Påverkar 1177 vårdguiden besöken på landets barnakutmottagningar?

Projektet är ett doktorandprojekt som är finansierat av Högskolan i Skövde och kommer att undersöka följsamheten till 1177 vårdguiden på telefon och dess påverkan på besök på barnakutmottagning.

Sovande barn, påverkar 1177 besöken till akutmottagningar

Bedömning av vårdbehov per telefon är ett område som under de senare åren växt och utvecklats mycket för att möta kraven på tillgänglighet i vården. Varje år tar 1177 vårdguiden på telefon (VPT) emot ca 5 miljoner samtal och en sjuksköterska bedömer behov av vård, ger egenvårdsråd och vid behov hänvisar till rätt vårdnivå.

Många av de samtal som inkommer till 1177 rör barn där föräldrar ringer för att få råd. Som ett stöd i sin bedömning använder sjuksköterskan ett digitalt beslutsstöd, detta beslutsstöd är mediciniskt inriktat och har i tidigare studier beskrivits som både hindrande och stödjande för sjuksköterskan. En av vårdnivåerna som sjuksköterskan kan hänvisa till är akutmottagning eller barnakutmottagning.

Ökning av besök till akutmottaningarna

Trenden idag är att antal barn och föräldrar som besöker akutmottagningen verkar öka. Det uppskattas att ca 30 % av de barn som besöker barnakutmottagningen inte är i behov av en akut pediatrisk bedömning men anledningen till att dessa besök verkar öka är inte känd. Syftet med projektet är därför att förklara sambandet mellan rådgivning av 1177 VPT och de besök på barnakutmottagning som inte bedömts vara i behov av bedömning av en barnläkare. 

Slussas patienten fel?

Brister i tillgänglighet och kontinuitet samt krångliga vårdkedjor beskrivs inom vården i Sverige. Dessutom utvärderas sällan de olika vårdutförarna vad gäller förmågan att slussa patienter rätt inom vårdkedjan. Hypotesen i detta projekt är att ca 30% av besöken på barnakutmottagning inte har slussats rätt och det är därför intressant att studera sambandet mellan 1177 VPT per telefon och besök på barnakutmottagning. 

 

Projektledare:

Irene Eriksson
Institutionen för hälsovetenskaper
Docent i omvårdnad
E-post: irene.eriksson@his.se
Arbete: 0500-448475

Projektet i korthet

Projektets namn: Bedömning av barns vårdbehov per telefon med fokus på följsamhet och hänvisning till rätt vårdnivå.
Projekttid: 190901–240831
Finansieras av: Högskolan i Skövde
Andra partners: Jönköping University 

Medverkande forskare 

Irene Eriksson
Institutionen för hälsovetenskaper
Docent i omvårdnad
E-post: irene.eriksson@his.se
Arbete: 0500-448475

Karin Bergman
Institutionen för hälsovetenskaper
Adjunkt i omvårdnad
E-post: karin.bergman@his.se
Arbete: 0500-448459

Kristina Ek
Institutionen för hälsa och lärande
Bitr. avd chef/Bitr. professor
E-post: kristina.ek@his.se
Arbete: 0500-448428

Maria Björk
Avdelningen för omvårdnad
Hälsohögskolan, Jönköping University
Postdoktor
E-post: maria.bjork@ju.se
Arbete:  036-10 1234