural phenomena and processes in preschool. European Early Childhood Education Research Journal 20(3), 439-454.

Klaar, Susanne & Öhman, Johan (2012, kommande) Children’s meaning making of nature in an outdoor-oriented and democratic Swedish preschool practice. European Early Childhood Education Research Journal 22(3).

Maivorsdotter, Ninitha & Quennerstedt, Mikael (2012) The act of running: A practical epistemology analysis of aesthetic experience in sport. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health 4(3), 362-381.

Irisdotter Aldenmyr, Sara, Jepson Wigg, Ulrika & Olson, Maria (2012) Worries and possibilities in active citizenship: Three Swedish educational Contexts. Education, Citizenship and Social Justice 7(3), 255-270.

Olson, Maria (2012, kommande) Ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik? I A. Jakobsson & M. Olson (red) Tema: Ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik? Utbildning & Lärande 6(2), 8-14.

Olson, Maria (2012) To Be or not to Be a (properly educated) Citizen: comments on the ICCS 2009 study. I M. Olson (red), Citizenship Education under Liberal Democracy. Utbildning & Demokrati 21(1), 17-27.

Olson, Maria (2012) What Counts as Young People's Civic Engagement in Times of Accountability? On the Importance of Maintaining Openness about Young People's Civic Engagement in Education. I M. Olson (red.), Theme: Citizenship Education under Liberal Democracy. Utbildning & Demokrati 21(1), 29-55.

Olson, Maria (2012) The European 'We': From Citizenship Policy to the Role of Education. Studies in Philosophy and Education 31(1), 77-89.

Sjögren, Jörgen (2012) Holism and Indispensability. Logique et Analyse 219:463-476.

Böcker, kapitel 2012

Andersén, Jim & Andersén, Annelie (2012) The relationship between employee well-being and firm performance: a resource-based analysis. Proceedings of the 12th Annual Hawaii Conference on Business, s. 719-724.

Andersén, Annelie (2012) Folkhögskolans många ansikten i de högskoleförberedande kurserna. Årsbok för folkbildningsforskning. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, s. 108-119.

Andersson, Erik (2013) Det politiska rummet. Villkor för situationspolitisk socialisation i en nätgemenskap av och för ungdomar. Doktorsavhandling, Örebro universitet, Örebro. 

Forsberg Ahlcrona, Mirella (2012) Förskolans praktik och dockan som redskap – kommunikation och skapande i förskolan. LundStudentlitteratur.

Forsberg Ahlcrona, Mirella (2012) Handdockan i pedagogiken. Vad handlar det om? I A. Klerfelt & B. Qvarsell (red) Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. Malmö: Gleerups, s. 181–196.

Gustavsson, Susanne (2012) Trepartssamtalet i APL. I Henning Loeb & H. Korp (red), Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram. Lund: Studentlitteratur.

Olson, Maria (2012) Citizenship Education Without Citizenship? The Migrant in EU Policy on Participatory Citizenship – Toward the Margin Through ‘Strangification'. I R. Hedke & T. Zimenkova (red), Education for Civic and Political Participation: A Critical Approach. London: Routledge, s. 155-170.

Olson, M. (2012) Citizenship 'in Between': Local and global scopes of European citizenship in Swedish educational policy. I S. Goncales & M. A. Carpenter (red), Intercultural Policies and Education. Bern: Peter Lang, s. 193-203.

Olson, Maria (ed) (2012) Theme: Citizenship Education under Liberal Democracy. Utbildning & Demokrati 21(1).

Olson, Maria & Gustavsson, Susanne (ed) (2012) Utbildning & Lärande 6(1). J. Dimenäs (gästred) Tema: Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande.

Artiklar 2011

Carlén, Urban (2011) Temapresentation: Att bilda lärare i digital kompetens. Utbildning & Lärande 5(1), 8–15.

Gustavsson, Susanne (2011) Skolprojekt med framgång och hinder. En studie av skolprojekt mellan yrkespraktik och utbildningspraktik. Utbildning och Lärande 6(1), 34-53.

Gustavsson, Susanne, Broberg, Gunvi, Nilsson Jacobsson, Susanna, Lord, Marianne (2011) Turning over Stones I hadn’t even realized were there at the Beginning - A Study of Critical Analysis in Teacher Training. Learning Communities: International Journal of Learning in Social Context 1, 21-35.

Maivorsdotter, Ninitha & Wickman, Per-Olov (2011) Skating in a life context: examining the significance of aesthetic experience in sport using practical epistemology analysis. Sport, Education & Society 16(5), 613-628.

Sjögren, Jörgen (2011) Indispensability, the Testing of Mathematical Theories and Provisional Realism. Polish Journal of Philosophy 5(2), 99-116.

Böcker, kapitel 2011

Andersén, Annelie (2011) Ett särskilt perspektiv på högre studier? Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet. Doktorsavhandling. Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Carlén, Urban & Lindström, Berner (2011) Informed design of educational activities in online learning communities. I A. D. Olofsson & J. O. Lindberg (red), Informed Design of Educational Technologies in Higher Education: Enhanced learning and teaching. Hershey, PA: IGI Global, s. 118–134.

