Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens (FORE)

Forskningsgruppen Medarbetarskap och Organisatoriskt resiliens (Followership and Organizational Resilience, FORE) arbetar med praktiknära studier av relationer, processer och förhållningssätt i organisationer. Vi utgår från ett relationellt perspektiv, vilket innebär att vi ser ledarskap som konstruerat mellan formella ledare, informella ledare, medarbetare och kontext. Medarbetarskap innebär att vi lyfter fram medarbetares betydelse för ledarskapet och arbetet i organisationer, vilket är särskilt viktigt i ett decentraliserat arbetsliv som det svenska.

Vi fokuserar också på vad som skapar uthållig livskraft i organisationer, organisatorisk resiliens. Det är ett perspektiv där ensidigt fokus på kortsiktig effektivitet ifrågasätts till förmån för en mer balanserad styrning inkluderande aspekter såsom tillförlitlighet och förnyelseförmåga. Organisatorisk resiliens förutsätter olika slags resurser, både ekonomiska, tekniska och sociala, som uppgraderas kontinuerligt, kombineras och mobiliseras på ett effektivt sätt. Det kan handla om processer av både inter- och intraorganisatorisk karaktär.

Grunden för att välja medarbetarskap och organisatorisk resiliens som huvudsakliga begrepp/perspektiv är att de utmanar de gängse normerna inom forskningsfältet organisation och ledarskap som baseras sig på en bild av världen där chefer förväntas besitta överlägsen kunskap och kunna förutsäga framtiden och styra utfall. Vi är intresserade av verkligheten snarare än fantasier och hur en styrning för att den skall vara effektiv behöver vara interaktiv och inlyssnande.

Forskningsgruppens mål är att vara nationellt ledande i verksamhetsnära forskning om medarbetarskap och organisatorisk resiliens.

Thomas Andersson och Stefan Tengblad deltar i Arbetsgivarverkets filmer om medarbetarskap:

  1. Medarbetarskap: syfte
  2. Medarbetarskap: utvärdering I
  3. Medarbetarskap: utvärdering II

Thomas Andersson deltar i Arbetsgivarpodden: 

  1. Medarbetare bygger kvalitet
  2. Medarbetarskap - kompetenser och beteenden

Kontakt