Undersöker välbefinnande hos patienter som får vård i hemmet

Mobil närvård är en vårdmodell utvecklad i Skaraborg och som anses vara en nationell förebild. I forskningsprojektet ”Mobil närvård i hemmet i Skaraborg” ska forskare ta del av patienters och närståendes upplevelse av mobil närvård i hemmet.

Mobil närvård i hemmet i Skaraborg Vårdmodellen ”Mobil närvård” är utvecklad i Skaraborg genom ett nära samarbete mellan kommuner och regionen. Från att ha börjat i mindre skala 2008 infördes Mobil närvård i hela Skaraborg under 2013 och året därpå togs beslutet att vårdmodellen skulle införas i hela Västra Götalandsregionen. Nationellt ses den här vårdmodellen som en förebild.

Läkare arbetar i team med vårdpersonal

Mobil närvård består av tre delar, och det är den tredje delen, Mobil hemsjukvårdsläkare, som nu kommer undersökas i forskningsprojektet ”Mobil närvård i hemmet i Skaraborg”. Projektet har nyligen beviljats 2,8 miljoner kronor i forskningsmedel för ”Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården” från Familjen Kamprads stiftelse. Pengarna ska användas till att fortsatt studera hur det är att ha mobil närvård i hemmet, där en hemsjukvårdsläkare från vårdcentralen arbetar inom den kommunala hemsjukvården i team tillsammans med sjuksköterskor, omvårdnadspersonal samt rehabpersonal.

Ska mäta upplevd känsla av välbefinnande

Innan patienterna får hemsjukvårdsläkare i hemmet kommer de, samt deras närstående, att intervjuas och svara på enkäter samt skatta sin känsla av välbefinnande och hemkänsla. Det kommer sedan göras kontinuerligt över tid för att se om deras inställning ändras. Redan nu har det genomförts en studie kring hur patienter och deras närstående uppfattar vård i hemmet. Även läkare och sjuksköterskor har blivit intervjuade om hur det är att vårda patienter inom mobil närvård i hemmet. Det finns preliminära resultat i studien som visar på att patienterna upplever en trygghet i att vårdas inom den här vårdmodellen.

Gränsöverskridande vård

Projektets syfte är att skapa förståelse för den inverkan vårdmodellen har på patienternas och deras närståendes välbefinnande över tid. Det finns en risk att patienterna känner att det är en sorts intrång i privatlivet när vårdpersonalen kommer till hemmet. Det kan till och med bli så att man känner sig hemlös i sitt eget hem. Det är därför viktigt att titta på upplevelsen av välbefinnande och hem i vårdmodellen.

Det ska också undersökas hur både patienter och närstående upplever att de kan vara delaktiga och påverka vårdens utformning och utveckling. Tanken är att se om vårdmodellen uppfyller målet att skapa en gränsöverskridande vård – den ska kännas sömlös.

- Studiens resultatet kommer att spridas både regionalt, nationellt och internationellt. Förhoppningsvis bidrar det till att utveckla vården på ett positivt sätt. Det handlar om hälsa, livskvalitet och känslan av meningsfullhet, säger projektledaren Catharina Gillsjö.

Pågår i tre år

Projektet, som genomförs i tillsammans med Vårdsamverkan Skaraborg, startar i januari 2020 och kommer att pågå i tre år. Arbetet med att rekrytera en doktorand till projektet startar inom kort. Förutom Catharina Gillsjö ingår i projektet också Jenny Hallgren, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. Delar av studien genomförs i samverkan med forskare från University of Rhode Island, i USA.

 

Projektledare:

Catharina Gillsjö
Institutionen för hälsovetenskaper
Lektor i omvårdnad
E-post: catharina.gillsjo@his.se
Arbete: 0500-448458

Projektet i korthet

Projektets namn: Mobil närvård i hemmet i Skaraborg
Projekttid: 20200101–20221231
Finansieras av: Familjen Kamprads stiftelse
Andra partners: Vårdsamverkan Skaraborg och University of Rhode Island, USA

Medverkande forskare 

Catharina Gillsjö
Institutionen för hälsovetenskaper
Lektor i omvårdnad
E-post: catharina.gillsjo@his.se
Arbete: 0500-448458

Jenny Hallgren
Institutionen för hälsovetenskaper
Lektor i omvårdnad
E-post: jenny.hallgren@his.se
Arbete: 0500-448474