Carlen, Urban (2011) Tactical Incident Commander - an Online Training Game for Incident Commander Training. Co-authors: Backlund, P.; Alklind Taylor, A-S.; Engström, H.; Johannesson, M.; Lebram, M.; Toftedahl, M. Paper published in Conference Proceedings from the 5th European Conference on Game Based Learning (ECGBL), pp

Carlén, Urban (red) (2011) Att bilda lärare i digital kompetens. Utbildning och lärande 5(1), 8–15.

Gustavsson, Susanne (2011) Att lära av andras yrkespraktik - eller att bättre förstå sin egen. I S. Claesson (red), Undervisning och existens. Göteborg: Daidalos.

Johansson, Monica (2011) Stöd på (o)lika villkor. En analys av stöd på tre olika gymnasieprogram. Vetenskaplig artikelsamling om specialpedagogik FoU 1/2011.Specialpedagogiska skolmyndighetenpp. 46–59.

Orlenius, Kennert (2011) Etik i rektors praktik – men hur? I U. Blossing (red), Skolledaren i fokus – kunskap, värden och verktyg. Lund: Studentlitteratur.

Sjögren, Jörgen (2011) Concept Formation in Mathematics. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet, Göteborg (elektronisk version)

Urval av konferensbidrag, populärvetenskapliga presentationer och projekt år 2011-2012
 

Konferensbidrag 2013

Gustavsson, Susanne & Gyllspång, Ingela (2013) Samarbete mellan yrkeslärarutbildning och gymnasieskolans yrkesutbildning – kvalitetsutveckling på vetenskaplig grund. NORDYRK, Karlstad Universitet, 12-14 juni.

Liljestrand, Johan & Olson, Maria (2013) Swedish Religious Education Teachers' Conceptions of "Religion" and its Implications for Citizenship. Paper presenterat vid the 12th Nordic Conference on Religious Education and Values (NCRE) betitlad 'Religious education in post-secular (?) societies'. Islands universitet, Reykjavik, Island, 10-13 juni.

Konferensbidrag 2012

Gustavsson, Susanne (2012) De ”andras” perspektiv – vilka frågor ställer studenten i samband med handledning? Tillsammans med Anita Eriksson, Högskolan Borås och Peter Emsheimer, Stockholms Universitet. Konferens NU2012 Gränslöst lärande, Göteborg, 17-19 oktober.

Gustavsson, Susanne (2012) Dilemman i den gymnasiala yrkesutbildningens struktur och praktik. Tillsammans med Monica Johansson, Göteborg universitet. Konferens NORDYRK, Roskilde, juni.

Olson, Maria (2012) 'Thera-teachers' and 'Not-yets' – Implications of the current trend of Therapeutic Education? Paper presenterat tlllsammans med Sara Irisdotter Aldenmyr, Stockholms universitet, på EERA/ECER:s, European Educational Research Association's, årliga europeiska konferens. University of Cádiz, Cádiz, Spanien, 18-21 september.

Olson, Maria (2012) Educating the Democratic Citizen: the case of Sweden. Paper presenterat tillsammans med Lisbeth Lundahl, Umeå universitet på den internationella workshopen CitEd 2012, Citizenship Education and Diversity in Liberal Societies. Theory and Policy in Comparative Perspective. Malmö högskola, 26-27 april.

Olson, Maria (2012) Inbjuden talare på konferensen 'Demokrati og laererbevissthet', arrangerad av Nordiska Ministerrådet, Oslo, Norway, 22-23 oktober.

Olson, Maria (2012) Om att mäta och värdera ungdomars demokratiska medborgarkompetens. Medpresentatör: Erik Andersson. Presentation av aktuell forskning vid Högskolan i Skövde på 'Forskarfredagen', Högskolan i Skövde, 28 september.

Olson, Maria (2012) Är du mätbar nog, lilla vän? Mätbarhetskultur, ICCS 2009 och ungdomars medborgarkompetens. Medförfattare: Silvia Edling, Johan Liljestrand och Erik Andersson. Artikel i nättidningen Skola och Samhälle, 14 juni.

Tornberg, Gunbritt (2012) Handledningsrelationen ur ett etiskt perspektiv. Forskarhandledares råd till en tänkt doktorand. Konferens NU2012 Gränslöst lärande, Göteborg, 17-19 oktober.

Populärvetenskapliga texter och presentationer 2012

Andersson, Erik och Carlén, Urban (2012) Det går lika bra med IT – undervisningsglapp i skolan?! Populärvetenskaplig presentation för rektorer, lärare och elever/barn i skolan och förskolan med utgångspunkt i aktuell och pågående forskning i ämnet pedagogik vid Avdelningen för barns, ungas och vuxnas lärande, på 'Forskarfredagen', Högskolan i Skövde, 28 september.

