Äldres upplevelse av hemmet

Det övergripande syftet med detta projekt är att beskriva äldre personers erfarenheter av hemmet och erfarenheter av att leva med att leva med långvarig smärta i hemmet.

Hemmet har visat sig vara intimt och integrerat med den äldre personens existens och livet självt. Det är förenat med den äldre personens identitet, integritet och sätt att leva. Känslan av hem är något som varierar över tid och plats vilket indikerar en potential för mätbarhet. Fortsatta studier är planerade i syfte att fördjupa förståelsen för äldre personers erfarenheter av hemmet. Dessa erfarenheter kommer att beskrivas och relateras till känslan av att känna sig hemma och känna välbefinnande i olika kontexter.