Reflekterande KRAFT-givande samtal till äldre personer som lever med långvariga hälsoproblem

Metoden Reflekterande KRAFT-givande samtal är ett resultat av två avhandlingar (Berglund, 2011; Gillsjö, 2012) och utvecklad för att användas av vårdare till att stödja äldre personer som lever med långvarig muskuloskeletal smärta i hemmet utifrån ett holistiskt perspektiv (Gillsjö & Berglund, 2014).

Stärka äldre personers hälsa och välbefinnande
Målet med KRAFT-givande samtal är att stärka äldre personers hälsa och välbefinnande samt den egna förmågan att bemästra sin situation på ett sätt som ger glädje och mening i livet. Metoden kan användas både som ett verktyg och ett förhållningssätt i vården av äldre personer. För den äldre kan det medföra en ökad trygghet och möjlighet att kunna bo kvar längre i det egna hemmet.

Intervention av KRAFT ger goda resultat
En intervention med metoden KRAFT-givande samtal har genomförts som en pilotstudie vid Högskolan i Skövde i samverkan med Högskolan i Borås, 2014. I projektet ingick intervjuer och frågeformulär före och efter interventionen, utbildning och handledning till vårdarna som genomfört de KRAFT-givande samtalen. Resultatet visar att interventionen varit meningsfull för både äldre och vårdare samt främjat den äldres välbefinnande. Två artiklar är publicerade (Gillsjö & Berglund, 2014; Berglund, Näsen & Gillsjö, 2015) och flera är på gång att publiceras.

KRAFT växer
Det är angeläget att fortsätta studier för att vidareutveckla och evaluera metoden KRAFT i olika kontext. I detta projekt inriktar vi oss på vård av äldre med långvariga hälsoproblem. Denna grupp är växande i antal och dessutom vårdkrävande. Om personernas välbefinnande, möjligheten at bo kvar i hemmet och vårdkonsumtionen påverkas finns stora individuella och samhällsvinster att göra.

Digitalt verktyg framtaget
Ett digitalt verktyg för metoden KRAFT har utvecklas. En doktorand har antagits i projektet och kommer studera KRAFT-givande samtal ur den äldre personens patientperspektiv. Dessutom studeras vårarnas erfarenheter av att ge KRAFT-givande samtal och att använda det digitala stödet EgenKRAFT.

 

Forskningsgruppens medlemmar

Bitr. Professor
Mia Berglund

Ph.D
Catharina Gillsjö

Doktorand
Cecilia Åberg

From Jönköping University
Ph.D
Jenny Hallgren