Att ta rodret i livet vid diabetes typ 2 – gruppundervisning i primärvården

Patientutbildning är en planerad pedagogisk aktivitet där målet med utbildningen är att förbättra patientens hälsa. Vid typ 2 diabetes rekommenderas gruppundervisning. Innovativa projekt som sätter patientens lärande i fokus och där den pedagogiska idén är tydlig samt utvärderas på ett systematiskt sätt efterfrågas.

Projektet avser att implementera och utvärdera en forskningsbaserad didaktisk modell; ”Utmaningen att ta rodret i sitt liv – lärande vid långvarig sjukdom” från ett patient- och vårdarperspektiv. Modellen syftar till att möta, konfrontera och taktfullt utmana patienten att reflektera över sina föreställningar, tankar, handlingar och känslor i livet med sjukdomen. 

Fördjupat lärande hos patient
Målet är att undervisningen ska leda till att patienten når ett fördjupat lärande och tar eget ansvar för sitt liv med diabetes. Centralt är stöd till reflektion över erfarenheter. I syfte att förstärka effekterna av gruppundervisningen samt stödja vårdarna i att genomföra pedagogiska samtal har ett digitalt stöd med spelteknologi som benämns för egenKRAFT utvecklats.

Ta fram digitalt stöd
Syftet är att implementera och utvärdera den didaktiska modellen ”Utmaningen att ta rodret i sitt liv – lärande vid långvarig sjukdom” med digitalt stöd inkluderande spelteknologi i gruppundervisning av personer med diabetes typ 2.

Projektets frågeställningar

  • Vilka effekter har den didaktiska modellen ”Utmaningen att ta rodret i sitt liv – lärande vid långvarig sjukdom” i gruppundervisning av personer med diabetes typ 2, avseende upplevelse av hälsa och välbefinnande, sömn och levnadsvanor samt hur personen ser på sin diabetessjukdom och hur lärandet påverkar diabetesrelaterade problemområden.
  • På vilket sätt kan ett digitalt verktyg med spelteknologi utgöra stöd för personens lärande i att leva med diabetes samt genomföra förändringar i diabetesrelaterade levnadsvanor?

Projektet finansieras av

  • Högskolan i Skövde
  • Skaraborgsinstitutet
  • och ingående primärvårdsenheter.
 

Forskningsgruppens medlemmar

Bitr. Professor
Mia Berglund

Ph.D
Susanne Andersson
Anna Kjellsdotter