Andersson, Erik (2012) Ungdomars politiska samtal på nätet – en trygg gemenskap av olikhet. Populärvetenskaplig presentation av resultat från pågående pedagogisk forskning på eventet 'Science Slam', på 'Forskarfredagen', Högskolan i Skövde, 28 september, 28 september. Se: http://www.livestream.com/hislive

Andersson, Erik (2012) Nästa steg: hjärnkontroll? Insändare i den lokala tidningen Skaraborgs Allehanda, 25 september.

Andersson, Erik, Edling, Silvia, Liljestrand, Johan & Olson, Maria (2012) Är du mätbar nog, lilla vän? Mätbarhetskultur, ICCS 2009 och ungdomars medborgarkompetens. Artikel i nättidningen Skola och Samhälle, 14 juni.

Andersson, Erik (2012) Marknadsstyrd offentlig utbildning. Insändare i den lokala tidningen Skaraborgs Allehanda, 14 juni.

Andersson, Erik (2012) Skolnämndens plan: utbildning utan utbildning. Insändare i den lokala tidningen Skaraborgs Allehanda, 2 juni.

Andersson, Erik (2012) Fördomar och tyckanden förstör skoldebatten. Artikel i nättidningen Dagens samhälle, 9 januari.

Olson, Maria (2012) Konflikthantering som medborgardaning? Föredrag på 2 dagars workshop betitlad "Vem bryr sig!". Workshopen tar upp värdefrågor och etiska dilemman för lärare på mellan- och högstadiet, fritidspedagoger, lärarstuderande och ungdomsnära vuxna. Projektet och seminariet genomförs i samarbete med Stockholms universitet och Sensus. Finansieras av Allmänna Arvsfonden. Medborgarplatsen, Stockholm, 29-30 oktober.

Konferensbidrag 2011

Andersén, Annelie (2011) Ett särskilt perspektiv på högre studier? Presenterat på Mimers forskarkonferens i Linköping, November 2011.

Andersén, Annelie (2011) Swedish folk high school as a second chance to attain access to university. Konferensbidrag presenterat på 1st International Australasian conferens on Enabeling Access to higher Education. Adelaide 5-7 december 2011 (kommer ges ut i samlingsskrift)

Andersén, Annelie (2011) From Folk High School to University: The impact of social identity on educational transitions. ESREA Access, Learning Careers and Identities Network Conference – Transitions and Identity of learning Life. University of Aviero 24‐26 November 2011 (kommer publiceras digitalt)

Gustavsson, Susanne (2011) Interaktiv studie i gymnasieskolans yrkesutbildning. Tillsammans med Monica Johansson, Göteborg universitet. KOnferens VILÄR – om arbetsintegrerat lärande, Högskolan i Skövde, december.

Gustavsson, Susanne (2011) Möjliga vägar för analys? Elever, lärare och forskare i gemensamt arbete. Tillsammans med Monica Johansson, Göteborg universitet. Konferens NORDYRK, Högskolan på Åland, juni.

Olson, Maria & Fernandez, Christian (2011) Education as a Citizen right of Being and/or Becoming? Shortcomings and Potentials in Liberal Education. Paper presenterat vid den internationella workshopen 'Education as a civic right - parents' right or children's right or...?' Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro Universitet, 21 september.

Olson, Maria (2011) Being proper(ly educated) as a Citizen? Paper presenterat vid CiCe:s årliga europeiska konferens, på symposiet 'Being A proper(ly educated) Citizen'. Deltagare: Erik Andersson, Högskolan Skövde; Jan Grannäs och Johan Liljestrand, Högskolan i Gävle; Silvia Edling, Uppsala universitet. Dublin City University, Dublin, Irland, 9-11 juni.

Olson, Maria (2012) Educating the Democratic Citizen: the case of Sweden. Medförfattare: L Lundahl, Umeå universitet. Paper presenterat på den internationella workshopen 'CitEd 2012, Citizenship Education and Diversity in Liberal Societies. Theory and Policy in Comparative Perspective'. Malmö högskola, 26-27 april.

Olson, Maria (2011) Can Deleuzian Concepts be Useful in Informing Governmentality Analysis on the Formation of 'the Citizen'? Paper presented på symposiet 'Governmentality in Educational and Social Sciences'. University of Wisconsin-Madison, USA, 14-18 april.

Olson, Maria (2011) Citizen Formation Inside and Outside of School. Medförfattare: M. Dahlstedt och Andreas Fejes  Nicoll, Katherine, Paper presenterat vid AERA:s årliga internationella konferens, New Orleans, USA, 8-12 april.

Olson, Maria (2011) Citizenship in Between: The Paradox of Place in European Citizenship. Paper presenterat vid CiCe's iberiska konferens Globalocal Citizenship, Polytechnic Institute of Coimbra/University of Lisbon, Coimbra, Portugal, 18-19 januari.

 

Kontakt